Noter

Här lämnas upplysningar i form av noter enligt lagkrav och rekommendationer.

1. Verksamhetens intäkter


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Avgifter 2 436 2 556 7 736 7 626
Hyror och arrenden 1 409 1 466 7 887 8 211
Statsbidrag 3 044 2 646 3 045 2 646
EU-bidrag 39 31 40 33
Övriga bidrag 189 239 363 414
Aktiverat arbete 172 157 276 267
Försäljning verksamhet och entreprenad 2 385 2 618 3 370 3 626
Exploateringsintäkter 600 863 485 825
Realisationsvinster 234 240 533 338
Övriga intäkter 424 581 2 552 2 734
Summa verksamhetens intäkter 10 932 11 397 26 287 26 720
Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Återläggning reavinster/reaförluster samt exploatering i kassaflödet är kopplat till Realisationsvinster med 239 mnkr och Försäljning av anläggningstillgångar i kassaflödesanalysen är kopplade till Realisationsvinster med 255 mnkr.

2. Verksamhetens kostnader


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Löner och sociala avgifter -19 849 -20 471 -23 681 -24 385
Pensionskostnader -1 912 -1 961 -2 359 -2 445
Övriga personalkostnader -
-127 -123
Ekonomiskt bistånd -1 000 -942 -1 001 -942
Lokalkostnader -1 319 -1 327 -1 150 -1 192
Entreprenad och köp av verksamhet -10 964 -11 115 -10 020 -9 033
Bränsle, energi, vatten mm -362 -391 -3 915 -4 466
Förbrukningsmaterial och reparationer -952 -952 -1 656 -1 602
Leasingkostnader -333 -309 -232 -243
Exploateringskostnader -98 -347 -98 -347
Realisationsförluster och utrangeringar -36 -319 -55 -532
Aktuell och uppskjuten skatt - - -129 -346
Övriga verksamhetskostnader -2 833 -3 006 -5 593 -5 990
Summa verksamhetens kostnader -39 658 -41 140 -50 016 -51 646

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt omklassificering av aktuell och uppskjuten skatt till verksamhetens kostnader. Kommunen 2019: Återläggning reavinster/reaförluster samt exploatering i kassaflödet är kopplat till Realisationsförluster och utrangeringar med 319 mnkr samt Exploateringskostnader med 320 mnkr.

3. Jämförelsestörande poster


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Återföring utvecklingsfond 27 - 27 -
Summa jämförelsestörande intäkter 27 - 27 -
Avsättning Backaplan avtal med Trafikverket (verksamhetens kostnader) -149 - -149 -
Återföring avsättning överdäckning E45 (verksamhetens kostnader) 118 - 118 -
Återföring indexering av avsättning överdäckning E45 (Finansiell kostnad) 24 - 24 -
Avtal mellan Västtrafik och Trafikkontoret avseende överenskommelse spårvagnar (verksamhetens kostnader) -115 - -115 -
Användning utvecklingsfond (verksamhetens kostnader) -27 - -27 -
Summa jämförelsestörande kostnader -149 - -149 -
Summa jämförelsestörande poster -122 - -122 -

Kompletterande upplysning till de jämförelsestörande posterna 2018:
Ett avtal mellan Trafikverket och Göteborgs Stad är grunden för erforderliga åtgärder av anläggningar och allmän plats/ kvartersmark avseende Backaplan 149,4 mnkr (Övrig verksamhetskostnad)
Avtal mellan Västtrafik och Trafikkontoret ger en beräknad kostnad för spårvagnsavtalet Ansaldobreda utifrån en överenskommelse som grundar sig på skiljedomen, beloppet uppgår till -115 mnkr (Övrig verksamhetskostnad)
E45:ans avsättning har omräknats vilket innebär en justering med 118,4 mnkr. (Utgiften hanteras som en investering när projektet är klart) (Övrig verksamhetskostnad)
Indexeringen av E 45 beräknas bli lägre än beräknat vilket ger en lägre kostnad motsvarande 24,4 mnkr (Finansiell kostnad)
Totalt -121,6 mnkr

4. Avskrivningar och nedskrivningar


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Avskrivning immateriella tillgångar -3 -2 -52 -30
Avskrivning byggnader och anläggningar -1 063 -1 133 -2 455 -3 419
Avskrivning maskiner och inventarier -424 -480 -1 666 -942
Nedskrivningar 0 -24 -315 -222
Summa avskrivningar och nedskrivningar -1 490 -1 639 -4 488 -4 613

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt uppskrivning. Kommunen 2019: Justering för avskrivningar/nedskrivningar i kassaflödet är kopplat till Summa avskrivningar och nedskrivningar 1 639 mnkr och Leasing i kassaflödet är kopplat till Avskrivning maskiner och inventarier med 378 mnkr.

5 a. Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier, kommunen

Belopp i mnkr Immateriella tillgångar Fastigheter för verksamhet Markreserv Pågående nyanläggningar Maskiner och tekniska anläggningar   Därav finansiell leasing Summa
Anskaffningsvärde 72 32 769 568 9 666 3 786 2 481 46 861
Ack uppskrivningar - - - - - - -
Ack avskrivningar -38 -13 673 -105 - -2 007 -1 458 -15 823
Ack nedskrivningar -29 -28 - - - - -57
Ingående bokfört värde 5 19 069 462 9 666 1 779 1 023 30 981
Investeringar 0 3 823 24 1 234 952 571 6 033
Försäljning/utrangering 0 -295 0 -39 0 -46 -334
Avskrivningar -2 -1 127 -6 - -480 -378 -1 615
Återförda nedskrivningar - - - - - - -
Nedskrivningar - -24 - - - - -24
Uppskrivning - - - - - - -
Omklassificeringar/överföringar 0 -373 -3 0 476 0 100
Utgående bokfört värde 3 21 073 477 10 861 2 727 1 170 35 141
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)


2019 - 26,0 - - 8,8 7,2 -
2018 - 25,8 - - 7,8 6,6 -

5 b. Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier, kommunala koncernen

Belopp i mnkr

Immateriella tillgångar

Fastigheter för verksamhet

Markreserv

Pågående nyanläggningar

Maskiner och tekniska anläggningar

Därav finansiell leasing

Summa

Anskaffningsvärde

1 108

93 545

568

14 630

35 213

-

145 064

Ack uppskrivningar

-

0

-

-

-

-

0

Ack avskrivningar

-901

-37 337

-106

-

-17 990

-

-56 334

Ack nedskrivningar

-54

-545

-

-444

-1 436

-

-2 479

Ingående bokfört värde

153

55 663

462

14 186

15 787

-

86 251

Investeringar

20

3 921

24

6 085

2 561

-

12 611

Försäljning/utrangering

0

-346

0

-43

-573

-

-962

Avskrivningar

-31

-2 621

-6

-

-1 712

-

-4 370

Återförda nedskrivningar

0

-42

-

39

-

-

-3

Nedskrivningar

0

-115

0

-101

-3

-

-219

Uppskrivning

-

0

-

-

-

-

0

Omklassificeringar/överföringar

7

4 106

-3

-4 459

426

-

77

Utgående bokfört värde

149

60 566

477

15 707

16 486

-

93 385

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
2019

-

32,1

-

-

15,4

-

-

2018

-

32,6

-

-

15,2

-

-

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt uppskrivning.
Kommunen 2019: Investering i materiella anläggningstillgångar i kassaflödet är kopplat till Investeringar med 5 682 mnkr. Beloppen skiljer sig åt beroende på periodiseringar och hantering.

6. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidragoende på periodiseringar och hantering.


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019

Preliminära skatteintäkter innevarande år 27 705 29 065 27 705 29 065
Preliminär slutavräkning innevarande år -34 -245 -34 -245
Slutavräkning föregående år -81 13 -81 13
Summa skatteintäkter 27 590 28 833 27 590 28 833

Inkomstutjämning 2 690 2 698 2 690 2 698
Strukturbidrag - - - -
Kostnadsutjämning -460 -681 -460 -681
Regleringsbidrag/avgift 89 401 89 401
LSS-utjämning 151 172 151 172
Generella bidrag 422 207 422 207
Kommunal fastighetsavgift 813 837 813 837
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag 3 705 3 634 3 705 3 634

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning med mera 31 295 32 467 31 295 32 467

7. Finansiella intäkter och kostnader


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Ränteintäkter från dotterbolag 346 368 - -
Ränteintäkter* 30 33 55 55
Resultat från aktier och andelar** 821 549 0 2
Övriga finansiella intäkter 27 27 12 8
Summa finansiella intäkter 1 224 977 67 65

Räntekostnader*** -413 -424 -739 -697
Ränta på pensionskostnader -70 -94 -24 -26
Övriga finansiella kostnader -28 -41 -27 -50
Summa finansiella kostnader -511 -559 -790 -773

Finansnetto 713 418 -723 -708

Marknadsvärden ränteswapparNominellt belopp ränteswappar 4 500 4 900 25 231 25 010
Marknadsvärde ränteswappar 24 -236 -643 -731
Säkrad skuld i utländsk valuta 3 028 2 284 3 028 2 284
Cross Currency swappar -60 94 -60 94

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
* Ränteintäkter varav 160 (229) härrör sig till swappar för räntesäkring.
** Resultat från aktier och andelar, 540 mnkr av de 549 mnkr är utdelning från de kommunala bolagen.
*** Räntekostnader varav -228 (-307) härrör sig till swappar för räntesäkring
Kommunen 2019: Ej likvid utdelning, Likvid utdelning/aktieägartillskott och Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar i kassaflödet är kopplat till Resultat från andelar och aktier med 540 mnkr, respektive 810 mnkr.

8 a. Finansiella anläggningstillgångar


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Aktier och andelar 9 802 9 806 392 393
Uppskjuten skattefordran - - 0 -
Övriga långfristiga fordringar 29 431 31 662 3 197 3 519
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 233 41 468 3 589 3 912

Specifikation Aktier och andelarGöteborgs Stadshus AB 9 451 9 451 - -
Kommuninvest 336 337 336 336
Övriga bolag, bostadsrätter och grundfondskapital stiftelser 15 18 56 57
Summa aktier och andelar 9 802 9 806 392 393

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt omklassificering av bidrag till infrastruktur.
Kommunen 2019: Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar i kassaflödet är kopplat till Övriga långfristiga fordringar med 2 230 mnkr.

8 b. Bidrag till infrastruktur


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Summa Redovisat värde vid årets början 28 27 28 27
Summa Årets upplösning -1 -2 -1 -2
Summa Utgående värde 27 25 27 25

Det ursprungliga sammanlagda bidraget har uppgått till 30 mnkr. Utgående värde avser sju projekt för gång- och cykelbana, cirkulationsplats och pendelparkering. Det största projektet motsvarar ett ursprungsbelopp på 15 mnkr. Tid för upplösning är 25 år för samtliga projekt. Årets upplösning är -2 (-1) och den ackumulerade upplösningen uppgår till 5 mnkr.

9. Förråd, lager och exploateringsfastigheter


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Förråd och lager 31 33 483 424
Exploateringsfastigheter 597 789 627 1 155
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 628 822 1 110 1 579

Specifikation ExploateringsfastigheterIngående värde 563 597 642 627
Årets utgifter 118 540 312 911
Uttag bokfört värde -87 -132 -333 -161
Omklassificering/omvärdering 3 -216 6 -222
Summa exploateringsfastigheter 597 789 627 1 155

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Återläggning reavinster/reaförluster samt exploatering, Ökning (-) / minskning (+) förråd och lager och Investeringsinkomster i kassaflödet är kopplat till Exploateringsfastigheter med 363 mnkr respektive 787 mnkr och Förråd och lager med 3 mnkr.

10. Kortfristiga fordringar


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Kundfordringar, koncernföretag 99 115 - -
Kundfordringar 531 447 1 671 1 831
Fordringar moms 303 632 326 666
Fordringar hos staten 0 424 194 610
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 958 1 881 1 541 1 284
Övriga kortfristiga fordringar, koncernföretag 7 126 7 122 - -
Övriga kortfristiga fordringar 649 731 1 491 1 809
Summa kortfristiga fordringar 10 666 11 352 5 223 6 200

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Likvid utdelning/aktieägartillskott och Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar i kassaflödet är kopplat till Kortfristiga fordringar med 963 mnkr.

11. Eget kapital


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Ingående eget kapital 22 300 24 092 27 365 29 728
Övriga justeringar - - 8 46
Årets resultat 1 792 1 504 2 355 2 220
Utgående eget kapital 24 092 25 596 29 728 31 994

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt uppskrivning.

12. Avsättningar för pensioner


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019

Förmånsbestämd ålderspension 2 490 2 822 3 626 3 969
Avtalspension, visstidspension m m 22 18 23 17
Summa pensioner 2 512 2 840 3 649 3 986

Löneskatt 610 689 684 767
Summa pensioner och löneskatt 3 122 3 529 4 333 4 753

Specifikation Avsättningens förändring över åretIngående avsättning 2 770 3 122 3 972 4 333
Nya förpliktelser under året 371 421 442 497
varav nyintjänad pension 298 325 326 350
varav ränte- och basbeloppsuppräkning 70 95 111 144
varav ändring av försäkringstekniska grunder 0 -2 0 -2
varav pension till efterlevande 6 6 6 6
varav övrigt -3 -3 -1 -1
Årets utbetalningar -87 -93 -152 -159
Årets förändring särskild löneskatt 68 79 71 82
Summa pensioner och löneskatt 3 122 3 529 4 333 4 753

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Justering för gjorda avsättningar i kassaflödet är kopplat till förändring av avsättning med 483 mnkr.
Kommunens pensionsredovisning sker enligt LKBR:s blandmodell vilken innebär att pensionsförpliktelser som intjänats från och med 1998 redovisas i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen (se not 17). Utöver dessa pensionsförpliktelser redovisas avgiftsbestämd pension under kortfristiga skulder (se not 15).
För år 2019 uppgick pensionskostnaderna inklusive löneskatt till 1 961 mnkr. Jämfört med 2018 ökade dessa med 49 mnkr. I kostnaderna ingick bland annat utbetalning av pension från pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen med 467 mnkr, avgiftsbestämt pensionssparande med 740 mnkr samt avsättning till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) med 329 mnkr. Till detta kommer löneskatt med 411 mnkr. Aktualiseringsgrad 100 procent

13. Övriga avsättningar


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
A. Avsatt för återställande av deponiRedovisat värde vid årets början 21 21 64 60
Periodens avsättningar - - 12 26
Ianspråktagna avsättningar 0 - -16 -11
Outnyttjade belopp som återförts - - - -
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 21 21 60 75

B. Avsatt för infrastrukturåtgärderRedovisat värde vid årets början 806 782 806 782
Periodens avsättningar 173 8 173 8
Ianspråktagna avsättningar -54 -80 -54 -80
Outnyttjade belopp som återförts -143 -1 -143 -1
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 782 709 782 709

C. Avsatt för åtgärder inom byggsektornRedovisat värde vid årets början 69 106 454 438
Periodens avsättningar 46 41 96 430
Ianspråktagna avsättningar -4 -6 -99 -96
Outnyttjade belopp som återförts -5 -4 -13 -33
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 106 137 438 739

D. Avsatt för miljöåtgärderRedovisat värde vid årets början 19 11 72 64
Periodens avsättningar 1 15 1 15
Ianspråktagna avsättningar -5 -2 -5 -3
Outnyttjade belopp som återförts -4 0 -4 0
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 11 24 64 76

E. Avsatt för utvecklingsfondRedovisat värde vid årets början 27 0 27 0
Periodens avsättningar - - - -
Ianspråktagna avsättningar -27 0 -27 0
Outnyttjade belopp som återförts - - - -
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 0 0 0 0

F. Övriga avsättningarRedovisat värde vid årets början 9 9 123 107
Periodens avsättningar - 4 9 91
Ianspråktagna avsättningar 0 -1 -25 -29
Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 -1
Omklassificering - - - -
Utgående avsättningar 9 12 107 168

Summa ingående balans 951 929 1 546 1 451
Summa periodens avsättningar 220 68 291 570
Summa ianspråktaget -90 -89 -226 -219
Summa outnyttjade belopp som återförts -152 -5 -160 -35
Omklassificering - - - -
Summa utgående balans 929 903 1 451 1 767

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Minskning av avsättning på grund av utbetalning i Kassaflödesanalysen är kopplat till minskning av avsättning på grund av utbetalning med 90 mnkr och Justering för gjorda avsättningar i kassaflödesanalysen är kopplat till Periodens avsättningar med 68 mnkr.

Kommunen


A. Deponi

Avsättningen avser återställande av stadens 17 nedlagda deponier vars miljöskyddsåtgärder kretslopp och vattennämnden ansvarar för. Brudaremossens deponi är störst av deponierna och står för den största andelen av återställningskostnaderna. Det råder alltjämt en osäkerhet kring avsättningens storlek då återställningsbehovet förändras över tid. Det kan avse förändringar i miljön, men också olika tekniska lösningar. Konsultrapporterna som avsättningens storlek baserar sig på innehåller mycket stor osäkerhet och beräkningen är till sin konstruktion gjord så att de kan innehålla en nuvärdesberäkning. Under 2015 har en utredning avseende Brudaremossens lakvatten genomförts och den pekar på att permanenta åtgärder för att rena lakvattnet kommer att behöva genomföras. Löpande förbättringsåtgärder pågår på samtliga deponier.

B. Infrastruktur

Kommunen har under 2010 slutit avtal kring medfinansiering av infrastrukturåtgärder inom ramen för Västsvenska paketet. 400 mnkr avser marknyttor inom ramen för Västsvenska paketet. Dessa har tagits upp i kommunens resultat- och balansräkningar under 2011. Under 2014 har kommunen slutit avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20 och nedsänkning av E45. Avtalet avseende utbyggnad av E20 är ett underavtal mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund och Göteborgs Stad. I huvudavtalet representeras Göteborgs Stad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Beloppen är indexuppräknade med 7 mnkr (31 mnkr).

C. Åtgärder inom byggsektorn

Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället såsom ledningsflyttar, av etableringar och utredningar.

D. Miljöåtgärder

Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället såsom marksanering.

E. Utvecklingsfond

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-06 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mnkr som avslutades 2018.

F. Övriga avsättningar

Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd, vite och oreglerade skador.

Kommunala koncernen

A. Avsättningen för återställande av deponi avser, förutom kommunens oförändrade avsättning om 21 mnkr, främst återställande av deponier inom Renovakoncernen (IB 33 mnkr har sammantaget ökat till 43 mnkr, varav Tagene utgör 34 mnkr). Avsatta medel hos Göteborgs Hamn AB för återställande av mudderupplag i Torsviken (IB 6 mnkr) har ökat netto med drygt 4 mnkr (UB 11 mnkr) och arbetet beräknas vara slutfört under 2021 (UB 11 mnkr).

B. Se kommunen.

C. Avsättningen för åtgärder inom byggsektorn avser, förutom kommunens avsättningar som totalt sett ökat från 106 till 137 mnkr, framtida åtaganden i byggprojekt inom Älvstranden Utveckling AB. Deras avsättningar har sammantaget ökat från 237 till 543 mnkr, som till stor del påverkats av en ny avsättning avseende Masthuggskajen om 351 mnkr varav 17 ianspråktagits (UB 334 mnkr). Ytterligare en ny avsättning har gjorts för Celsiusgatan (UB 24 mnkr). Övriga avsättningar hos Älvstranden omfattar främst Kvillebäcken (IB 25/UB 19 mnkr), Stora Torp (IB 28/UB 17 mnkr), Västra Eriksberg (IB 32/UB 23 mnkr), Lindholmshamnen (IB 116/UB 105 mnkr) och Skeppsbron (oförändrat UB 13 mnkr). Älvstranden redovisar också en löpande avsättning avseende olika byggprojekt (UB 8 mnkr) och så gör även Higab AB (UB 12 mnkr) samt Förvaltnings AB Framtiden (UB 7 mnkr). Posten innehåller även avsättning för garantiåtaganden avseende enstegstätade putsfasader inom Förvaltnings AB Framtiden, vilken har minskat från 69 till 39 mnkr under året.

D. Avsatt för miljöåtgärder avser, förutom kommunens avsättningar som ökat från 11 till 24 mnkr, avsättning inom Göteborg Energikoncernen kopplat till löpande konstaterade framtida miljöåtgärder, exempelvis återställande av mark (oförändrat UB 25 mnkr). Liseberg AB redovisar en oförändrad avsättning avseende förorenad mark i ett dotterbolag (UB 20 mnkr). Resterande belopp är oförändrade och omfattar dels avsatt för sanering Färjenäs markområde hos Räddningstjänsten Storgöteborg, dels avsatt hos Gryaab för marksanering Färjestaden om 4 mnkr vardera (stadens andel).

E. Se kommunen.

F. Övriga avsättningar består, förutom kommunens avsättning (IB 9/UB 12 mnkr), till största delen av kostnader för oreglerade skador inom Försäkrings AB Göta Lejon där ytterligare avsättning gjorts under året med 86 mnkr och 21 mnkr tagits i anspråk under året (UB 154 mnkr).

14. Långfristiga skulder


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Skulder till banker och kreditinstitut 29 792 34 451 32 463 36 331
Förutbetalda intäkter 3 816 4 463 3 900 4 566
Skulder till koncernföretag 434 430 - -
Övriga långfristiga skulder 5 16 93 108
Summa långfristiga skulder 34 047 39 360 36 456 41 005 

Specifikation Förutbetalda intäkter, reglerade över flera årAnslutningsavgifter 347 448 469 590
Investeringsbidrag 2 134 2 409 2 135 2 409
Gatukostnadsersättningar 1 335 1 606 1 296 1 567
Summa förutbetalda intäkter 3 816 4 463 3 900 4 566

Långfristiga skulder förändring över åretIngående låneskuld 35 885 34 047 37 588 36 456
Årets amortering -2 902 -6 094 -4 276 -6 345
Nyupptagna lån 3 775 9 187 4 613 10 009
Återläggning av föregående års omklassificering 2 902 6 094 4 276 6 345
Kortfristig del av långfristig skuld -6 094 -4 857 -6 345 -6 322
Periodisering över- och underkurser - 181 - 181
Förändring förutbetalda intäkter 600 647 595 666
Förändring övriga långfristiga skulder -119 155 5 15
Summa långfristiga skulder 34 047 39 360 36 456 41 005 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitutGenomsnittlig ränta under året inkluderat derivat (%) 1,1 1 1,63 1,38
Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 2,4 3,8 3,7
Lån som förfaller inom 0–1 år 6 094 4 857 6 571 6 322
Lån som förfaller inom 1–2 år 4 804 6 038 6 269 6 402
Lån som förfaller 2–5 år 16 930 18 666 18 699 21 353
Lån som förfaller 5+ år 7 034 8 395 7 034 8 395
Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen 2019: Ökning/minskning periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag i kassaflödesanalysen är kopplat till förutbetalda intäkter med 70 mnkr, Nyupptagna lån i kassaflödesanalysen är kopplad till Nyupptagna lån med 9 187 mnkr och Amortering av långfristiga skulder kassaflödesanalysen är kopplad till Årets amortering med 6 094 mnkr.

15. Kortfristiga skulder


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Skulder till koncernföretag 2 672 2 474 - -
Skulder till banker och kreditinstitut 9 661 8 926 9 961 10 461
Leverantörsskulder 2 431 2 950 3 331 3 947
Personalens skatter 312 323 363 376
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter* 4 426 4 484 6 792 6 502
Övriga kortfristiga skulder 591 566 1 454 1 544
Summa kortfristiga skulder 20 093 19 723 21 901 22 830
Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
* I denna post ingår för kommunen avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt på 826 (817) mnkr.
Kommunen 2019: Ökning (+)/minskning (-) räntebärande kortfristiga skulder och Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder i kassaflödet är kopplade till Kortfristiga skulder med 562 mnkr respektive 312 mnkr.

16. Borgensförbindelser


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Borgensförbindelse för lån och pensionsåtagandenGöteborgs Hamn AB 442 425 - -
Göteborg Energi AB 237 236 - -
Higab AB 1 196 1 196 - -
Göteborgs Stadshus AB 2 360 2 960 - -
Övriga bolag 291 280 - -
Summa borgensförbindelser egna bolag 4 526 5 097 - -

Övriga borgensförbindelserSmåhus – statliga bostadslån 1 1 1 0
Stiftelser 502 501 502 501
Föreningar 178 171 178 171
Övrigt 60 59 60 60
Summa borgensförbindelser externt 741 732 741 732
Summa borgensförbindelser 5 267 5 829 741 732
Övriga ansvarsförbindelser - - 155 154
Ställda säkerheter - - 380 623

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter så som föreningar och stiftelser.

Göteborgs Stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Kommuninvest totala förpliktelse uppgick 2019-12-31 till 461 mdkr och totala tillgångar till 460 mdkr. Göteborgs del i borgenansvaret är 2,05 procent, 9,5 mdkr.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunens borgen för pensionsåtaganden hos vissa kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser uppgick vid årsskiftet till 755 mnkr. Göteborgs kommun har 2019 ej behövt infria borgensåtagande.

17. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Pensionsförpliktelser PA-KL aktiva 3 173 2 916 3 180 2 923
Pensionsförpliktelser PA-KL pensionärer 4 948 5 073 5 033 5 154
Pensionsförpliktelser livränta 345 325 345 325
Summa pensionsförpliktelser PA-KL 8 466 8 314 8 558 8 402

Pensionsförpliktelser chefsavtal - - - -
Pensionsförpliktelser övrigt 12 8 12 8
Garantiåtaganden FPG/PRI - - 6 6
Summa totala pensionsförpliktelser 8 478 8 322 8 576 8 416

Särskild löneskatt 2 057 2 019 2 077 2 039
Summa pensionsförpliktelser och särskild löneskatt 10 535 10 341 10 653 10 455

Kommunen
Inlösen av pensionsförpliktelser inom ansvarsförbindelsen gjordes år 2001 med 420 mnkr, 2002 med 260 mnkr samt 2016 med 20 mnkr, sammantaget 700 mnkr. Göteborgs Stads överskottsmedel i försäkringen uppgår 2019-12-31 till 80 (65) mnkr.

18. Leasingkostnader


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 2019 2018 2019
Operationella leasingavtalÅrets betalda leasingavgifter 333 309 232 243

Avtalade framtida leasingavgifterMed förfall inom 1 år 145 138 51 54
Med förfall mellan 1–5 år 198 173 105 126
Med förfall senare än 5 år 2 1 40 28

Finansiella leasingavtalÅrets betalda leasingavgifter 383 571 - -

Avtalade framtida leasingavgifterMed förfall inom 1 år 342 374 - -
Med förfall mellan 1–5 år 559 649 - -
Med förfall senare än 5 år 122 144 - -

Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod.
Kommunens avgifter för finansiell leasing avser de faktiska betalningar som görs för de avtal som är klassificerade som finansiell leasing. Dessa avgifter elimineras sedan på kommuncentral nivå för att uppfylla RKR:s rekommendation R5. Se vidare under avsnittet om redovisningsprinciper.

Finansiell leasing elimineras i de sammanställda räkenskaperna eftersom leasegivaren, Göteborgs Stads Leasing AB, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.

19 a. Effekter i resultaträkningen på jämförelseår 2018 till följd av rättelser avseende konsolideringsmetod, uppskrivningar och flytt av posten Aktuell och uppskjuten skatt


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 +/- 2018 2018 Konsol-
idering
Uppskrivning* 2018
Verksamhetens intäkter 10 932
10 932 26 358 -71
26 287
Verksamhetens kostnader -39 658
-39 658 -49 878 -9 -129 -50 016
Avskrivningar och nedskrivningar -1 490
-1 490 -4 606 63 55 -4 488
Verksamhetens nettokostnader -30 216 - -30 216 -28 126 -17 -74 -28 217
Skatteintäkter 27 590
27 590 27 590

27 590
Kommunalekonomisk utjämning m.m. 3 705
3 705 3 705

3 705
Verksamhetens resultat 1 079 - 1 079 3 169 -17 -74 3 078
Finansiella intäkter 1 224
1 224 56 11
67
Finansiella kostnader -511
-511 -793 3
-790
Resultat efter finansiella poster 1 792 - 1 792 2 432 -3 -74 2 355
Extraordinära poster -
- -

-
Aktuell och uppskjuten skatt -
- -131 2 129 0
Minoritetsandel -
- -1 1
0
Årets resultat 1 792 - 1 792 2 300 0 55 2 355
Inkluderar flytt av posten Aktuell och uppskjuten skatt till posten Verksamhetens kostnader.

19 b. Effekter i balansräkningen på jämförelseår 2018 till följd av rättelser avseende konsolideringsmetod, uppskrivningar och flytt av post Bidrag till infrastruktur


Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr 2018 Bidrag till
infrastruktur
2018 2018 Konsoli-dering Upp-skrivning* 2018
TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar 5
5 155 -2
153
Materiella anläggningstillgångar 30 976
30 976 90 140 -734 -3 308 86 098
Finansiella anläggningstillgångar 39 260 -27 39 233 3 495 121 -27 3 589
Summa anläggningstillgångar 70 241 -27 70 214 93 790 -615 -3 335 89 840
Bidrag till infrastuktur - 27 27 - - 27 27
Omsättningstillgångar


Förråd, lager och exploateringsfastigheter 628
628 1 122 -12
1 110
Kortfristiga fordringar 10 666
10 666 4 854 369
5 223
Kortfristiga placeringar -
- - -
-
Kassa och bank 748
748 1 047 35
1 082
Summa omsättningstillgångar 12 042 - 12 042 7 023 392 - 7 415
Summa tillgångar 82 283 0 82 283 100 813 -223 -3 308 97 282
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


Eget kapital 24 092 - 24 092 33 049 -13 -3 308 29 728
varav årets resultat 1 792
1 792 2 300 0 55 2 355
varav resultatutjämningsreserv 2 609
2 609 2 609

2 609
varav övrigt eget kapital 19 691
19 691 28 140 -13 -3 363 24 764
Minoritetsintresse - - - 137 -137 - 0
Avsättningar


Avsättningar för pension och liknande förpliktelser 3 122
3 122 4 504 -171
4 333
Uppskjuten skatteskuld -
- 3 433 -20
3 413
Övriga avsättningar 929
929 1 461 -10
1 451
Summa avsättningar 4 051 - 4 051 9 398 -201 - 9 197
Skulder


Långfristiga skulder 34 047
34 047 36 357 99
36 456
Kortfristiga skulder 20 093
20 093 21 872 29
21 901
Summa skulder 54 140 - 54 140 58 229 128 - 58 357
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 82 283 - 82 283 100 813 -223 -3 308 97 282

* Inkluderar flytt av posten Bidrag till statlig infrastruktur till egen rad.