Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys för kommunen och den kommunala koncernen.Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat BR 1 792 1 504 2 355 2 220
Justering för ej likvidpåverkande poster
Återläggning reavinster/reaförluster samt exploatering 1,2,9 -249 36 - -154
Justering för avskrivningar/nedskrivningar 4 1 490 1 639 4 973 5 313
Justering för gjorda avsättningar 12, 13 348 483 290 1 081
Leasing 4 -361 -378 - -
Övrigt
0 22 -257 -1 265
Ej likvid utdelning 7 -810 -540 - -
Övriga likviditetspåverkande poster
Likvid utdelning/aktieägartillskott 7 767 810 -8 0
Minskning av avsättning på grund av utbetalning 13 0 -90 -2 -378
Kassaflöde från verksamheten före förändring  av rörelsekapital
2 977 3 486 7 351 6 817


Ökning /minskning periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag 14 -57 -70 - -155
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 7, 10 288 -963 -399 -86
Ökning (-) / minskning (+) förråd och lager 9 -3 -3 -93 -286
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 15 746 562 727 -180
Kassaflöde från den löpande verksamheten
3 951 3 012 7 586 6 110


INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
0 0 -18 -23
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
- - - -
Investering i materiella anläggningstillgångar 5 -4 834 -5 682 -10 860 -12 806
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 282 255 912 1 203
Investeringsinkomster 9 610 787 610 787
Investering i finansiella anläggningstillgångar
0 0 -1 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
3 0 27 48
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3 939 -4 640 -9 330 -10 791


FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 14 3 775 9 187 4 621 10 009
Amortering av långfristiga skulder* 14 -2 902 -6 094 -4 276 -6 254
Ökning (+) / minskning (-) räntebärande kortfristiga skulder 15 1 436 312 923 507
Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 8, 10 -2 579 -2 223 105 95
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-270 1 182 1 373 4 357
UTBETALNING AV BIDRAG TILL  STATLIG INFRASTRUKTUR
0 0 0 0
Årets kassaflöde
-257 -446 -371 -324


Likvida medel vid årets början BR 1 005 748 1 454 1 082
Likvida medel vid årets slut BR 748 302 1 082 758