Balansräkning

Balansräkning för kommunen och den kommunala koncernen.Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 5 3 153 149
Materiella anläggningstillgångar 5 30 976 35 138 86 098 93 236
Finansiella anläggningstillgångar 8 39 233 41 468 3 589 3 912
Summa anläggningstillgångar
70 214 76 609 89 840 97 297


Bidrag till infrastruktur 8 27 25 27 25


Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 9 628 822 1 110 1 579
Kortfristiga fordringar 10 10 666 11 352 5 223 6 200
Kortfristiga placeringar
- - - -
Kassa och bank
748 302 1 082 758
Summa omsättningstillgångar
12 042 12 476 7 415 8 537
Summa tillgångar
82 283 89 110 97 282 105 859


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


Eget kapital 11 24 092 25 596 29 728 31 994
varav årets resultat
1 792 1 504 2 355 2 220
varav resultatutjämningsreserv
2 609 3 003 2 609 3 003
varav övrigt eget kapital
19 691 21 089 24 764 26 771


Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser 12 3 122 3 528 4 333 4 753
Uppskjuten skatteskuld
- - 3 413 3 510
Övriga avsättningar 13 929 903 1 451 1 767
Summa avsättningar
4 051 4 431 9 197 10 030


Skulder
Långfristiga skulder 14 34 047 39 360 36 456 41 005
Kortfristiga skulder 15 20 093 19 723 21 901 22 830
Summa skulder
54 140 59 083 58 357 63 835
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
82 283 89 110 97 282 105 859
Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar 16–18 16 147 16 482 12 125 12 172