Räkenskaper

I detta block redovisas räkenskaperna som enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Redovisningen sker för kommunen och den kommunala koncernen i sammanställda räkenskaper.

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Stadens principer för redovisningen beskrivs i detta avsnitt och här lämnas också upplysningar som inte ryms i avsnittet för noter. Sist i avsnittet definieras ett antal ekonomiska begrepp som förekommer i årsredovisningen.

Resultaträkning

Resultaträkning för kommunen och den kommunala koncernen.

Balansräkning

Balansräkning för kommunen och den kommunala koncernen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys för kommunen och den kommunala koncernen.

Noter 1–19

Här lämnas upplysningar i form av noter enligt lagkrav och rekommendationer.