Utvalda investerings- och exploaterings­projekt

Nedan redovisas ett antal utvalda investerings- och exploateringsprojekt från nämndernas och bolagens projektportföljer. Urvalet baseras i första hand på projekt och satsningar som har projektbeslut på kommunfullmäktigenivå och som har gått in i en genomförandefas. Därutöver redovisas ytterligare ett antal projekt som nämnderna av andra strategiska skäl, som exempelvis storleken, ser behov av att lyfta till kommunfullmäktige.

Projektlistan utökas i takt med att enskilda investeringsbeslut fattas och under 2019 har bland annat genomförandebeslut fattats avseende Knutpunkt Korsvägen, Stadsutveckling Station Haga och för första etappen av Jubileumsparken (Frihamnen).

För 2019 omfattas redovisningen även av projekt inom Stadshuskoncernen som har investeringsbeslut i kommunfullmäktige och som är inne i ett genomförandeskede.

Inom parentes anges prisnivå som ligger till grund för projektens investeringsbeslut.

Utvalda investerings- och exploateringsprojekt

Belopp i (mnkr)
Projekt 
KF-beslut Ack. utfall
Total projekt prognos
Projektbudget
Slutår
I=Inkomster U=Utgifter
I U I U I U

InvesteringarLindholmens Tekniska gymnasium (löpande)  X
-315
-318
-354 2020
Hisingsbron (2009) X 818 -1 464 1 566 -3 500 1 566 -3 500 2022
Skeppsbron Etapp 1 (löpande)
282 -779 282 -779 282 -789 2019
Skeppsbron Etapp 2 (2017)
17 -34 150 -1 500 - - 2027
Kvilleleden och gator i Backaplan (2016) X 38 -51 318 -768 318 -768 2025
E45, nedsänkning Götaleden (2013) X 357 -701 471 -898 471 -947 2022
Knutpunkt Korsvägen (2017) X 25 -25 745 -860 745 -860 2028
Stadsutveckling Station Haga (2017) X
-8 0 -660 0 -660 2025
Ny barriär (Ultrafilter) Alelyckans vattenverk (2017) X
-25
-700
-900 2024
Renovering av avloppspumpstation Kodammarna (löpande)

-184
-540
-540 2023
Göteborg Energi AB-Fjärrkyla Älvstaden (löpande) X
-10
-450
-450 2035
ExploateringarSisjön bostäder (löpande)
269 -101 270 -113 273 -103 2021
Gamlestaden Etapp 1 (löpande)
125 -568 210 -665 211 -665 2024
Selma Stad (löpande)
118 -205 209 -257 209 -256 2024
Opaltorget (löpande)
29 -143 60 -240 60 -235 2022
Säterigatan Bostäder (löpande)
122 -8 357 -99 357 -98 2027
Järnvågsgatan/Masthuggskajen (2017) X 316 -355 1 860 -2 020 1 860 -2 020 2029
Jubileumsparken etapp 1, del av utvecklingen av Frihamnen (2018) X 0 -22 175 -347 175 -347 2023