Kommunens investerings­redovisning

Investeringsredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna. För några nämnder har kommunfullmäktige under året tagit beslut om att förändra ramarna i förhållande till det ursprungliga budgetbeslutet. I dessa fall är det de uppdaterade ramarna som anges i tabellen.

Investering

Investeringsredovisningen ska tillgodose kommunfullmäktiges behov av uppföljning och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Samtidigt ska den tillgodose externa intressenters behov av information om hur resurserna fördelas och förbrukas av verksamheterna. Kommunfullmäktiges investeringsbudget omfattar en planperiod om fyra år (2016–2019). Kommunfullmäktige fattar beslut om utgiftsramar fördelat på olika investeringsområden för planperioden. Den i tabellen angivna budgeten för 2019 avser nämndernas egna beslutade budgetar.

Belopp i mnkr Utfall 2019
Budget 2019
Utfall 2016–2019 Budget 2016–2019

U=Utgifter I=Inkomster U I U I U I U I
Fastighetsnämnden -219 1 -505 8 -810 82 -1 096 89
Förvärv och rivningar -51 - -212 - -246 - -407 -
Hyresgästanpassningar -11 - -27 - -47 1 -63 1
Investeringar inom fastighets­förvaltning -79 - -181 - -193 5 -294 5
Västsvenska paketet -77 1 -85 8 -324 76 -332 83
Idrotts- och föreningsnämnden -78 7 -284 -1 -380 8 -586 -
Reinvesteringar -19 1 -42 -1 -81 2 -104 -
Omklädningsbyggnader - - -17 - -2 - -19 -
Markanläggningar -1 - -9 - -7 - -17 -
Idrottshallar -3 - 8 - -95 - -83 -
Isanläggningar -2 - -19 - -52 - -69 -
Sim- och badanläggningar -3 - -22 - -40 - -59 -
Friidrottsanläggning på Hisingen - - -4 - - - -41 -
Fotboll -32 6 -35 - -48 6 -51 -
Idrottsområden -15 - -87 - -43 - -113 -
Övrig stadsutveckling -2 - -60 - -2 - -23 -
Övertagna föreningsanläggningar - - 3 - -10 - -7 -
Kretslopp och vattennämnden -578 116 -661 - -1 927 337 -2 010 222
Dricksvattenproduktion -109 - -120 - -490 - -501 -
Dricksvattendistribution -177 - -177 - -525 - -525 -
Avloppsavledning -160 6 -229 - -562 6 -631 -
Övriga investeringar -76 110 -73 - -150 332 -147 222
VA-upprustningsområden -19 - -18 - -36 - -35 -
Generalplaneinvesteringar -4 - -4 - -57 - -56 -
Summa VA -545 116 -621 - -1 820 337 -1 895 222
Återvinning och behållare -3 - -6 - -49 - -51 -
Avslutade deponier -28 - -35 - -56 - -63 -
Övriga investeringar - - - - - - -1 -
Summa renhållning -31 - -41 - -105 - -115 -
Lokalnämnden -2 533 7 -2 577 -21 -7 338 28 -7 363 -
Förskola -540 1 -592 -1 -1 491 5 -2 031 -
Varav reinvestering -148 1 -116 - -381 4 -261 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -392 - -476 -1 -1 110 1 -1 770 -
Grundskola -1 234 1 -1 272 -1 -3 848 8 -5 193 -
Varav reinvestering -136 1 -190 - -621 7 -611 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -1 098 - -1 082 -1 -3 227 1 -4 582 -
Gymnasium -316 - -214 - -616 2 -621 -
Varav reinvestering -63 - -68 - -222 2 -196 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -253 - -146 - -394 - -425 -
Äldreboende -129 1 -278 - -311 3 -773 -
Varav reinvestering -88 1 -69 - -225 3 -397 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -41 - -209 - -86 - -376 -
Boende särskild service -105 - -122 -1 -390 1 -712 -
Varav reinvestering - - -1 - -3 - -114 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -105 - -121 -1 -387 1 -598 -
Övrigt -210 3 -97 -1 -682 8 -903 -
Varav reinvestering -149 1 -135 - -444 5 -296 -
Varav ny-, till-, ombyggnad -61 2 38 -1 -238 3 -607 -
Schablonmässig neddragning (ny-, till-, ombyggnad)

2 870
Park- och naturnämnden -105 3 -187 -7 -275 10 -356 -
Utveckling av lekmiljöer -21 2 -36 - -66 2 -79 -
Utveckling av park- och naturområden -76 1 -141 -7 -170 7 -237 -2
Trädplanteringar -8 - -10 - -29 2 -28 2
Trygg vacker stad - - - - -10 - -12 -
Trafiknämnden -1 241 359 -2 706 785 -3 912 1 188 -5 377 1 614
Fotgängarstaden -17 - -42 - -76 3 -100 3
Cykeltrafikstaden -84 13 -306 23 -179 18 -401 28
Kollektivtrafikstaden -47 13 -141 25 -100 21 -194 33
Biltrafikstaden -13 - -53 2 -20 - -61 2
Godstransportstaden -8 - -9 - -8 - -9 -
KomFram Göteborg -20 - -35 - -61 - -76 -
Summa Städerna -190 27 -586 50 -445 42 -841 66
Spårvägsbanan -155 - -297 - -437 - -580 -
Konstbyggnader -84 - -225 - -230 30 -371 30
Belysning och energieffektivisering -37 - -42 - -258 - -264 -
Gator och vägar -179 1 -247 - -316 1 -384 -
Summa reinvestering -454 1 -811 - -1 242 32 -1 599 30
Stora enskilda projekt -596 331 -2 448 735 -2 225 1 114 -4 076 1 518
Schablonmässig neddragning - - 1 139 - - - 1 139 -
Investeringar nämnder -4 755 492 -6 920 764 -14 642 1 653 -16 788 1 925
Kommuncentralt -571 - - - -954 - -350 -
Kommunövergripande investeringsutrymme - - - - - - -350 -
Investeringsutrymme leasing -571 - - - -954 - - -
Investeringar kommunen -5 326 492 -6 920 764 -15 596 1 653 -17 138 1 925
ExploateringFastighetsnämnden -980 1 178 -2 344 2 779 -3 186 4 125 -4 551 5 726
Trafiknämnden -93 32 -312 0 -580 130 -703 0
Park- och naturnämnden -52 0 -111 0 -85 1 -143 0
Kretslopp och vattennämnden -179 0 -96 0 -433 0 -350 0
Exploatering kommunen -1 303 1 210 -2 864 2 779 -4 284 4 256 -5 747 5 726
Totalt inklusive exploatering -6 629 1 702 -9 784 3 543 -19 880 5 909 -22 885 7 651

Nämndernas investeringsutgifter uppgick för 2019 till 4,8 mdkr, vilket innebär en ökning med 0,8 mdkr jämfört med föregående år. Den höjda investeringstakten som vi kunnat se 2017 och 2018 har därmed förstärkts ytterligare under 2019. Investeringsökningarna har sin grund i demografin, med en snabbt ökande befolkning som ställer krav på bland annat kommunala lokaler. Framför allt är det lokalnämnden som under 2019 har ökat investeringstakten väsentligt i förhållande till tidigare år. Drygt hälften av årets investeringar gjordes i verksamhetslokaler. Allra störst var investeringarna inom grundskola.


Investeringsutgifter

Diagrammet ovan visar att drygt hälften av årets investeringar gjordes i verksamhetslokaler där grundskola, förskola, gymnasium, äldreomsorg och bostäder med särskild service utgör de största verksamheterna. Investeringar inom vatten och avlopp motsvarade 12 procent och investeringar i infrastruktur motsvarade 26 procent.

Nämndernas budgeterade investeringsutrymme för 2019 uppgick till 6,9 mdkr. Investeringarna har därmed, trots ökningen i förhållande till föregående år, inte genomförts i den takt som planerats. Flera stora investeringar har skjutits fram i tiden och kommer istället att belasta kommande år.

Sett till hela planperioden 2016–2019 uppgick nämndernas investeringsutgifter till 14,6 mdkr att jämföra med planperiodens budget på totalt 16,7 mdkr. Framför allt är det trafiknämnden som inte når upp till sin budgeterade investeringsram. Trafiknämnden redovisar för planperioden ett utfall på 3,9 mdkr att jämföra med en budget på 5,4 mdkr. Nämndens tilldelade ram för plan­perioden innehåller investeringsutrymme för flera stora projekt, exempelvis Hisingsbron och stadslinbanan, där förändringar av olika slag har medfört att den investeringsnivå som budgeten gett utrymme för inte har uppnåtts. Linbane­projektet har avbrutits och för projekt Hisingsbron har den försenade leveransen av stål gjort att utfallet avviker från budgeterad volym och istället kommer belasta kommande perioder.

Exploatering

Stadens exploateringsutgifter för 2019 uppgick till 1,3 mdkr medan inkomsterna uppgick till 1,2 mdkr, vilket motsvarar cirka hälften av budgeterade volymer. Framför allt förklaras avvikelserna av förskjutningar och förseningar i stora och omfattande projekt, framför allt i planeringsskedet. Trots det fortsätter trenden med ökade volymer i förhållande till tidigare år med anledning av den kraftiga stadsutveckling som pågår för att möta bostadsbehovet. Exploateringstakten har i princip fördubblats i förhållande från 2015 till 2019. 

fördelning exploateringsåtgärder

Exploateringsverksamhetens åtgärder består bland annat av inköp av mark och uppförande av gatu-, park- och VA-anläggningar. Utgifter i form av skadestånd och ersättning kan uppstå vid till exempel flytt av verksamhet vid upphörande av tomträtt. Markåtgärder består bland annat av arkeologiska undersökningar och stabilitetsåtgärder. Inom övriga åtgärder och anläggningar redovisas flytt av ledningar och utbyggnad av övriga anläggningar. Den stora andelen härrör främst från åtgärder för överdäckning av Götaleden.

För hela planperioden 2016–2019 uppgår de totala utgifterna till 4,3 mdkr och inkomsterna till 4,3 mdkr, vilket motsvarar cirka tre fjärdedelar av budgeterade volymer. Även under planperioden förklaras avvikelserna framför allt av fördröjningar och förseningar i genomförandet i förhållande till planeringen. Det innebär att stora volymer skjuts framåt i tid och att fortsatta prioriteringar kommer att krävas för att klara av ett framtida genomförande.