Bolagens investerings­redovisning

Bolagens utfall för investeringsutgifter jämfört med budgeterade investeringsutgifter.

Belopp i mnkr Utfall investeringar Budget investeringar
Energi 989 1 030
Bostäder 3 202 3 756
Lokaler 870 1 482
Näringsliv 3 1
Kollektivtrafik 165 220
Hamn 275 501
Turism, Kultur & Evenemang 427 198
Försäkrings AB Göta Lejon 0 0
Göteborgs Stads Leasing AB 867 520
Göteborgs Stads Upphandling AB 0 0
Gryaab AB 32 0
Renova AB 325 518
Grefab AB 11 10
Moderbolaget (Stadshus AB) 0 0
Boplats 0 0
Elimineringar 34 0
Summa 7 200 8 236

Stadshuskoncernens investeringar under 2019 uppgår till 7,2 mdkr, jämfört med budgeterade investeringar som uppgår till 8,2 mdkr.

Merparten av koncernens investeringar återfinns inom Bostäder, Energi och Lokaler. Avvikelsen mot budget är framför allt en effekt av förskjutning av projekt i tid, särskilt inom Bostäder och Energi. Inom Lokaler finns fördröjningar i flera projekt i avvaktan på beslut inom andra delar av staden, såsom kulturhuset i Bergsjön, Sjöfartsmuseet och Skeppsbron.

Inom Kollektivtrafik har reinvestering i elbussar genomförts och inom Hamn pågår arbetet med att färdigställa ny terminal i ytterhamnarna, Arendal II, samt omlastningsterminal för trävaror. Inom Hamn beror avvikelsen jämfört med budget på att investering i breddning av hamnbassängen i Älvsborgshamnen skjutits på framtiden.

Under hösten tog Liseberg beslut om byggnation av nytt hotell. Bolaget har dessutom gjort upprustningar av anläggningar i parken samt investerat i nya attraktioner.

Göteborgs Stads Leasing AB:s investeringar utgörs framför allt av rostrevisioner av spårvagnar samt investeringar i fordon, maskiner samt IT-utrustning. Renova AB:s investeringar utgörs framför allt av investeringar i Sävenäsanläggningen samt i ny underhållsverkstad.