Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I detta avsnitt beskrivs väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet.

Stadens omfattande organisation och mångsidiga uppdrag gör att ledningsprocesserna kräver löpande översyn för att vara effektiva och verkningsfulla. Under det gångna året har flera förändringar genomförts utifrån maktskifte till ett alliansstyre. En stor förändring är att beslut om stadens budget numera fattas i november istället för juni. Ett syfte är att ha tillgång till senare information om det ekonomiska läget när beslutet fattas. Stadsledningskontoret sammanställer förutsättningar för budget, ett material som samtliga partier får del av i maj som en del i kommunstyrelsens handlingar.

Beslutet påverkar nämndernas och styrelsernas arbete med den lokala planering och budgeten. Det har införts en möjlighet att konkretisera budgetbesluten som fattas under december i en verksamhetsplan som beslutas under februari. Nämnder och styrelser ska genom sina budgetar och verksamhetsplaner förverkliga kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnderna ska också under april besluta om verksamhetsnomineringar inför kommande års budgetarbete. Förändringarna innebär revideringar i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och reglerna för ekonomisk planering, budget och uppföljning har reviderats under året. Inom ekonomiområdet har riktlinjerna för god ekonomiska hushållning, tillämpning av resultatutjämningsreserv och regler för eget kapital reviderats. Arbetet med en översyn av investeringsstyrningen har också påbörjats.

Ny struktur för uppföljning

Kommunstyrelsen fattade under året beslut om en ny struktur för uppföljning. Den nya strukturen ska förenkla och förtydliga uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med fokus på utvecklingen av stadens verksamheter. Målsättningen med den nya strukturen är att uppföljningen ska ge förutsättningar att agera tidigt och att frågor/uppdrag kan hanteras på rätt nivå i organisationen där påverkansmöjlighet finns. Uppföljningen ska vara till nytta för nämnd/styrelse samtidigt som den ska ge kommunledningen relevant och väsentlig information. Strukturen ska vara hållbar över tid och inte påverkas av politisk sammansättning och/eller förändrad organisering av stadens verksamheter. Långsiktighet och uthållighet i uppföljning förväntas kunna ge förbättrad styrning.
Gemensam struktur för ägardirektiv

Under året har ägardirektiven för bolagen fått samma struktur som reglementet för nämnder. Det innebär att direktiveten har två likalydande kapitel för samtliga bolag medan ett kapitel är bolagsspecifikt. Under 2020 planeras samtliga ägardirektiv att uppdateras enligt den nya strukturen. Ägardirektivet för moderbolaget Göteborgs Stadshus AB var det första som beslutades enligt den nya strukturen. Enligt moderbolagets nya ägardirektiv är stadsdirektören tillika verkställande direktör för bolaget.

För att förtydliga olika funktioners roller i ägarstyrningen av bolagskoncernen har även en riktlinje för ägarstyrningen fastställts.

Fortsatt arbete med styrande dokument

rbetet med att säkerställa att stadens styrande dokument följer gällande nomenklatur och kraven på struktur har fortgått. Årlig aktualitetprövning sker av de stadenövergripande dokumenten för att säkerställa innehåll och giltighet. Utifrån behov av gemensamma mål, strategier och åtgärder för att lösa stadens olika utmaningar ges politiska uppdrag om nya program och planer. Under året har bland annat Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs Stads Jämställdhetsplan fastställts. I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att påbörja en kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program samt genom det öka efterlevnaden.

Visselblåsarfunktion

Under året har 59 tips inkommit till stadens visselblåsarfunktion. Två externa utredningar har initierats gällande Göteborgs Spårvägar AB respektive Göteborgs Stads Parkering AB. Utredningarna kommer att bli klara i början av 2020. Göteborgs Spårvägar AB är den organisation som har omfattats av flest tips. Resterande tips har varit av varierande karaktär och har bland annat handlat om arbetsmiljöfrågor, tjänstetillsättningar, upphandling, bisysslor och jävssituationer. Med några undantag har tipsen varit anonyma.

Ändrad organisation

Under de senaste åren har stadens organisation förändrats för att bli mer ändamålsenlig. Under 2018 inrättades två nya nämnder med ansvar för förskola och grundskola och under året har utredning om stadsdelsnämnderna genomförts. Under november fattade kommunfullmäktige beslut om att ersätta stadsdelsnämnderna och Social resursnämnd med nämnder med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och stöd till personer med funktionsnedsättning. För individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst pågår utredning om nämndstruktur. Arbete för ett genomförande 1 januari 2021 har inletts.

Stadsdelarna har utgjort en viktig yta för dialog med medborgare. Det finns flera pågående aktiviteter, relationer och kompetenser i stadsdelarna som måste tas om hand i övergången till centrala nämnder. Omorganisationen ger dock en möjlighet att utveckla den lokala demokratin genom att fler nämnder får ett större lokalt ansvar och att kraven på samverkan mellan nämnder ökar. I förändringen finns även möjligheter till att utveckla digitala verktyg för hela staden som komplement i demokratiarbetet.

Göteborgsförslaget

Ett av stadens centrala digitala verktyg för delaktighet och inflytande är Göteborgsförslaget. Under 2019 har det tagits fram nya riktlinjer för hur staden ska hantera förslagen från göteborgarna. De nya riktlinjerna tydliggör att medborgarens intentioner med förslaget ska vara vägledande och att staden ska anstränga sig för att ge snabba och tydliga svar. Under 2019 lämnades över 170 förslag till nämnder och bolag, en markant ökning från 2018. Majoriteten av förslagen genomförs inte eller bara delvis, men kan ändå utgöra en viktig kanal till stadens förtroendevalda och bidrar till det demokratiska samtalet. Ett exempel på förslag som genomförs är öppen förskola för hbtq-föräldrar.

Ungdomsfullmäktige

Stadens ungas folkvalda, Ungdomsfullmäktige, har under året fått en ny valapp, som designats tillsammans med representanter i forumet. Appen gör det enklare för fler att delta i valet, både för de som kandiderar och röstar. Genom användarvänliga digitala lösningar blir det enklare och mer jämlika förutsättningar för kandidaterna att delta i valet, och stadens resurser kan fokuseras på att stötta ungas deltagande, snarare än administration.

Statlig deklaration för stark demokrati skrivs under

I oktober 2019 skrev Göteborgs Stad på regeringens deklaration för en stark demokrati. Genom undertecknandet åtar sig staden att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.