Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar anknutna stiftelser och gåvor för olika ändamål. Förvaltningen avser enbart avkastningsstiftelser och ansvar för stiftelsernas kapital samt att avkastningen delas ut till de ändamål som den som skänkte pengarna bestämt. Den löpande förvaltningen av de anknutna stiftelserna följer riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen.

Stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning där varje stiftelse har en andel. Kapitalet förvaltas enligt riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige och är helt åtskilt från Göteborgs Stads ekonomi. Den totala avkastningen efter avdrag för viss kapitalisering och förvaltningskostnader, kan användas för utdelning i stiftelserna. Till detta ska läggas redan tillgängligt fritt eget kapital som finns i gåvorna och i vissa av stiftelserna.

Kortfakta 2017 2018 2019
Antal stiftelser 78 76 74
Antal gåvor 4 4 3
Årets resultat mnkr 71,8 -7 67,6
Beviljade anslag mnkr 22,7 31,1 21,7
Förvaltningskostnader mnkr 4,1 3,8 3,1
Eget kapital och skulder mnkr 944,7 924,1 968,7
Marknadsvärde förmögenhet mnkr 979 924,1 1 081,8

Utbildningsstiftelserna har bidragit med stipendier och resebidrag till elever och lärare, huvudsakligen i de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Elever har också fått premier för goda skolprestationer och andra framsteg och skolor har beviljats ekonomiskt stöd för genomförande av olika klassaktiviteter. Totalt har 6,7 mnkr delats ut.

De sociala stiftelserna har beviljat medel till ekonomiskt behövande barnfamiljer, äldre och vuxna samt till barn med särskilda behov och deras familjer. Totalt har 6,1 mnkr delats ut.

Stiftelser med kulturinriktning lämnade bidrag till Konstmuseet, Röhsska museet, Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet. För pengarna har museerna köpt in konstverk i form av tavlor, skulpturer och andra föremål. Pengar har också använts till konserveringsarbeten, utställningar och forskning med mera. Totalt har 5 mnkr delats ut.

Under året har föreningar och andra ideella organisationer beviljats medel för olika projekt och aktiviteter. Det har varit aktiviteter riktade till barn i Göteborg och till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål till förmån för Göteborgs samhälle. Totalt har 3,9 mnkr delats ut.