Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnadsförutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

Policy och riktlinje för sponsring

För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. För att få en heltäckande bild av stadens sponsringsverksamhet och förbättrade möjligheter till samordning och kontroll beslutades samtidigt att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en förteckning över samtliga sponsringsåtaganden som beslutats på nämnd- eller styrelsenivå.

Vad är sponsring

Enligt Göteborgs Stads policy definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.

Bolag

Bolagen har sponsringsåtaganden som totalt uppgår till cirka 10 mnkr för år 2019 vilket är en dryg halvering av kostnaderna för sponsring jämfört med 2018. Anledningen till detta är att Liseberg AB inte har några sponsringsåtaganden 2019.

Nämnder

Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsringsåtaganden. Av facknämnderna har park- och naturnämnden sponsringsåtaganden.

Sammanfattning

Stadens sponsringsåtaganden rör sig alltjämt till stor del inom ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott, kultur, större publika evenemang och en hållbar stad. Medvetenheten om den existerande policyn är hög. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2019 till 10 mnkr, jämfört med 25 mnkr år 2018. För mer information se respektive nämnds eller styrelses årsrapport.