Foto: Frida Winter

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Staden fortsätter arbetet med att stödja personer som befinner sig längst från arbete, stödet sker genom utbildningsinsatser och jobbmatchning. Under året har de fyra kompetenscentrumen arbetat för att samordna sina arbetsmarknadsinsatser med vägledning inför vuxenutbildning för sina deltagare.

Målgruppen för vuxenutbildningen idag är både större och ser annorlunda ut än tidigare. Den omfattar en högre andel personer utan svenska som modersmål, unga som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig och fler personer i behov av särskilt stöd på olika sätt.

Arbetet för att öka närvaron, säkra att studier fullföljs och att godkända betyg uppnås utvecklas kontinuerligt. För att utveckla svenska för invandrare (SFI) har utbildningar med språkstöd i kombination med kompletteringsutbildningar som kan kombineras med arbete utvecklats. Målet är att kunna kombinera SFI med arbetsmarknadspraktik och/eller yrkesutbildning.

Lärvux har under de senaste åren haft en förändrad målgrupp. Nästan hälften av de antagna eleverna har numera ett annat modersmål än svenska. Detta har medfört att förvaltningen under 2019 gjort det möjligt att studera SFI på Lärvux. Under 2019 har elevantalet på Lärvux fortsatt att minska.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Göteborg har varit stark under flera år. En fortsatt utveckling hindras delvis av den bristande matchningen på arbetsmarknaden. Trots en hög efterfrågan på arbetskraft står grupper av arbetslösa med utsatt ställning utanför arbetsmarknaden. Det är personer med förgymnasial utbildning, med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, utomeuropeiskt födda och personer i åldern 55–64 år. Gruppen utgör närmare 75 procent av det totala antalet arbetssökande, varav omkring hälften av dessa kan hänföras till gruppen utomeuropeiskt födda. Flertalet har minst två av de kriterier som betecknar utsatt ställning på arbetsmarknaden. Kvinnor med en utomeuropeisk bakgrund och som uppbär försörjningsstöd har ofta en lägre utbildningsnivå, lägre svenska kunskaper och därmed en lägre erfarenhet av arbetsmarknaden.

Staden arbetar aktivt med att erbjuda utbildning och stöd att få arbete. Via kompetenscenter och Centrum för arbetsmarknadsanställningar får arbetssökande stöd för utveckling. Viktiga samarbeten under 2019 har skett genom de så kallade jobbspåren med de kommunala bostadsföretagen inom Framtidskoncernen samt med Renova.

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag kräver samverkan med privata och offentliga arbetsgivare och andra myndig­heter genom bland annat Samordningsförbundet Göteborg. Ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen finns.

Kombinationer med att erbjuda yrkes­utbildningar med språkstöd för deltagare på kompetenscenter, samt grundläggande lärarledda datautbildningar tillsammans med lärare har utvecklats under 2019. Kompetenshöjande insatser inför en arbetsmarknadsanställning har genomförts, andelen som går till arbete eller studier har ökat med 100 procent efter insatserna.

I stadens kompetenscentrums verksamhet

har drygt 1 800 personer varit inskrivna under året vilket är en ökning jämfört med föregående år med 15 procent. Av de inskrivna var 48 procent män och 52 procent kvinnor. 52 procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier. Av dem som fått arbete är 57 procent män.

Sommarjobb för unga är ofta den första kontakten med arbetsmarknaden och en möjlighet för staden att visa hur meningsfullt det är att arbeta inom välfärdsområdet och därmed påverka framtida yrkesval. Under året har 1 850 gymnasieelever och cirka 1 000 högstadieelever haft ett sommarjobb genom Göteborgs Stad. Dessutom erbjuder Liseberg årligen sommarjobb i nöjes­parken varje sommar.

Viktigt förbättringsarbete för ökad etablering på arbetsmarknaden

Att fullfölja och lyckas är en förutsättning för en integration av utsatta och socioekonomiskt svaga grupper med låg eller ingen erfarenhet av arbete eller studier. Andelen avbrott från grundläggande svenska studier är 60 procent. Avbrotten från SFI har under 2019 varit 20 procent. Kompetenscenter återremitterar 37 procent av sina deltagare till stadsdelarna då inte bedöms kunna tillgodogöra sig verksamheten. Avbrott från SFI och grundläggande svenska studier behöver analyseras ytterligare.

Vuxenutbildning – några nyckeltal


2017 2018 2019
Nettokostnad (mnkr) 467 485 497
Nettokostnadsutveckling (%) 25,5 3,9 2,4
Årsstudieplatser köpta 12 810 13 213 12 949
 varav grundläggande vuxenutbildning 1 463 1 596 1 713
 varav gymnasial vuxenutbildning 4 577 4 479 4 310
 varav särvux 53 58 54
 varav svenska för invandrare (SFI) 6 717 7 080 6 872

Framtidsfrågor

  • Strukturerad vägledning och minskade studieavbrott.
  • Arbetsgivare signalerar att deras planer hämmas av den bristande matchningen på arbetsmarknaden.
  • Högre antal personer som klarar SFI och grundläggande utbildning i svenska.
  • Arbetsförmedlingens förändring och effekter för staden.