Foto: Superstudio D&D

Trafik

Göteborg är mitt i ett stort utvecklingssprång och de många infrastrukturprojekt som pågår lägger grunden för den nya staden som växer fram. Att ställa om till hållbar mobilitet är en förutsättning för att förverkliga den framtida hållbara staden.

Viktigt förbättringsarbete för hållbart resande

Att det hållbara resandet ska öka innebär att alltfler ska gå, cykla och åka kollektivt och att bilresandet ska minska. Sedan mätningarna började 2011 har kollektivtrafiken ökat med cirka 33 procent och resandet med cykel med cirka 45 procent. Gång och resande med bil har endast förändrats marginellt. För att målen i trafikstrategin till 2035 ska kunna nås krävs att omställningen till hållbart resande ökar i snabbare takt än vad det hittills gjort. Staden arbetar därför för att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik.

Under 2019 har det byggts pendelcykelsstråk i östra Göteborg samt 535 nya cykelparkeringsplatser. Flera åtgärder har även genomförts i syfte att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gångnät. För att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken har staden tillsammans med Västtrafik arbetat med mobilitetstjänster som binder samman olika färdsätt. Parkeringsbolaget har utvecklat P-appen så att det går att köpa Västtrafikbiljetter direkt i appen och appen Cykelstaden har utvecklats för att underlätta för ett kombinerat resande mellan olika trafikslag. För att göra det enklare för bilisterna att åka kollektivt har det under 2019 byggts 300 pendelparkeringsplatser på 13 parkeringsytor. Staden har tagit fram en plan, i samverkan med Västra Götalandsregionen, för utveckling av kollektivtrafiken åren 2020–2024.


Framkomligheten i staden

Framkomligheten i centrala Göteborg kommer under flera år att vara begränsad till följd av pågående byggprojekt. Mycket arbete pågår för att underlätta för invånare, besökare och näringsliv under byggtiden. Ett exempel är mängden busstrafik som ökar och därigenom kräver ändrade utrymmen vid hållplatser och numera även anpassningar för eldrift. Under 2019 har linje 59, 60 och 62 elektrifierats och laddstationer har byggts på ändhållplatserna vid Masthugget och Redbergsplatsen. Totalt är nu 25 elektrifierade bussar i trafik. Ett flertal tillgänglighetsanpassade hållplatser har tillkommit för att möta behovet av en kollektivtrafik för alla.
Att knyta samman staden över barriärer är ett viktigt arbete. Under 2019 har en undersökning av den subventionerade färjetrafiken gjorts som visar att bara var femte cyklist och drygt hälften av fotgängarna skulle rest med färjan om den inte var gratis.

Utveckling för framtiden

Flera utvecklingsprojekt som syftar till att främja en hållbar mobilitet i Göteborg pågår. ElectriCity, som är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle för elektrifierade transporter, har lett till att staden och aktörerna i regionen nu inför den nya tekniken för elektrifierade bussar.

POLIS är ett nätverk inom EU för städer, organisationer och näringsliv för utbyte av kunskap inom innovativa tekniklösningar för lokala transporter. I november valdes Göteborg som ordförande och trafiknämndens ordförande skrev under ett europeiskt upprop för ökad trafiksäkerhet, The New Paradigm for Safe City Streets. Syftet med uppropet är att lyfta frågor om trafiksäkerhet högre upp på dagordningen och bidra till ökad trafiksäkerhet, särskilt för gående och cyklister.

En trygg och säker stad

Staden ska vara en attraktiv och trygg plats för alla att vistas och röra sig i. Staden arbetar med trygghetsskapande åtgärder i from av installation av kameror i spårvägstunnlar. Staden har, i enlighet med polisens rekommendationer, genomfört ett antal säkerhetsskapande åtgärder i form av 24 tunga barriärer och fyra platser med säkerhetspollare på gågator i staden.

För att uppnå en trafiksäkrare miljö är den främsta åtgärden att sänka hastigheten till max 30 km/h. Det är då de allra allvarligaste olyckorna, de mellan oskyddade trafikanter och fordon, kan undvikas eller följderna därav mildras. Under året har staden intensifierat arbetet med att flytta cyklar som inte används eller har parkerats fel. På så sätt ökar både trafiksäkerhet och framkomlighet för de som kontinuerligt använder sina cyklar och trivseln i stadsmiljön förbättras.

Resor med färdtjänst

Serviceresor har som uppdrag att erbjuda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för de som har svårt att resa på egen hand. Totalt har 655 000 färdtjänstresor utförts under 2019. I april tog trafiknämnden över ansvaret från stadsdelsnämnderna för resor till och från daglig verksamhet.

Stora trafikprojekt

Förutom byggnationen av Västlänken har flera större projekt pågått under 2019 såsom nedsänkning av E45 i anslutning till norra nedfarten av Götatunneln, Hisingsbron samt Vasabron. I somras återinvigdes en av Sveriges bäst bevarade jugendbroar, Vasabron, efter omfattande renovering. Stor omsorg har lagts på att bevara brons utseende samtidigt som konstruktionen nu är starkare och säkrare än tidigare.

Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älv­förbindelsen Götaälvbron som har en begränsad livslängd. Den nya Hisingsbron planeras öppna för vägtrafik vintern/våren 2020–2021 och för spårvägstrafik sommaren 2021. Efter en inledande försening är nu en stor del av stålet till brokonstruktionen på plats. Montagearbeten har gått bättre än planerat men det kvarstår många moment som förknippas med stora tidsrisker.

I oktober månad presenterades resultatet av utredningen kring alternativ utformning av Göteborgs stadslinbana. Trafiknämnden beslutade enhälligt att avveckla projektet och ärendet är nu på väg till kommunfullmäktige för beslut.

Godstransporter

Göteborg är ett transportnav och Skandinaviens största hamn ställer stora krav på transportsystemet. Med ett expansivt näringsliv i en tid när staden bygger om och bygger ut ställs stora krav på framkomlighet och tillgänglighet för transportflöden till Göteborgs hamn. Det gäller också för distribution av varor till verksamheter i centrala staden och mer externa verksamheter. Stadsleveransen är en tjänst som staden erbjuder för samlastning för att avlasta de tunga transporterna i innerstaden.

Framtidsfrågor

  • Bygga en nära storstad med en hållbar trafiksituation.
  • Digitalisering, elektrifiering och automatisering av transportsystemet.
  • Bibehålla stadslivets attraktivitet när e-handeln ökar och allt fler paketleveranser ska ske direkt till hemmen.