Foto: Peter Kvarnström

Näringsliv och turism

Göteborgsregionen har utvecklats starkt med jobbtillväxt och ett rekordår för besöksnäringen. Stadens bolag bidrar till den utvecklingen: Göteborgs Hamn AB genom sin strategiska satsning på utökad kapacitet för godshantering och järnvägsgods. Business Region Göteborg AB respektive Göteborg & Co AB genom sina uppdrag att bidra till att skapa förutsättningar för en utveckling av näringsliv och besöksnäring.

Näringsliv

Trots en tydlig avmattning av konjunkturen i Sverige under 2019 har effekterna i Göteborgs­regionen varit mindre än förväntat. Antalet arbetstillfällen har ökat med 2,4 procent vilket är fyra gånger mer än övriga landet. En viktig förklaring är att vi har ett diversifierat näringsliv som är präglat av exporterande företag.

Industrin, särskilt fordonsindustrin, står inför en omfattande förändringsprocess i samband med övergången till ökad elektrifiering och digitalisering. Business Region Göteborg har haft en sammanhållande roll tillsammans med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxen­utbildning, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen i en satsning för kompetensutveckling av ingenjörer.

Inom ramen för Gothenburg Climate Partner­ship har staden flera projekt tillsammans med byggsektorn, som står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Projekten har bland annat fokus på att utveckla och pröva nya arbetssätt för ett ökat återbruk av byggprodukter.

I ett annat projekt utvecklas kraven på utsläpps­fria bygg- och anläggningsmaskiner i kommande upphandlingar. Göteborg är först i Sverige med det.Under året fick Göteborgs Stad EU-priset European Entrepreneurial Region Award 2020 för arbetet med att ta fram stadens näringslivsstrategiska program. I motiveringen lyftes särskilt fram den inkluderande processen mellan Göteborgs­regionens tretton kommuner, näringslivet, aka­demi och andra organisationer. För första gången på nära tio år förbättras betyget för Göteborgs Stad i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv och SKR:s mätning om näringslivs­klimat (NKI) visar också på en uppgång.

Besöksnäring

Destinationen Göteborg lockar allt fler besökare och 2019 redovisas en fortsatt ökning av antal gästnätter till cirka 5 miljoner övernattningar på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen. Det gör 2019 till det mest framgångsrika året hittills. Tillväxten är 4 procent jämfört med föregående år vilket är betydligt högre än de senaste två åren. En bidragande orsak är att allt fler arrangörer visar intresse för Göteborg som mötesstad. Göteborg kan erbjuda anläggningar och ett samarbete mellan stad, näringsliv och akademi på internationell toppnivå. En stor majoritet av gästerna kommer från Skandinavien varav 70 procent är från Sverige.

Hotellmarknaden har ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande. Beläggningen på hotell och vandrarhem är generellt hög, 70 procent i genomsnitt fram till november och 85 procent i juli vilket är högst av de svenska storstadsregionerna. Inget pekar på att Göteborg tappat i attraktionskraft.

I praktiken har vi kapacitetsbrist och för perioden 2022–2026 planeras ett tillskott om 4 000 hotellrum. Under året har 388 evenemang genomförts på stadens arenor vilket är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Besökarantalet ökade med 4 procent till sammanlagt 1,6 miljoner besökare. Got Event har ett samarbete med idrotts- och föreningsförvaltningen kring uthyrning av arenorna till skolor och breddidrott. Genom öppna och entréfria evenemang skapas möjlighet att nå fler målgrupper inom idrotts- och föreningslivet. Sedan 2016 tillämpar Valhallabadet fri entré för barn, ungdomar och seniorer.

2019 var den bästa kryssningssäsongen någonsin. Hela 110 000 passagerare fördelade på 60 kryssningsfartyg besökte Göteborg. Intresset är fortsatt stort med 83 anlöp bokade för säsongen 2020. Göteborg utnämndes i oktober till European Capital of Smart Tourism 2020. Genom utnämningen vill EU-kommissionen belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism. För Göteborg innebär det att under 2020 arbeta för att utveckla smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom besöksnäringen som ska spridas till övriga medlemsländer i EU.

Liseberg

Under 2019 besöktes Liseberg av totalt 3 miljoner gäster vilket innebär något vikande besöks­siffror men samtidigt har försäljningen och det ekonomiska resultatet förbättrats. Antalet parkgäster under sommarsäsongen påverkades negativt av det inledande ostadiga vädret. När grindarna stängde för sommaren hade parken haft ett gästantal på totalt 1 967 000, vilket var 5 procent färre än 2018. Halloweensäsongen blev däremot en succé och när Jul på Liseberg stängde hade resultatet förbättrats.

Liseberg har en verksamhet med en ambition att erbjuda något för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Nöjesparken arbetar för att nå nya gästgrupper i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus och Räddningsmissionen. Liseberg har som mål att 2 procent av omsättningen ska gå till stödinsatser och 2019 var det totala värdet av Lisebergs stöd 17 mnkr.

Arbetet med Lisebergs Jubileumsprojekt, som är etablering av ett temahotell och en vattenpark inomhus söder om parken, fortsatte under 2019.

Ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Containervolymerna ökade för andra året i rad. En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn via järnväg. Över hälften av containergodset på fartyg tar tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Totalt transporterades 456 000 TEU (en TEU motsvarar en 20-fotscontainer) genom hamnen på järnväg – det är den största volymen i hamnens 400-åriga historia och en nivå som ingen annan internationell storhamn når upp till.

Det osäkra konjunkturläget i Europa speglar hamnens intraeuropeiska roro-volymer, som minskade med sex procent jämfört med 2018. Detta efter att ha legat på historiskt höga volymer under de senaste åren då den europeiska konjunkturen var starkare.

Planeringen för farledsfördjupningen till Göteborgs hamn har pågått under året, vilket har stor strategisk betydelse för hamnens fortsatta utveckling.

Framtidsfrågor

  • Förbättra företagsklimatet.
  • Värna en konkurrenskraftig hamn.
  • Genomföra de näringslivs­strategiska, besöksnärings- samt innovationsprogrammen.

Näringsliv och besöksnäring

1 000-tal 2015 2016 2017 2018 2019
NKI Företagsklimat 68 69 69 67 69
Containers – TEU 820 798 644 753 772
Roro-enheter 532 538 593 584 551
Gästnätter – hotell 4 500 4 700 4 800 4 820 5 000
Besökare Lisebergsparken 3 100 3 100 3 100 3 100 3 000
Antal evenemang 348 407 351 320 388
Antal evenemangsbesökare 1 500 1 800 1 700 1 500 1 600