Foto: Lo Birgersson

Kultur och fritid

Bibliotek, kultur- och fritidsanläggningar och mötesplatser lockade många nya besökare. Med satsningar på uppsökande arbete och nya samarbeten nås under-representerade grupper, vilket är avgörande i arbetet för en jämlik stad. Mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för våra barn har utmärkt staden som finalist i det internationellt uppmärksammade Wellbeing City Award 2019.

Jubileumsarbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 blev allt mer synligt i staden. Jubileumsparken i Frihamnen prövar några av de många idéer som göteborgarna lämnat om hur de vill utveckla och fira staden. Saltvattenbad, bastu och aktivitetsytor har utvecklats som prototyper tillsammans med civilsamhället med fokus på tillgänglighet och ungt inflytande. Under året tog kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för Jubileumsparken och om budget för jubileumsårets firande. Jubileumsarbetet innebär att staden samverkar med näringsliv, civilsamhälle och akademi för innovation och utveckling.

Utställningar och uppsökande arbete vid museerna

Pablo Picassos verk Akrobatfamiljen har visats i Basel och Paris och haft nära en miljon besökare. Verket återvände till Göteborgs konstmuseum och ställdes ut under hösten i en välbesökt utställning. Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs konstmuseum ska byggas om till en modern och energieffektiv museibyggnad av internationell standard.

Under 2019 har tio tillfälliga utställningar öppnat på stadens museer. Samtliga har varit välbesökta och fått uppmärksamhet i media. Alla Göteborgs Stads museer har nu syntolkade och teckenspråkstolkade visningar, visningar på lätt svenska och särskilda program riktade till personer med demensdiagnos. Museerna har haft färre besök av barn och unga under 2019 vilket främst beror på att Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt. En annan orsak är att museerna och konsthallen valt att aktivt arbeta uppsökande i områden där besöksantalet är lågt. Arbetet är resurskrävande och ger inte ökade besökssiffror men lockar nya besökare. Ett exempel på effekt av uppsökande arbete är att var fjärde klass som tog del av en uppsökande museilektion eller projekt därefter besökt museet.

Färre unga är aktiva i föreningar

Allt färre unga i åldrarna 7–25 år är medlemmar i de föreningar som får bidrag av staden. År 2018 var det 73 procent och 2019 har det sjunkit till 69 procent. Störst minskning har skett bland pojkar. Idrotts- och föreningsförvaltningen uppmärksammar också att det var fortsatt svårt för föreningslivet att rekrytera ledare, speciellt i de socioekonomiskt utsatta stadsdelarna. Segregation och relativ barnfattigdom skapar sämre förutsättningar för föreningar i vissa delar av staden jämfört med andra. För att nå målgrupper med lägre föreningsdeltagande genomförs insatser som prova på-aktiviteter, samverkan med skolan, riktade stöd till samverkansprojekt mellan föreningar i socioekonomiskt utsatta stadsdelar och riktade insatser till unga med funktionsnedsättning.

som svarade på enkäten, men fördelningen vari­erade mellan olika mötesplatser och aktiviteter. Flera fritidsverksamheter är hbtq-certifierade och i staden finns dessutom särskilda mötesplatser och verksamheter för hbtq-ungdomar. Stadsdelsförvaltningarnas fritidsverksamheter driver ett systematiskt kvalitetsarbete i ett nätverk med femtio medlemskommuner. Hälften av all verksamhetstid på mötesplatserna skapades under året av unga själva, vilket är dubbelt så mycket som snittet i nätverket. Stadens verksamheter överträffade också nätverkets mål avseende trygghet, bemötande och delaktighet.

Såväl fritidsverksamhet som kulturskola har under året arbetat med att inkludera unga med funktionsnedsättning i den befintliga verksamheten. Ett exempel är det omfattande samarbetet med föreningen Passalen som utvecklat modellen Integrerad arena. Totalt 632 aktiviteter har genomförts för 2 884 deltagare (486 unika deltagare) på mötesplatser och motionsanläggningar i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och idrotts- och föreningsförvaltningen. Resultat­mätningen visar att deltagarna fått stärkt tilltro till sin egen förmåga, ökat sin självständighet och skapat sociala relationer.

Med hjälp av statligt stöd har Göteborgs Stad genomfört sommarlovsaktiviteter perioden 2016–2019. Totalt har 280 000 unga mellan 6–5 år deltagit i någon eller flera av de 8 000 aktiviteter som arrangerats. Unga göteborgare och deras vårdnadshavare beskriver i en intervjuunder­sökning att sommaraktiviteterna givit erfarenhet av att ha prövat nya saker, fått nya vänner och nya geografiska referenspunkter i och utanför Göteborg.

Invigningar under året

Efter omfattande renovering återinvigdes Hammarbadet i maj. I september invigdes även gymmet som anpassats med lättare vikter för att nå nya målgrupper. Under hösten har anläggningen varit välbesökt och de lågintensiva passen fulltecknade.

I september invigdes stadens första perma­nenta hinderbana i Kvibergs Park. Hindren är utformade så att många, oavsett ålder och funktionalitet, ska kunna träna och röra sig tillsammans. Under året har nya anläggningar
för spontanidrott utvecklats i områden som staden prioriterar extra för att utjämna ojämlika livsvillkor.

Scenkonst med mångfald

Göteborgs Kulturkalas presenterade 747 programpunkter för 750 000 besökare. Den årliga festivalen erbjuder alla göteborgare ett varierat utbud av konst- och kulturupplevelser med fri entré för alla åldrar. Göteborgs Kulturkalas genomfördes en vecka tidigare än vanligt för att samordnas med den europeiska körtävlingen European Choir Games, där 6 000 körsångare från hela världen deltog i 93 programpunkter. Tidigareläggningen påverkade dock antalet kulturarrangörer och andra partners som kunde medverka i Kulturkalaset liksom besöksantalet som halverades. 2020 kommer evenemanget att genomföras ordinarie vecka och namnet Gothenburg Culture Festival, som introducerades 2019, kommer enbart användas internationellt.

Föreställningarna på Stadsteaterns Stora scen hade något sämre biljettförsäljning än förväntat, medan beläggningen var god på de mindre scenerna Studion och Lilla Scen. Såväl Backa Teater som Stora Teatern ökade sina besökssiffror.

Backa Teater har utvidgat sitt samarbete med stadsdelarna för att ge ovana besökare möjlighet att uppleva teater. Samarbetet omfattar nu förutom Östra Göteborg också Norra Biskopsgården och Tynnered. Stadsteatern har arbetat med förberedelser inför den kommande ombyggnationen av huset som bland annat kommer permanenta Lilla Scen och utveckla de publika ytorna.

Gissa inte vad vi tycker – fråga oss istället!

Den 20 november firade barnkonventionen 30 år vilket ungdomsfullmäktige uppmärksammade med en barnrättsdialog tillsammans med hundra inbjudna tjänstepersoner och politiker. Dialogens budskap var: Gissa inte vad vi tycker – fråga oss istället! Inför att barnkonventionen blir lag har stadens förvaltningar identifierat en rad utmaningar såsom målkonflikter när staden förtätas, tidsbrist i beslutsprocesser och knappa ekonomiska resurser. En stor utmaning är att säkra ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

Biblioteken är en omfattande verksamhet som många göteborgare möter

Under året har de 25 stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken förts över till kulturnämnden för att skapa likvärdig biblioteksservice och nå samordningsfördelar. Biblioteken är stadens mest besökta kulturverksamheter med 4,2 miljoner besök under 2019 och 3,8 miljoner medieutlån. Antal besök ligger på samma nivå som förra året samtidigt som biblioteksanvändarna blir allt mer digitala. Biblioteksappen används av allt fler, vilket gör att fler ärenden kan göras utan att besöka biblioteken. Det totala antalet utlån minskar men i de bibliotek som infört utökade öppettider ökar utlånen.

Göteborg kraftsamlar för att skapa mer jäm­lika livsvillkor. Stadens särskilda mobiliseringsfråga Staden där vi läser för våra barn innebär en satsning på att språk- och läsfrämjande insatser når barn genom hela uppväxten. I projektet Bokstart har bibliotekspersonal under året gjort hembesök hos 350 familjer med nyfödda barn i några utvalda områden och gett dem bokgåvor samt vägledning kring föräldrarnas roll i barnens tidiga språkutveckling. Kulturförvaltningen samarbetar också med Social resursförvaltning med guidning för socioekonomiskt utsatta grupper, läsecirklar för hemlösa kvinnor, språkcaféer för nyanlända, EU-direktkontor och information till företagare på olika språk.

1 000-tal 2017 2018 2019
Uthyrning av idrotts­anläggningar (planer och hallar, timmar) 307 290 307
Gästnätter vid idrottscuper 270 254 260
Bad 1 103 1 395 983
Teater 222 181 197
 varav barn 28 22 23
Bibliotek 4 379 4 219 4 167
Museer 673 531 537
 varav barn 186 146 110
Sommarlovsaktiviteter 80 79 59
Antal badbesök minskade under året. Fria bad för barn och ungdomar avvecklades i juni. Dessutom drabbades flera badhus av större driftstopp under året.

Framtidsfrågor

  • Utveckla samverkan med civilsamhälle och näringsliv.
  • Skapa platser och arenor för kultur, fritid och generations­överskridande möten.