Foto: Frida Winter

Klimat och miljö

Göteborgs Stad går före i hållbarhetsarbetet. För fjärde året i rad är Göteborg världens mest hållbara mötes- och evenemangsdestination enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability. Renovas helt eldrivna sopbil fick en utmärkelse på den årliga återvinningsgalan eftersom man såg att den kan betyda mycket för framtidens avfalls-behandling. Staden tog även emot Naturvårdsverkets miljömålspris för arbetet med att minska mängden avfall i till exempel äldreboenden, förskolor och kök.

Miljöstyrning

Det pågår ett omfattande arbete i staden för att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige. Likaså har arbete med att ta fram ett förslag till miljöledningssystem för staden pågått. Det nya programmet och miljöledningssystemet förväntas bli färdiga 2020. Flera delmål i programmet kretsar kring barns miljöer och folkhälsa.

Klimat och energi

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens egen fordonsflotta ska vara fossilfri 2023. Utfasning av fossildrivna fordon fortsätter i ökad takt. Inköps­organisationen har som ett första led i detta fokuserat på styrningen av inköp av lätta fordon.

Staden satsar på solenergi på flera olika sätt och platser. Både genom att bygga solcellsparker men också genom att hitta lämpliga tak att anlägga på. På skolor och förskolor har lokalförvaltningen till och med 2019 installerat 35 solcellsanläggningar på befintliga tak och nio anläggningar i samband med nybyggnation. Totalt installerad effekt är nu 4,1 MW, vilket ger en årsproduktion på cirka 4 100 MWh.

EU-projektet Fossil-free Energy Districts (FED) avslutades under året. Projektet är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla har utvecklats på Chalmersområdet tillsammans med nio partners.

Stadens fjärrvärmenät hade närmare 100 läckor i år vilket är högre än normalt. Nätet har uppnått hög ålder och behovet av åtgärder ökar de kommande åren. Under 2019 förändrades förutsättningarna för Göteborg Energis produktion. Kommunfullmäktige beslutade att Rosenlundsverken ska läggas ned 2020–2045. Regeringen beslutade att förändra beskattningen av fossileldade kraftvärmeverk vilket kraftigt påverkar lönsamheten för Rya kraftvärmeverk. För att ersätta värme från Rya kraftvärmeverk med värme från biogas som är planen krävs att nya miljötillstånd godkänns.

Luft

Luftkvaliteten i staden är viktig för stadens utveckling. I centrala Göteborg är halterna av kvävedioxid fortfarande så höga att staden inte klarar miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitets­normerna för partiklar (PM10) och fina partiklar (PM2,5) klaras däremot för trettonde året i rad. Vägtrafiken är den huvudsakliga källan till utsläppen. Ren luft är viktigt för folkhälsan och barn är extra känsliga.

Naturen

Kommunfullmäktige beslutade om program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019–2035. Fem av de lokala miljömålen har särskilt stark anknytning till biologisk mångfald.

Som ett led i att utveckla Göteborgs ekologiska värden och uppnå miljömål har park- och naturförvaltningen genomfört olika åtgärder som till exempel naturvårdsbränning i Orremossen i Vättlefjäll samt restaureringar och nyanläggning av våtmarker i bland annat Hisingsparken, Amundön, Ganlet och Delsjöområdet.

Vatten och avlopp

År 2019 var ett regnigt år, både våren och hösten var blötare än normalt med många källaröversvämningar och mycket tillskottsvatten till Rya avloppsreningsverk som följd. Renings­verksamheten har trots detta uppfyllt samtliga miljökrav med god marginal. Gryaab behandlade 141 mil­joner kubikmeter vatten (2018 behandlades 123 miljoner) på Ryaverket och producerade 53 568 ton slam. Av detta blev 31 100 ton slam godkänt för jordbruksanvändning enligt Revaqcertifieringen. Det övriga slammet komposterades.

Läckaget i dricksvattenledningarna har minskat med drygt 10 procent jämfört med 2018 genom ökade resurser inom aktiv läcksökning, förnyelse av stomnätsledningar samt åtgärder som gör det lättare att ringa in läckaget och sätta in åtgärder.

I Göteborg och särskilt i de mer centrala delarna finns det vattenförekomster som inte når upp till miljökvalitetsnormerna för vatten. De är juridiskt bindande och staden ska klara god status i vattenförekomsterna senast 2027. Kommun­styrelsen har beslutat om att staden ska ta fram en åtgärdsplan för god vattenstatus.

Avfall

Göteborgarnas restavfall minskade med drygt två procent jämfört med föregående år. Det har varit minskade avfallsmängder i flera år men minskningen 2019 är den största sedan år 2013. Konjunktur, konsumtionsmönster och utsortering är de faktorer som påverkar mängderna mest.

Grovavfallet har däremot ökat och även besöken på återvinningscentralerna. Kretslopp och vatten har under året gjort flera tester av nya tjänster för att förenkla för göteborgarna att sortera genom att till exempel erbjuda återvinningscentral på pråm, tjänst för hämtning av grovavfall samt test av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i tvåfackskärl. Alla tre testerna kommer leva vidare i olika form under 2020.

Renova har fått nytt tillstånd för att utöka deponiområdet vid Tagene. Tillståndet gäller för deponering av rena och lätt förorenade massor. Arbetet med att anlägga den nya deponin har pågått under 2019 och de första massorna förväntas deponeras under 2020.

Mat och avfall i skola, vård och omsorg

Genom kretslopp och vattens avfallsförebyggande arbete har till exempel 520 kök minskat matsvinnet med 50 procent på två år, 55 äldreboenden har minskat avfallet med 20 procent och en förskola minskade antalet engångsartiklar med 70 procent. Göteborgsmodellen mot matsvinn har fått stor uppmärksamhet och har nått ända till Brasilien där en grupp forskare vill använda modellen som mall för ett liknande arbete i Sao Paolo. Under klimatsmarta veckan deltog skolor och förskolor i en temavecka om klimatsmart mat då köken anpassade sina menyer för att minska koldioxidutsläppet.

Miljötillsyn och livsmedelskontroll

Miljöförvaltningen genomförde totalt 6 011 livsmedelskontroller under 2019, vilket är en ökning med 3,6 procent jämfört med 2018. Både livsmedelskontrollen och miljötillsynen får goda omdömen i kundundersökningen Insikt.

Kemikalier

Mer än 75 procent av stadens förvaltningar och bolag är klara eller nästan klara med arbetet att fasa ut de produkter som innehåller de farligaste ämnena. Dessutom har stadens verksamheter kommit långt med att lista de kemiska produkter som används. Arbetet genomförs enligt stadens kemikalieplan som har fokus på barn.

WinWin Gothenburg Sustainability Award

WinWin Gothenburg Sustainability Award är en ideell förening som finansieras av Göteborgs Stad, Region Västra Götaland och elva andra medlemsorganisationer och företag. Vinnarna utses av en oberoende jury. År 2019 vann Arash Derambarsh från Frankrike utmärkelsen för sitt arbete med att minska matsvinnet. Han har fått den franska regeringen att anta en lag som förbjuder franska stormarknader och restauranger från att kasta bort användbar mat. Vinnare av WinWin Youth Award 2019 är tre studenter från Lindholmens Tekniska Gymnasium med projektet Algea – mat för en hållbar morgondag.

Framtidsfrågor

  • Att klara Parisavtalets målsättningar på lokal nivå.
  • Skapa och bevara biologisk mångfald, ekosystemtjänster och goda livsmiljöer för människan när staden utvecklas och förändras.
  • Att klara miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster senast 2027.

Produktion av förnyelsebar energi

Leveransvolymer, GWh Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019
Fjärrvärme 3 511 3 562 3 343
Sol- och vindenergi* 124 65 72
Förnybar kraftvärmeel - 36 41

* Värdet inkluderar förnybar kraftvärme. Särredovisas från och med 2018.

Miljöanpassat byggande

Procent 2015 2016 2017 2018 2019
Andel färdigställda bostäder i markanvisningar enligt programmet för miljöanpassat byggande 80 73 95 93 95
101 bostäder norr om Frölunda kulturhus som markanvisades 2006 utan krav på MAB som färdigställdes under 2019 gör att utfallet inte blir 100 procent.