Foto: Lo Birgersson

Individ och familj

Färre hushåll är beroende av ekonomiskt bistånd, till stor del beroende på en god arbetsmarknad. Bostadsbristen är fortfarande stor och många personer söker stöd för att få hjälp att lösa sitt boende. Under året har verksamheterna arbetat med att förbereda sig inför att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Viktigt arbete för egen försörjning

Ekonomiskt bistånd är den insats inom individ- och familjeomsorgen som når flest personer i staden. De senaste årens trend med minskade kostnader för ekonomiskt bistånd har fortsatt även under 2019. Nettokostnaden uppgår till 865 mnkr för 2019 vilket är 79 mnkr lägre än under 2018. Enbart 15 procent av Sveriges kommuner har minskade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019.

Knappt 15 000 hushåll, i genomsnitt 9 500 per månad, har fått ekonomiskt bistånd under kortare eller längre tid 2019. Fler personer har fått egen försörjning vilket främst förklaras av en fortsatt god konjunktur på arbetsmarknaden och stadens målmedvetna arbete. Insatserna till de grupper som står längst från arbetsmarknaden behöver stärkas och samordnas. De avgörande faktorerna för en etablering på arbetsmarknaden är hälsa, utbildning och språk.

Färre hushåll med ekonomiskt bistånd

Det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med 1 300 hushåll. Hushåll som varit aktuella mer än tio månader står för 33 procent av minskningen.

Barns framtida möjligheter påverkas negativt inom ett flertal livsområden om de växer upp i ekonomisk utsatthet. 5 300 barn levde i familjer med ekonomiskt bistånd i december 2019 vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2018. Lisebergs AB har under sommaren bjudit in familjer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd och ensamkommande flyktingbarn i stadens familjehem till en upplevelse i parken.

I hushåll med barn är det främst ensamstående kvinnor som nått egen försörjning under 2019. Forskning visar att mammors relation till arbetsmarknaden har en positiv påverkan på barnen. Det är särskilt döttrarnas relation till arbetsmarknaden som påverkas positivt. Långtidsberoendet av ekonomiskt bistånd för gruppen mödrar med utländsk bakgrund har minskat med cirka 30 procent på fyra år. För mödrar med svensk bakgrund är motsvarande minskning 43 procent för samma period.

Antalet ungdomar under 25 år som får ekonomiskt bistånd har minskat med tre procent. De personer som fortfarande får ekonomiskt bistånd har större behov av stöd för att nå arbete eller studier.

Hemlöshet

Bristen på bostäder och trångboddhet har påverkat möjligheterna för människor och familjer att leva självständiga liv. Missbruk och psykisk ohälsa är en betydande problematik, men det finns också en grupp som inte har annan social problematik än att de saknar bostad (strukturellt hemlösa). De flesta barnfamiljer som söker hjälp har inte haft möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Göteborgs Stads kartläggning av hemlöshet i april 2019 visade att antalet hemlösa har minskat jämfört med 2018. En ny hemlöshetsplan för perioden 2020–2022 står inför politiskt beslut.

Hemlösheten har fortsatt att medföra höga kostnader för Göteborgs Stad. Stadsdelsnämndernas nettokostnad för socialt boende har för första gången sedan 2011 minskat. Nettokostnaden 2019 uppgick till 835 mnkr, en minskning med 10 procent jämfört med 2018. Det beror framför allt på ett minskat antal nyanlända och anknytningsfamiljer samt att många barnfamiljer har fått lägenhet genom Förvaltnings AB Fram­tidens satsning för bostadslösa barnfamiljer.

En ny rutin för nödbistånd till boende tillsammans med metodarbete för biståndsbedömningar och kortare placeringstider bedöms ha bidragit till de minskade kostnaderna. I rutinen för nöd­bistånd har barnperspektivet särskilt beaktats. Arbetssättet Bostad först har fortsatt att utvecklas som en metod mot hemlöshet. Det innebär att den som är hemlös måste få sin bostadssituation ordnad innan hen förväntas kunna ta itu med andra problem som till exempel missbruk. Under 2019 har 49 personer flyttat in i en bostad genom arbetssättet. Nyanlända som anvisats till Göteborg enligt Bosättningslagen får möjlighet att hyra en genomgångslägenhet under fyra respektive fem år, beroende på om hushållet består av enbart vuxna eller om det är en barnfamilj. För att minska risken för hemlöshet när hyreskontraktet går ut erbjuds de nyanlända stöd i att sköta och söka en egen bostad.

Insatser för personer med missbruk

Göteborgs Stads narkotikakartläggning 2019 visar att det är färre personer med tungt narko­tikamissbruk som är helt bostadslösa och att injektionsmissbruket minskar. Kartläggningen visar vidare att missbruket av cannabis, heroin och andra opiater ökar medan missbruket av amfetamin minskar.

En jämförelse mellan Göteborg, Stockholm och Malmö visar att Göteborg har högst dödlighet bland missbrukare. Göteborg har en större andel personer med beslut om tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare. I Göteborg får en högre andel personer boende med stöd utan behandling för sitt missbruk och en lägre andel personer får behandlingsinsatser enligt Socialtjänstlagen i jämförelse med Malmö och Stockholm. Ett arbete för att analysera orsakerna pågår.

Under 2019 undertecknade staden en avsiktsförklaring tillsammans med Västra Götalands­regionen (VGR) för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och utveckling av gemensamma insatser och metoder för personer med missbruk, beroende och samtidig psykisk sjukdom.

Utifrån avsiktsförklaringen har mottagningen ACT Göteborg (Assertive Community Treatment) etablerats. ACT Göteborg är en integrerad verksamhet med uppsökande vård där Göteborgs Stad samverkar med sjukvården.

Den sociala barn- och ungdomsvården

Antalet aktualiseringar om barn som far illa har ökat de senaste åren och under 2019 var ökningen tre procent. De senaste fem åren är den sammanlagda ökningen av aktualiseringarna 46 procent. Socialstyrelsen lämnade i december 2019 en första rapport med nationell statistik gällande aktualiseringar och konstaterar en kraftig ökning under de senaste tio åren. Nämnderna har arbetat intensivt med att uppfylla lagkravet om en utredningstid om max fyra månader. Flera nämnder har trots det fortfarande svårt att uppfylla lagkravet. Arbetet med att säkra kvaliteten har fortsatt hög prioritet.

Bristen på familjehem är oroande och en viktig utmaning för staden. Antalet ensamkommande barn och unga med pågående placeringar har fortsatt att minska då de stora åldersgrupperna har nått vuxen ålder. Antalet ensamkommande barn som anvisats till Göteborg är fortsatt lågt under 2019.

Arbetsmiljö, rekrytering och stabil bemanning

Under 2019 har omsättningen på socialsekreterare fortsatt minska och fler kvalificerade sökanden finns till utannonserade tjänster. Socialsekreterarna är ofta nyutbildade och kompetensfrågorna har därför hög prioritet. Staden deltar i den nationella forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten med två doktorandtjänster. Syftet är att främja kunskapsbildning i verksamheterna och främja samverkan med akademin. Den förbättrade situationen bedöms bero på stadsdelsnämndernas arbete samt en förändrad arbetsmarknad för socionomer.

Några nyckeltal

Stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017 2018 2019
Nettokostnad (mnkr) 3 831 3 873 3 741
Nettokostnadsutveckling (%) 4,7 1,1 -3,4
Därav nettokostnad:


 barn och unga 1 559 1 557 1 561
 vuxna 953 1 001 967
 försörjningsstöd 970 944 865
 övriga kostnader 349 371 348
Nettokostnadsavvikelse (%)* 2,9 8,9 -

* Avvikelse i procent mellan nettokostnad per invånare och den så kallade referenskostnaden enligt det nationella kostnadsutjämningssystemet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. 2019 års värde levereras av Statistiska Centralbyrån i maj/juni 2020.

Framtidsfrågor

  • Tidiga och samordnade insatser till barn och unga.
  • Tillgängliggöra och effektivisera socialtjänsten genom digitalisering.
  • Arbeta för en stabil personal­situation och med kompetens­höjande insatser för en evidens­baserad praktik.
  • Medverka i samhällsplaneringen för att tillgodose bostads­försörjningen för grupper som har svårt att få bostad.