Foto: Frida Winter

Bebyggelse och bostad

Göteborg är en attraktiv stad, vilket innebär utmaningar i att bereda plats för alla som vill bo, leva och verka här. Trenden i andra regioner visar på avmattning men i Göteborg är trycket inom stadsutveckling fortsatt stort och byggtakten har ökat.

Viktigt förbättringsarbete för tryggare och mer tillgängliga stadsmiljöer

Under året har staden förstärkt sitt samarbete med polisen. Ett resultat av stadens utvecklingsarbete tillsammans med de boende är att polisen inte längre definierar Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Det har varit framgångsrikt att de boende haft möjlighet att engagera sig i sitt område och att en del boende erbjudits arbete i sin egen boendemiljö. Årets boendeenkät inom allmännyttan har haft rekordhög svarsfrekvens och vittnar om högre nöjdhet. Ett gott resultat är att Bergsjön toppar listan över trygghet.

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och vardagsliv. Staden arbetar inom flera verksamhetsområden med att öka tryggheten och säkerheten samt främja tillgängligheten. Bland annat byggs Brunnsparken om och upprustning av Bergsjöbadet, Gärdsåsmossen i Bergsjön och Vårväderstorget har genomförts. I pilotprojekt pågår arbete med att utforma jämställda och jämlika utemiljöer. Bland annat har lekplatser och bad ökat tillgängligheten för såväl personer med funktionsnedsättning som barn och äldre.

Stadens allmänna ytor används för evenemang, högtidsfirande, naturpedagogik med mera vilket skapar mötesplatser i staden. Hela september arrangerades Barnens växthus för 6–9-åringar i Trädgårdsföreningen, som ett sätt att uppmärksamma barnkonventionens 30-årsjubileum. Syftet var att lekfullt och pedagogiskt sprida kunskap om de kvaliteter och möjligheter som finns att uppleva i stadens parker. Eventet hade drygt 12 000 besökare.

Bygga stad

Nationellt minskar bostadsbyggandet men i Göteborg har det successivt ökat de senaste åren. Under 2019 har nästan 4 400 nya bostäder byggts vilket är den högsta volymen sedan miljon­programmet. Vid årsskiftet pågick byggandet av 8 200 bostäder. Det är första gången på 15 år som bostadsbyggandet ligger i nivå med befolkningstillväxten och sett till enbart antalet bostäder innebär det att bristen inte ökat ytterligare under året. Även stadens allmännytta har byggt fler bostäder än på mycket länge. Trots detta har den genomsnittliga kötiden ökat till cirka 6,5 år på den nu helt kommunala bostadsförmedlingen Boplats. Det finns cirka 55 000 bostäder i pågående planering och genomförande och stadens arbete har koncentrerats till att få dessa genomförda. Antalet färdigställda bostäder är beroende av att marknadens aktörer bygger planerade bostäder.

Stadens och byggaktörernas samarbetsprojekt BoStad2021 gick under året in i ett genomförande­skede. Mer än hälften av bostäderna har börjat byggas och våren 2019 var det första projektet, 63 studentbostäder på Volrat Thamsgatan, inflyttningsklart. Lärdomar från utvecklings­projekt såsom BoStad2021 implementeras i andra stadsövergripande projekt.

Bostadsbyggandet skapar ett behov av lokaler för funktioner såsom förskola, skola, idrottshallar och äldreboende. Behovet har varit eftersatt under de senaste åren. Staden har därför tagit ett större helhetsgrepp och gör prioriteringar, bland annat genom en lokalförsörjningsplan, för att säkra dessa behov. Det krävs ett långsiktigt arbete för att skapa en blandad stad med tillgängliga resurser som tillgodoser de kommunala behoven. I skapandet av hållbara livsmiljöer har det varit framgångsrikt att fokusera på barnperspektivet som innebär tidiga och ofta förebyggande insatser som ger god effekt för alla åldrar. Det kan exempelvis handla om att reservera mark för goda lek- och lärmiljöer.

Näringslivets efterfrågan på verksamhetsytor är fortsatt hög. Under året har staden påbörjat en kartläggning för att skapa mer ytor i anslutning till befintliga områden, men det är fortsatt brist på verksamhetsmark.

Bostäder för grupper som står långt från bostadsmarknaden

Trots historiskt högt bostadsbyggande råder fortsatt bostadsbrist, vilket slår särskilt hårt mot de grupper kommunen har ett ansvar för. Det nya bostadsförsörjningsprogrammet kommer ha fokus på äldre, hemlösa, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. För att motverka hemlösheten behövs insatser i den generella bostadsförsörjningen. Antalet hemlösa hushåll i Göteborg är den lägsta på flera år. Jämfört med 2015 års cirka 3 300 hushåll är idag totalt drygt 3 000 hushåll med 3 500 vuxna och 1 500 barn hemlösa.

Under året har totalt 400 nya hushåll fått kommunala kontrakt, ett hyresavtal i andra hand. Totalt fick 314 hushåll överta sitt hyreskontrakt. Cirka 70 procent av de kommunala kontrakten med hyresavtal i andrahand omvandlas efter 18 månader till förstahandskontrakt.

För att ge fler bostadsalternativ för äldre tillhandahåller staden kommunala trygghets­bostäder. Under året har antalet trygghetsbostäder ökat med 109 lägenheter och nu finns det cirka 740 lägenheter i trygghetsboenden.

Stadsutveckling

Samråd om ny översiktsplan och fördjupningar för centrala Göteborg respektive Frölunda-Högsbo genomfördes under våren. Översiktsplanen är vägledande i kommunens markanvändning och visar inriktningen på stadens önskade utveckling.

Under året har bland annat detaljplaner för Västlänkens stationer vid Haga respektive Korsvägen, för Lisebergs utvidgning med hotell och nöjespark samt för förtätning av Volvos kontors-, utvecklings- och testverksamhet i Lundby vunnit laga kraft. Det första spadtaget har tagits för bostäder, kontor och handel kring Järntorget. Byggnation av Karlavagnstornet med omnejd samt blandad stadsbebyggelse vid Lindholmshamnen pågår. Nytt stadsdelshus, affärshus, parkeringshus och fiskebod i Selma stad stod klara hösten 2019.

Robust stad i förändrat klimat

För att kunna hantera översvämningsrisker har staden tagit fram ett så kallat tematiskt tillägget till översiktsplanen. Tillägget ger betydelsefulla förutsättningar för att hantera översvämnings­risker vid förtätning och exploatering. Staden har påbörjat samordning och planering för att bygga älvkantsskydd och hantera skyfall. De främsta utmaningarna staden identifierat för att kunna möta klimatförändringarna är otydlighet i fastig­hetsägaransvar, att skapa finansierings­modeller och en accepterad utbyggnadsplan. Arbete är påbörjat med anläggning av älvkantsskydd vid Packhuskajen och planering för skyfallsåtgärder har genomförts bland annat vid Opaltorget och Gamlestan. Vidare deltar staden i Göteborgs­regionens klimatanpassningsnätverk som nu också knutit till sig ett expertråd.

För att kunna hantera översvämningsrisker har staden tagit fram ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen. Samordning och planering för att bygga älvkantsskydd och hantera skyfall har påbörjats. Under året startades byggandet av älvkantsskydd vid Packhuskajen och planering för skyfallsåtgärder bland annat vid Opaltorget och Gamlestan. De främsta utmaningarna som staden identifierat för att kunna möta klimatförändringarna är otydlighet i fastighetsägaransvar, att skapa finansieringsmodeller och en accepterad utbyggnadsplan. Vidare deltar staden i Göteborgs­regionens klimatanpassningsnätverk som nu också knutit till sig ett expertråd.

Utmärkta hus

Göteborgs krematoriums finstämda lugn, mate­rialkänsla och fina detaljer tilldelades Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris. Krematoriet har tidigare fått såväl Per och Alma Olssons pris för årets bästa byggnad 2018 som priset Årets Arkitektur 2019 av tidskriften Rum.

Till årets bästa byggnad 2019 i Göteborg utsågs Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Guldheden. Juryns motivering är att byggnaderna, som en naturlig fortsättning på folkhemmets bostadsbyggande, tar plats bredvid Guldhedens klassiker.

Utvecklingsarbete inom staden

I stadsutvecklingen prövar staden nya former, såsom lansering av stadens geodata som öppna data, en digital tvilling av staden som analys­verktyg, en handfull pilotplaner som drivs med exploatörsmedverkan samt det nya verktyget kulturkonsekvensanalys som prövats i fram­tagandet av program för Biskopsgården. Ett annat utvecklingsarbete är att stadsbyggnadskontorets kundservice ökat sin tillgänglighet och under året hjälpt cirka 33 500 kunder.

Framtidsfrågor

  • Skapa boende för grupper som står långt från bostadsmarknaden.
  • Tillgodose stadens olika behov med bibehållen hög takt i bostadsbyggandet.
  • Anpassa staden till effekterna av klimatförändringar.

Antal planerade bostäder

Bostäder i 2015 2016 2017 2018 2019
Startade detaljplaner 10 750 2 600 1 685 2 360 2 566
Antagna/godkända detaljplaner 3 450 3 735 11 337 6 389 1 282
Markanvisningar 2 950 4 500 4 183 3 610 750

Antal färdigställda bostäder

År Nybyggnad Ombyggnad Totalt
2015 2 298 255 2 553
2016 2 401 279 2 680
2017 2 027 174 2 201
2018 2 747 421 3 168
2019 4 194 163 4 357