Foto: Frida Winter

Äldre och sjukvård i hemmet

Göteborg ska vara en tillgänglig och bra stad för äldre att leva i, med gott om mötesplatser och ett rikt utbud för seniorer. Enskilda ska få den vård och omsorg de behöver för att känna sig trygga och för att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva sitt liv på de sätt de önskar.

Åldersvänligt Göteborg utgår från seniorers behov, erfarenheter och synpunkter

Åldersvänligt Göteborg är ett uppdrag som hör ihop med Världshälsoorganisationens (WHO) globala nätverk Age-Friendly Cities and Communites som samlar mer än 1 000 städer. Ett trettiotal seniora framtidsutvecklare har rekryterats för att bidra ideellt med sina livs­erfarenheter, kunskaper och engagemang för att driva egna initiativ för en åldersvänlig stad.

På FN:s internationella äldredag 1 oktober genomfördes Göteborgs Stads första rullatorlopp i Trädgårdsföreningen. Cirka 220 seniorer som använder olika typer av gånghjälpmedel deltog i loppet och syftet var att synliggöra äldres behov att kunna använda stadsmiljön samt på ett lustfyllt sätt främja rörelse och hälsa.

Äldreombudsman för att stärka äldres röst

Göteborgs Stad har sedan 1 mars 2019 en äldreombudsman. Äldreombudsmannen arbetar övergripande för alla göteborgare från 65 år och äldre. Kunskap om behov, intressen och viktiga frågor utifrån att leva och åldras i Göteborgs Stad samlas in i ett långsiktigt perspektiv. Detta görs genom att ta del av forskning och praktik, samt synpunkter från seniorer, anhöriga och andra företrädare. Äldreombudsmannen lyssnar in frågor som rör stadens verksamheter och de olika tjänster och miljöer som staden ansvarar för. En fördjupad analys av underlaget sker på helår och de cirka 550 synpunkter som inkommit under året identifierar två mönster:

  • Behov av fungerande information och kommunikation i den digitala och i den fysiska miljön.
  • Rättigheter i kontakt med stadens verksamheter, exempelvis bostadsanpassning, bostadskontrakt, skadeanmälan i kollektivtrafik och åldersdiskriminering som senior arbetskraft.

Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetssystem inom hemtjänsten infördes våren 2018. Från 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg för att få bedriva hemtjänst. För att bli godkänd utförare kontrolleras att utföraren uppfyller de krav som ställts inom hemtjänsten i Göteborg.

I slutet av 2019 var åtta privata utförare godkända, vilket är en minskning med fyra utförare. Cirka fem procent har valt privata utförare och en succesiv ökning förväntas.

Utbudet av hemtjänst i privat utförande är olika beroende på var i staden en bor. I slutet av året var Majorna-Linné med 98 brukare, den stadsdel som hade flest brukare med privat utförare. I Västra Göteborg där det finns få privata utförare valde elva brukare privat aktör för sin hemtjänst. Göteborgs Stads egen hemtjänst är valbar i hela staden.

Införande av fler valfrihetssystem utreds

Göteborgs Stad har beslutat om att utreda införande av valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom särskilt boende för äldre. Utredningsarbete har pågått under året och presenteras under 2020.

Kvalitet inom hemtjänst och äldreboende

Göteborgs Stad följer årligen upp hemtjänst och äldreboende i kvalitetsrapporter. I den brukarundersökning som görs varje år visar resultatet inom såväl hemtjänst för äldre som äldreboende att nöjdheten är i nivå med övriga storstäder, men lägre än genomsnittet i riket. Hemtjänsten avviker mest negativt från rikets resultat.
Det är ingen nämnvärd skillnad i nöjdheten mellan kvinnor och män.Den enskilda faktor de äldre är mest nöjda med inom både hemtjänst och äldreboende är personalens bemötande. Andra frågor med höga resultat inom båda verksamheterna är trygghet, förtroende för personalen samt att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Förbättringsområden är att kunna påverka vilka tider personalen kommer och att personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg. Ett flertal äldreboenden är diplomerade enligt Göteborgs Stads modell för normmedvetet arbetssätt.

Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionens omställning till Nära vård och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till att fler personer i alla åldrar med allvarlig sjukdom kan få vård i hemmet. Göteborgs Stad samverkar i gemensamma frågor med regionen och övriga kommuner i Västra Götaland för att kunna erbjuda en trygg, säker och likvärdig vård.

Hälso- och sjukvården har under året fortsatt sin utveckling av personcentrerat arbetssätt för att patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning i högre utsträckning ska vara delaktiga i planering och genomförande av den egna vården.

Kompetensförsörjning – en utmaning

Äldreomsorgens och hälso- och sjukvårdens verksamheter har svårigheter att rekrytera och bemanna med personal med efterfrågad kompetens. Rörligheten bland sjuksköterskor är fortsatt hög vilket leder till att det är svårt att behålla personal med den kompetens som krävs inom den kommunala hälso- och sjukvården. Under året har ett för staden gemensamt arbete utförts för att säkra kompetensförsörjningen. En ny modell för rekrytering har tagits fram, En väg in för sjuk­sköterskor, som sätts i drift under 2020.

För att klara kompetensförsörjningen krävs förändrade arbetssätt, nya yrkesroller och införande av ny teknik i verksamheten.

Digitalisering – en viktig del av verksamhetsutvecklingen

Hemtjänsten har under året tagit ett stort och viktigt steg inom digitalisering som kräver förändrade arbetssätt. Medarbetarna i hemtjänsten har fått egna telefoner som möjliggjort ett mer mobilt arbetssätt. Införandet har präglats av en hel del teknikproblem och synliggjort brister som har funnits tidigare. Sammantaget har det påverkat medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Arbetsmiljöverket har ställt krav på förbättringsåtgärder avseende arbetsutrustning, bland annat ett system som stödjer att restider kan planeras in i medarbetarnas scheman och att de uppgifter som inkluderas i ”kringuppgifter” tydliggörs och ges tid för. När de uppmärksammade bristerna har åtgärdats, bör det dagliga arbetet underlättas genom att medarbetarna i sina telefoner har tillgång till scheman, dokumentation för brukare de ska stödja, kartfunktion med mera. Genomförda åtgärder ska redovisas till Arbetsmiljöverket senast 1 maj 2020.

Befolkningsram 2017 2018 2019
Nettokostnad äldreomsorg (mnkr)* 4 701 4 850 5 002
Nettokostnadsutveckling äldreomsorg (%) 3,5 3,2 3,1
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)** 2,5 4,5 -
Nettokostnad hemsjukvård (mnkr)*** 473 514 548
Nettokostnadsutveckling hemsjukvård (%) 1,7 8,7 6,6
Personer med hemtjänst (snitt/månad) 8 269 8 079 8 203
Personer i äldreboende exklusive korttid (snitt/månad) 4 009 4 023 4 023
* Inklusive hemsjukvård för personer över 65 år.
** Avvikelse i procent mellan nettokostnad per invånare och den så kallade referenskostnaden enligt det nationella kostnadsutjämningssystemet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. 2019 års värde levereras av Statistiska Centralbyrån i maj/juni 2020.
*** Hemsjukvård alla åldrar.

Framtidsfrågor

  • Kompetensförsörjning med nya yrkesroller samt förändrade arbetssätt.
  • Införa och nyttja digitaliseringens möjligheter.
  • Färdplan Nära vård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.