Foto: Lo Birgersson

Översikt över verksamhetens utveckling

Göteborgs Stads verksamheter har under 2019 utvecklats väl och årets resultat för den kommunala koncernen uppgick till 2 200 mnkr, varav kommunen bidrog med 1 504 mnkr och bolagen med 1 255 mnkr. Detta resultat innehåller en del engångsposter, vilket gör att det strukturella resultatet för kommunen är betydligt lägre och stannade på 179 mnkr för 2019. Detta innebär att de ekonomiska marginalerna försämrats jämfört med de senaste två åren.

Den totala nettokostnads­utvecklingen i för­hållande till 2018 ökade med 4,6 procent, exklusive bolagen, vilket är i linje med den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren. Dock finns det en stor spridning mellan stadens verksamheter i hur nettokostnaderna utvecklats över tid. Kostnaderna ökar mer i verksamheter, som exempelvis utbildnings­området, där vi nu ser en koppling till en befolknings­ökning och förändringar i demografin. 

Den övergripande utvecklingen med en befolkning som växer med i snitt 7 000–8 000 per år påverkar kommunen och de kommunala bolagens verksamhet. Behoven av kommunal service, bostäder, infrastruktur och kommunikation avspeglas allt mer i den ekonomiska utvecklingen. Befolkningsstrukturen påverkar också möjligheterna att försörja verksamheten med kompetens. Detta då andelen arbetsföra minskar samtidigt som efterfrågan på kommunala tjänster ökar.

Flera verksamheter i staden står inför utmaningen att rekrytera och behålla kompetens i den omfattning som krävs. Tack vare att Göteborg är en storstad är förutsättningarna ändå bättre än i de flesta andra kommuner. För att klara utmaningen gentemot brukare och kunder behöver kompetensen användas mer ändamålsenligt och effektiva arbetsformer behöver implementeras. Här är stadens arbete med digitaliseringen en nyckelfaktor tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet.

Göteborgs Stads verksamhet

I följande avsnitt beskrivs Göteborgs Stads olika verksamheter och dess utveckling under året och tar sikte på att beskriva stadens samtliga verksamheter som bedrivs i såväl bolag som förvaltning. Fokus är främst på vad verksamheterna utfört och hur utveckling påverkat stadens invånare, besökare och näringsliv. Perspektiven folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barn finns integrerat i beskrivningarna av verksamheternas utveckling.

I Göteborgs Stad ska all verksamhetsutveckling genomsyras av ett folkhälsoperspektiv med målet att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa för göteborgarna. I stadens övergripande arbete med Jämlik stad är folkhälsa ett prioriterat område. Stadens arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga kvalitetsfrågor då de bidrar till att stadens service och tjänster blir likvärdiga och till nytta för alla medborgare och brukare. Allt beslutsfattande som rör barn och unga ska genomsyras av barnkonventionens anda och intentioner. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter som spänner över alla områden.