Foto: Frida Winter

Verksamhetsnära mål

I årsredovisningen redovisas utvecklingen för de 16 inriktningar till mål som finns i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Inriktningarna har klassificerats som Övergripande mål, Organisationsmål respektive Verksamhetsnära mål.

Göteborg har en värdig äldreomsorg med god kvalitet och valfrihet

Indikator 2017 2018 2019
Äldreboende, nöjd brukare index  79 78 77
Äldreboende, andel som får meddelande i förväg om tillfälliga förändringar (%)  44 44 43
Andel som fått sitt förstahandsval (%)  84 85 81
Hemtjänst, nöjd brukare Index  83 80 81
Hemtjänst, andel som fick välja utförare (%) 27 46 51
Utförandegrad hemtjänst egen produktion (%)*  -   -  70

* Utförandegrad beskriver andel av den beviljade tiden som den enskilde fått utförd.

Totalt visar indikatorerna att den bedömda kvaliteten inom äldreomsorgen försämrats något medan valfriheten ökar. Den totala brukarnöjdheten inom äldreboende har sjunkit för varje år sedan 2016. Motsvarande trend syns inte i resultaten för riket som helhet eller för övriga storstäder. Några av de indikatorer där flera stadsdelsnämnders och privata utförares resultat försämrats är om brukaren fått plats på det äldreboende hen ville bo på samt om det är trivsamt på äldreboendet. Sammantaget är resultaten för boenden i privat regi likvärdiga med resultaten för Göteborgs Stads egen regi, men har sjunkit något mer jämfört med föregående år.
Andelen äldre som svarat att de fått välja utförare för sin hemtjänst har ökat för varje år. Hemtjänsten började följa upp utförd tid den 1 maj 2019. Sedan dess har enskilda fått en högre andel av den beviljade tiden utförd.

Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor

Indikator 2017 2018 2019
Andel förskollärare (%) 50,9 49,6 48,6
Andel barn (1–5 år) ej placerade i förskoleverksamhet i befolkningen (%) 15,9 15,7 15,7
Andel behöriga elever från grundskolan till yrkesprogram på gymnasieskolan (%) 71,6 75,4 75,6
Spridning i elevers meritvärde i årskurs 9: 10:e percentilen 40 60 65
Spridning i elevers meritvärde i årskurs 9: 90:e percentilen 305 310 308
Andel elever med examen från gymnasieskolan, årskurs 3 nationella program (%) 79 79,8 80,3
Närvaro gymnasieskolan (%)  81 80,7 82,6

En samlad bedömning är att det har skett en viss positiv utveckling för målet. Andelen utbildade förskollärare minskar för tredje året i rad. Fördelningen av förskollärare inom staden är ojämn både mellan och inom de olika utbildningsområdena.

Andel elever som efter avslutad grundskola är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar för tredje året i rad. Även om fortfarande drygt 24 procent av eleverna som lämnar grundskolan saknar behörighet till gymnasiets yrkesprogram, syns en tydlig förbättring för de elever som har lägst meritvärde. Andelen elever med examen från gymnasieskolans nationella program i årskurs 3 fortsätter att öka. Detsamma gäller för närvaron inom gymnasieskolan.

Göteborg är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva

Indikator 2017 2018 2019
Sysselsättningsgrad 15–74 år (kv 4), (%) (AKU)* 68,6 70,3 70
Andel arbetslösa 15–74 år (kv 4), (%) (AKU) 6,3 6,9 6,2
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per månad 9 766 9 227 8 655
Antal långtidsberoende av försörjningsstöd 8 652 8 049 7 467
Andel bidragsförsörjda (%)** 14 13,1 -
Antal personer med funktionsnedsättning som erhåller insats  från arbetsförmedlingen*** 3 568 3 434 3 427

* SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) är en urvalsundersökning. Samtliga redovisade förändringar ligger inom felmarginalen. ** Avser försörjningsstöd, A-kassa, sjuk-/aktivitetsersättning med mera.
Data publiceras årsvis våren efter det år uppgiften avser.
*** Avser funktionsnedsättning som innebär ett arbetshinder.

Utvecklingen för målet är positiv, till stor del beroende på en stark konjunktur. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka och det har en positiv påverkan på det samlade bidragsberoendet i staden. En större andel av befolkningen kan försörja sig genom arbete.

Försörjningsstödet fortsätter att minska både för de som haft bidraget under längre och kortare tider. Den stora efterfrågan på arbetskraft gynnar även de grupper som har mindre erfarenhet av arbete och lägre utbildningsnivåer. Utmaningen är att matcha kompetens med efterfrågan samt att utveckla de arbetslösa till arbetsmarknadens behov. Det är även en utmaning att erbjuda kompetensutveckling till de som har och vill byta arbete för att på så vis skapa en rörelse på arbetsmarknaden.

Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Indikator 2017 2018 2019
Nettokostnad förebyggande insatser barn och unga som andel av nettokostnad barn och unga totalt (IFO, SDN) (%) 6,8 7,4 7,2
Nettokostnad fritidsgårdar, kronor per ungdom  1 759   1 681  1 647
Antal ungdomar i målgruppen som Fältgruppen city (Social resursförvaltning) har samtal med per kväll (genomsnitt) 47 41 46
Antal ungdomar och unga vuxna som socialsekreterare i samverkan  med polis har träffat (avser Social resursförvaltning) 382 450 535

Av indikatorerna går det inte att avläsa någon entydig utveckling för målet. En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn goda förut­sättningar för att få en bra uppväxt. Ett aktivt arbete har bedrivits under året för att nå fler barn och unga med ett attraktivt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Nya arenor för barns fritid har till exempel skapats inom ramen för satsningen Skolan som arena men också arbetet med utökade hembesök till förstagångsföräldrar har pågått under året. Arbetet är långsiktigt och kräver kontinuitet och uthållighet. Ett långsiktigt agerande utifrån en helhetssyn kring barns och ungas psykiska hälsa är till nytta för både individen och samhället.

Alla göteborgare har tillgång till kultur

Indikator 2017 2018 2019
Antal besök bibliotek 4 379 000 4 219 000 4 167 000
Antal låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 321 317 315
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–20 år 28,7 26,4 30,7
Antal deltagartillfällen i den frivilliga delen av kulturskolans verksamhet -  343 400  335 900
Antal besök museer 672 600 531 000 537 100

Staden har en god tillgång till kultur genom ett rikt utbud av bibliotek, museer och andra konst- och kulturinstitutioner samt festivaler och mötesplatser. Besökssiffrorna var stabilt höga, och visade enbart marginella förändringar inom bibliotek, museum, teater och kulturskola. Under året genomfördes många insatser för att nå under­representerade grupper. Tack vare uppsökande museilektioner lockades till exempel fler skol­klasser från prioriterade områden till museerna. Antal besök till museerna i staden ökade något trots att två museer inte var öppna hela året. Röhsska museet nyöppnade i slutet av februari med en ny basutställning och tre tillfälliga ut­ställningar vilka blev mycket välbesökta medan Sjöfartsmuseet Akvariet var stängt för om- och tillbyggnad under hela året.Det digitala utbudet växer. För bibliotekens del innebär det att allt fler användare gör sina biblioteksärenden digitalt utan att besöka biblioteket. Nedladdningen av e-böcker och e-tidskrifter har ökat med 25 procent respektive 500 procent.

Under året har de 25 stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken förts över till kulturnämnden. Stadsdelsbiblioteken har många viktiga samarbeten med lokala parter i stadsdelarna, vilket gör nätverkande och relationsbyggande till viktiga arbetsmetoder.

Göteborgs Kulturkalas presenterade 747 programpunkter för 750 000 besökare. Den årliga festivalen erbjöd alla göteborgare ett varierat utbud av konst- och kulturupplevelser med fri entré för alla åldrar.

Göteborg har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängliga för alla

Indikator 2017 2018 2019
Antal besökare (bad, motion, gym, is) 1 096 700 1 203 000 986 100
Antal bidragsgodkända föreningar 823 720 770
Antal föreningsaktiva ungdomar, 7–25 år 94 300 92 200 88 100
Antal uthyrda timmar idrottsanläggningar 306 528 299 664 307 757

Utvecklingen för målet är svårbedömt och indikatorerna visar inte på en entydig bild. Detta då antal besökare till simhallar har minskat markant, vilket till viss del kan bero på att fria bad för barn, ungdomar och pensionärer avvecklades i juni 2019. Dessutom drabbades flera simhallar av större driftstopp under året. Däremot ökade antalet gästnätter samt uthyrningen av hallar och planer i samband med cuper och idrottsevenemang. De bidragsberättigade föreningarna blev fler liksom antalet aktiviteter som föreningarna ordnade för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Föreningarna tappade dock medlemmar. Föreningsaktiva ungdomar på 7–25 år minskade med 4,5 procent. Den största minskningen skedde bland pojkar.

Riktade satsningar för att nå målgrupper med lägre föreningsdeltagande har genomförts och ökar ytterligare 2020. Exempel på det är prova på-aktiviteter, samverkan med skolan, riktade stöd till samverkansprojekt mellan föreningar i socioekonomiskt utsatta stadsdelar och riktade insatser till målgrupper med funktionsnedsättning.

Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad

Indikator 2017 2018 2019
NKI, SKR:s insiktsundersökning 69 67 68
Nyföretagande, antalet nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år  11,9 11,3 -
Antal nystartade företag totalt kvartal 1–3 respektive år 3 198 3 393 3 432
Antal deltagare på introduktion i Förenkla – helt enkelt 251 188 150

Vi ser en förbättring av NKI Insikt, som är ett index för företagsklimatet. Förbättringen under 2019 ligger i linje med den förbättring Göteborg också fick i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Nyföretagande redovisar den så kallade etableringsfrekvensen som är antalet nystartade företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år. Denna beräknas per kalenderår och redovisas under våren 2020. Antal nystartade företag totalt ökar under perioden, för jämförbarhetens skull redovisas antalet under kvartal 1–3 respektive år. Inom Förenkla – helt enkelt sker en introduktion för nyanställda som genomförs en gång per år.
En utvärdering och utveckling av denna sker under 2020.

Göteborg är en stad med högt bostadsbyggande

Indikator

2017

2018

2019

Antal bostäder i markreservationer och markanvisningar   4 183   3 610  765
Antal bostäder i startade detaljplaner   1 685   2 360  2 566
Antal bostäder i antagna/godkända detaljplaner   11 337   6 389  1 282
Antal påbörjade bostäder   3 779   5 195  5 446
Antal färdigställda bostäder   2 201   3 168  4 357
Nyproduktion bostäder allmännyttan  305 341 978

Göteborg har ett historiskt högt bostads­byggande. Minskat bostadsbyggande nationellt återspeglas ännu inte här, istället har nya volymrekord slagits. Det är en effekt av ett långsiktigt arbete med ökade volymer planerade bostäder och förstärkt genomförandeförmåga inom Göteborgs Stad. Det tar 6–8 år att färdigställa bostäder, från idé till inflyttningsklart, och processen involverar många beslut och aktörer. Kommunen skapar planmässiga förutsättningar men bostadsbyggandet kräver även marknadsmässiga förutsättningar.

Ett minskat antal bostäder i markanvisningar under året är en prioritering gjord mot bakgrund av att det finns cirka 55 000 bostäder i pågående planering varav cirka 21 000 har lagakraftvunna detaljplaner men inte har byggstartats. Staden fokuserar på att få dessa bostäder färdigställda.

Upphandlingar skapar mervärde för göteborgarna

Nämnden för inköp och upphandling arbetar med att på en övergripande nivå sammanställa, beskriva och skapa överblick över de inköp som Göteborgs Stad gör. Inköpen kategoriseras inom olika inköpsområden och ger underlag för analys om vad som köps och vilken del av organisationen som köper vad. Under 2020 kommer arbetet att fortsätta med att kunna följa och mäta inköp via nyckeltal som kan användas som indikatorer för hur upphandlingar kan skapa mervärde för göteborgarna. Bedömning av måluppfyllelse för det gångna året utifrån mätbara indikatorer kan därmed inte lämnas.