Foto: Lo Birgersson

Övergripande mål

I årsredovisningen redovisas utvecklingen för de 16 inriktningar till mål som finns i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Inriktningarna har klassificerats som Övergripande mål, Organisationsmål respektive Verksamhetsnära mål.

Göteborg är en trygg, säker och ren stad


Indikator 2017 2018 2019
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare   1 261   1 227  1 233*
Anmälda skadegörelsebrott, antal/100 000 invånare   2 449   2 328  2 591
Kostnad (mnkr) för egendomsskador, Göteborgs Stads egendom  269 219 317
Nöjd Medborgar-Index: Renhållning och sophämtning  63  -  60
Nöjd Region-Index: Trygghet  54  -  52
Elevenkät, årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan, indexvärde  74  -  76

*Sammanräkning av Brottsförebyggande rådets statistik. 2017 och 2018 inhämtade värden från Kolada.


Utifrån indikatorerna i tabellen går det inte att utläsa en tydlig riktning i huruvida Göteborg blir tryggare, säkrare och renare. Staden påverkar med sina egna verksamheter och genom samverkan med andra aktörer såsom polis, näringsliv och civilsamhälle. Inom ramen för stadens grund­uppdrag pågår ett aktivt och långsiktigt arbete för att öka tryggheten, men effekterna är svåra att koppla till indikatorernas utfall för hela Göteborg.

Anmälda våldsbrott och skadegörelsebrott ligger i stort på samma nivå men är lägre än i Stockholm och Malmö. Trygghetsindex ligger lägre än snittet för Sveriges kommuner, men även här har stadens storlek betydelse. Kvinnor upplever en lägre grad av trygghet, liksom äldre personer. Undersökningar visar att känslan av trygghet är lägre i resurssvaga delar av staden, men även att tryggheten ökar i vissa av dessa. Ett långsiktigt arbete inom bostadsbolagen och stadsdelarna har gett resultat genom att polisen inte längre definierar Gårdsten som ett särskilt utsatt område och att tryggheten i exempelvis Bergsjön och Angered ökar.

Kostnaden för egendomsskador ökade 2019, vilket till stor del berodde på branden i Slottsskogshallen som stod för cirka 32 mnkr. Medborgarnas attityd till stadens renhållning och sophämtning är något lägre än 2017 och lägre än snittet för andra kommuner. Det är framför allt åtgärderna mot klotter och annan skadegörelse som får lägre omdöme.

Elevernas upplevda trygghet i skolan ligger i paritet med Göteborgsregionen och har ökat det senaste året. Skolinspektionens granskning visar att det finns skolor som präglas av hög grad av trygghet och studiero, men det finns också skolor där detta behöver utvecklas.

Göteborg är en stad fri från diskriminering där mänskliga rättigheter är självklara

Indikator 2017 2018 2019
Antalet anmälningar om diskriminering mot Göteborgs Stad – DO  40 48 52
Antalet anmälningar om kränkande särbehandling –samtliga skolformer inkl. friskolor  127 129 68*
Antal polisanmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv i Göteborg - 373 -
* Antalet anmälningar under perioden januari–juni 2019.


Utvecklingen av målet är utifrån ett helhetsperspektiv svårbedömt. Det totala antalet anm­älningar om diskriminering mot Göteborgs Stad till Diskri­mineringsombudsmannen (DO) har ökat mellan 2017 och 2019, med en viss utplaning mellan 2018 och 2019. Anmälningarna om kränkande särbehandling i skolan ligger på en relativt jämn nivå. Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet eftersom det är få anmälningar som leder till utredning. De ger dock en indikation på individers upplevelse av att känna sig diskriminerade i sin kontakt med Göteborgs Stads verksamheter, som arbetsplats, samt upplevelse av kränkande särbehandling i skolan.

Antalet anmälda hatbrott i Göteborg följs  upp vartannat år. Den visar på att antalet ökat från 311 (2016) till 373 (2018). Mest förekommande hatbrott är de med rasistiska/främlingsfientliga motiv som uppgick till 256, vilket är en ökning med 36 anmälningar sedan uppföljningen 2016. Den största ökningen har också skett med de näst största grupperna anmälningar som rör sexuell läggning från 22 till 34 anmälningar, samt de med islamofobiska motiv från 26 till 34.

För att kunna jämföra Stockholm, Göteborg och Malmö mäts det totala antalet hatbrott per 100 000 invånare. I Göteborg ligger antalet på 66 (2018), vilket är lägre än både Stockholm (102) och Malmö (71). Statistiken är dock inte helt tillförlitlig då det enligt polisen finns ett stort mörkertal gällande hatbrott.

Göteborgs livsmiljö är hållbar

Indikator 2017 2018 2019
Invånare 16–84 år med låg tillit till andra (andel i %)   -  30 -
Invånare 16–84 år med upplevd god hälsa (andel i %)   -  72 -
Ekonomiska klyftor, disponibel inkomst hushåll per konsumentenhet P90/P10 (percentil)  3,59 -
FoU-utgifter inom företagssektorn i Västra Götaland (mnkr)   35 517   -  -

Antal av Göteborgs Stads 36 miljökvalitets-delmål som bedöms kunna nås inom utsatt tidsram

9 6 -


För de två första indikatorerna om tillit och hälsa har enkäter inte gått ut till medborgare 2017 och 2019. Sett över en tioårsperiod har värdet för tillit haft en positiv trend även om värden varierar vid de olika mättillfällena. Värden för hälsa har en tydlig positiv trend över en tioårsperiod, men har gått ner med tre procentenheter vid den senaste mätningen.

Indikatorn för ekonomiska klyftor visar hur många gånger högre disponibel inkomst det hushåll som ligger på 90:e percentilen har förhållande till det hushåll som ligger på 10:e percentilen.

Indikatorn grundas på inkomsttaxeringen och finns därför ännu inte tillgänglig för 2018 och 2019. Enligt den senaste rapporten, Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2018, var bedömningen att inget av de tolv miljökvalitetsmålen kommer att uppnås. Sju av dem bedömdes dock möjliga att nå med ytterligare åtgärder. Nedbrutet i delmål var bedömningen att 6 av 36 delmål kan nås och att 19 går att nå med ytterligare åtgärder. Elva mål bedöms mycket svåra att nå. Flera av målen närmar sig sina slutdatum vilket innebär att tiden för att genomföra åtgärder minskar. Uppföljningen av miljömålen avseende 2019 kommer att rapporteras senare under 2020.