Foto: Frida Winter

Organisationsmål

I årsredovisningen redovisas utvecklingen för de 16 inriktningar till mål som finns i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Inriktningarna har klassificerats som Övergripande mål, Organisationsmål respektive Verksamhetsnära mål.

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda livsvillkor

Indikator 2017 2018 2019
Hållbart medarbetarengagemang, HME index medarbetare  76 77 76
Hållbart medarbetarengagemang, HME index chefer  80 80 79
Frisknärvaro (%) (förvaltningarna) 38,6 37,1 40,7
Sjukfrånvaro (%) (förvaltningarna) 9 8,6 8,1
Attraktiv arbetsgivare, medarbetare  65 67 -
Attraktiv arbetsgivare, chefer  74 75 -
Andel utsatt för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet, av kollega (%)  10 10 10
Andel utsatt för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet, av chef (%)  4 4 4
Andel utsatt för kränkande särbehandling/mobbning, av brukare/kund/elev/anhörig (%)  9 8 8

Utvecklingen av målet som helhet under tids­perioden är försiktigt positiv. Förändringar för hela staden sker oftast långsamt med små förändringar mellan åren. Indikatorerna är samma som för Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. Samtliga indikatorer utöver sjukfrånvaro och frisknärvaro är hämtade från stadens medarbetarenkät, där endast vissa av bolagen ingår. Sjukfrånvaro och frisknärvaro är förvaltningarnas värden exklusive bolag eftersom enhetlig rapportering ännu inte är möjlig.

Bolagens sjukfrånvaro rapporteras vara mellan två och fem procent. Frisknärvaro är andelen medarbetare med fyra eller färre sjukdagar per år.

Attraktiv arbetsgivare för medarbetare och chefer, som är ett sammanvägt index i med­arbetarenkäten för hur attraktiv medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare, följs upp vartannat år och nästa tillfälle blir år 2020.

När det gäller den totala sjukfrånvaron är den positiva utvecklingen tydlig då den har minskat sedan 2017. Under 2019 har även frisknärvaron ökat, vilket förklaras med mindre utbredd influensa jämfört med 2018.

Göteborgs Stads budget är i balans

Indikator 2017 2018 2019
Soliditet, kommunkoncernen (%) 21 19* 20
Resultatets andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%) 7 5,7 4,6
Egenfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 115 83 77
Egenfinansieringsgrad av kommunens exploatering (%) 138 98 108
Budgetavvikelsens andel av den totala budgeten för kommunen (%) 3,6 3 1,9
Nämndernas prognosavvikelse som andel av omslutningen (%) 0,1 0,8 0,9
* Har ändrats genom att uppskrivningar i bolag justerats, vilket påverkat indikatorn negativt med cirka tre procentenheter.


De fyra första indikatorerna i tabellen är samma som de beslutade indikatorerna i de nya rikt­linjerna för god ekonomisk hushållning. Den första indikatorn av dessa avser soliditeten för den kommunala koncernen och de tre andra avser enbart kommunen. Soliditeten har de senaste åren ökat och det beror till stor del på att kommunen och kommunens bolag har stärkt det egna kapitalet med positiva resultat.

Kommunens budget är i balans utifrån en positiv avvikelse för det ekonomiska resultatet. Det kan dock konstateras att några indikatorer har en negativ trend. Resultatets andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har blivit lägre och när engångsposter för utdelning och reavinster exkluderas är andelen nu 0,6 procent. Investeringarna finansieras nu inte fullt ut med egna medel.

Göteborgarna erbjuds valfrihet och mångfald

Indikator 2017 2018 2019
Andel geografiska LOV-områden där personer med beslut om hemtjänstkan välja utförare av hemtjänst (%) - 89 89
Andel geografiska LOV-områden där personer med beslut om hemtjänst kan välja mellan fyra eller fler utförare av hemtjänst, varav Göteborgs Stads hemtjänst är en av dessa (%) - 26 51
Andel av det totala antalet personer med hemtjänst som valt privat utförare (%) - 3 5
Andel av det totala antalet personer i Daglig verksamhet som valt privat utförare (%) * * 19
Andel barn i fristående förskoleverksamhet (%) 16 17 17
Andel elever i fristående grundskolor (%) 22 22 22
Andel elever i fristående gymnasieskolor (%) 45 47 49
Andel gymnasieelever i annan kommuns skola (%) 7 7 7

* Uppgifterna är insamlade på olika sätt och är därför inte helt jämförbara. Andelen personer med dagliga verksamhet hos en privat utförare bedöms dock vara ungefär densamma som innan LOV infördes.

Utvecklingen av målet som helhet är svårbedömt. Andel geografiska LOV-områden där personer med beslut om hemtjänst kan välja utförare av hemtjänst är oförändrad från 2018, men det kan konstateras att medborgarnas möjlighet vad gäller att välja bland minst fyra utförare har fördubblats. Det innebär att i drygt hälften av de geografiska LOV-områdena finns ett utbud som motsvarar stadens definition av valfrihet. Utvecklingen för övriga indikatorer är förändringarna marginella.

Göteborg är en tillgänglig stad för alla

Indikator 2017 2018 2019
Andel inventerade anläggningar av totalt antal anläggningar, avseende enkelt avhjälpta hinder (%) 60 67 85
Andel anläggningar där enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdat av totalt antal anläggningar (%) 2,4 10,3 19,5

Arbete pågår med att inventera och åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder i staden. Arbetet är långsiktigt och utvecklas i rätt riktning. 85 procent av totalt 3 269 anläggningar har inventerats. Utvecklingen är också positiv vad gäller andelen åtgärdade enkelt avhjälpta hinder under 2019. Indikatorerna fångar stadens anläggningar som ligger med i det så kallade TD-systemet (Tillgänglighetsdatabas). Utöver dessa inventeras även till exempel parker, gatumiljöer och trappor.