Kommunfullmäktiges uppdrag

I tabellen nedan redogörs för nämnders och styrelsers rapportering om de har utfört uppdragen i kommunfullmäktiges budget eller inte. Om det inte har utförts under 2019 kommenteras varför det inte har utförts alternativt när det beräknas kunna utföras.


Uppdrag

Har uppdraget utförts?

Ja/Nej

Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet.  Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag för hur stadens trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras.   Ja  
Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brotts­utsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden.  Nej Nio av tio stadsdelsnämnder har genomfört uppdraget. SDN Lundby anger att de avvaktar processen som pågår i Kammarrätten gällande paragraf 3-områden.
Kommunstyrelsen ska ingå avtal med Polismyndigheten om utbyggnad av kamerabevakningen av brottsutsatta och otrygga platser.   Ja  
Framtiden AB ges i uppdrag att se över möjligheten till BID-inspirerade samarbeten och kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en väg in till staden för att samordna initiativ.
  Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med relevanta aktörer.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett införande av motprestation för försörjningsstöd inom socialtjänsten.
Ja
 
Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av utmaningsrätt i staden.  Nej Beslut i kommunfullmäktige 2019-10-17 att stoppa införandet till och med september 2022.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning till­sammans med kommunstyrelsen ges i uppdrag att kart­lägga möjligheterna att skapa YA-jobb och arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom stadens förvaltningar och bolag.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företag.
Ja
 
Byggnadsnämnden ges i uppdrag att implementera exploatörsdriven detaljplaneprocess.
Ja
 
BRG tillsammans med fastighetsnämnden, trafiknämnden och Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att arbeta strategiskt med att locka hit utländska byggaktörer.   Ja  
Fastighetsnämnden ges i uppdrag att inrätta en öppen marknadsplats för mark i Göteborgs Stad.
Nej Fastighetsnämnden har inte påbörjat uppdraget.
Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och lokalnämnden ges i uppdrag att ta fram en process för hur välfärdsaktörer kan ges möjlighet till markanvisningar för samhällsservice.   Ja  
Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ges i uppdrag att intensifiera arbetet med att öka antalet byggda småhus.   Ja  
Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder.
Nej Ett pilotprojekt för att belysa hur det är möjligt att minska produktionskostnaden i samband med detaljplanering startas år 2020.
Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att arbeta med ombildning av hyresrätter i utanförskapsområden samt ta fram en modell för att stimulera ombildningar.
Ja
 
Kommunstyrelsen ska ta initiativ för att samarbetet kring Göteborg–Oslo-sträckan ska utvecklas.   Ja  
Trafiknämnden ges i uppdrag att arbeta för att elektri­fieringen av kollektivtrafiken ska öka med målet att den på sikt ska vara helt elektrifierad.  Nej Trafikkontoret agerar tillsammans med Västtrafik i utvecklingsprojekt samt i planerings- och i genom­förandeskeden för en framtida elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg. Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 2020.
Trafiknämnden ges i uppdrag att genomföra en inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter.  Nej Trafikkontoret gjorde inventeringar 2015 och 2016 som lett till planer som i stora delar har åtgärdats och håller nu på med en ny inventering av behovet av cykelparkering. Uppdraget behandlades i trafiknämnden 2020-02-06.
Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering och analys av målbilden för stadens trafikstrategi.  Nej Delresultat av utvärdering presenterades på trafiknämndens möte 2019-06-13. Redovisning kommer att ske under våren 2020.
Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för mobilitets- och parkeringsplanering samt göra justeringar där det behövs.
Ja
 
Kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag att justera och uppdatera stadens miljöprogram.
Nej Uppdraget är ännu inte genomfört men är på god väg att genomföras. Ett förslag ska ut på remiss under våren 2020.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter.  Nej Uppdraget är ännu inte genomfört men är på god väg att genomföras.
Park- och naturnämnden ges i uppdrag att uppdatera Göteborgs Stads återvinningspolicy för papperskorgar.
Nej Uppdraget tas om hand i ny avfallsplan som håller på att tas fram under 2020.
Miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnad av ett utökat hämtningsintervall vid återvinningsstationer.   Ja Uppdraget kommer att fördjupas i den kompletterande rapporten.
Kretslopp och vattennämnden ges i uppdrag att ta fram en utredning för att bedöma vilka insatser som krävs för att minska dagvatten i avloppssystemet och kostnaderna för dessa.
Nej Uppdraget är påbörjat. Målsättningarna och de investeringsnivåer som krävs kommer behöva fastställas politiskt i en uppdaterad Åtgärdsplan avlopp under år 2020.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart.  
Ja
 
Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en analys och en långsiktig plan för expansionen av förskolor tillsammans med berörda nämnder.  Nej Fortsatt arbete pågår tillsammans med lokal­sekretariatet och lokalförvaltningen, och tas också om hand i lokalförsörjningsplanen.
Förskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett särskilt branschråd för fristående förskolor för att stärka samverkan med fristående huvudmän.   Ja  
Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem för att säkra kvaliteten.
Nej System för indikatorer är framtagna samt struktur för rektorers rapportering. Modell för kvalitetsdialoger är under utarbetande.
Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga barnens vistelsetider. Nej Kartläggning avvaktas till dess att samtliga verksamheter är inne i IT-systemet, lämna/hämta.
 
Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga förskole­avdelningar med stora barngrupper, bristfälliga lokaler och hög sjukfrånvaro.
Ja
 
Grundskolenämnden ges i uppdrag att inrätta ett aktivt skolval.   Ja  
Grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsätta en utredning av rektorernas arbetsmiljö.
Ja
 
Grundskolenämnden och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra lönekartläggningar av lärare.
Ja
 
Grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram kommungemensamma regler, rutiner och uppföljning av elevernas närvaro.   Ja  
Grundskolenämnden ges i uppdrag att inrätta en Skolakut .   Ja  
Ansvariga nämnder ges i uppdrag att ta fram en stads­gemensam digitaliseringsstrategi för skolväsendet.   Ja  
Ansvariga nämnder ges i uppdrag att säkerställa att förskole- och skolutredningens förstärkningsområden implementeras.
Ja
 
Grundskolenämnden och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra kartläggningar av nuvarande planer, behov av nya skolor och underhåll.
Ja
 
Grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.
Ja
 
Ansvariga nämnder ges i uppdrag att minska lärarnas administrativa börda.
Ja
 
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda en ny organisation där varje gymnasieskola får en tydlig peda­gogisk ledare, en verksamhetschef.
Ja
 
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyten, spridning av forskning och metoder att aktivt arbeta mot nätmobbning.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom ledsagning.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidens­baserade.
Nej Arbete pågår och beräknas redovisas i kommunstyrelsen under juni 2020.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp att barna­vårdsutredningarna kvalitetssäkras och genomförs skyndsamt i enlighet med lagkrav.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla tillgänglighetsdatabasen till en mer användbar guide.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en genom­förandeplan för att säkerställa antalet korttidsplatser.   Ja  
Idrotts- och föreningsnämnden, i samverkan med stadsdelsnämnderna, ges i uppdrag att genomföra en utredning med fokus på hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom äldreboenden.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla värdighets­garantierna, även för äldreboenden, samt utreda ett kompensationssystem när det brister.  Nej Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 om återremiss av ärendet.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda införandet  marknadsplats för mark i Göteborgs Stad.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa stadens äldre­boendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa.
Ja
 
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan göras mer tillgängliga för allmänheten.  Nej Uppdraget omhändertas i arbetet med förstudie om nya magasin som presenteras för kulturnämnden i april 2020 samt genom den pågående digitaliseringen av Göteborgs Stads samlingar.
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över och utvärdera entréavgifter.  Ja  
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens bibliotek.
Nej Utredning pågår och resultatet kommer att presenteras för kulturnämnden under första halvåret 2020.
Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern.
Nej Befintligt avtal löper till 2020-12-31 och är uppsägningsbart 9 månader innan. Kulturnämnden avvaktar också Stadshus AB:s utredning om Stora teatern.
Göteborgs Stadshus AB i samverkan med kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Nej Inriktning på uppdraget kommer att hanteras i kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.
Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag tillsammans med berörda nämnder att samordna möjligheten för idrottsföreningar att informera om sin verksamhet på stadens skolor.
Ja
 
Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att avveckla det socioekonomisk differentierade aktivitetsbidraget.   Ja  
Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla föreningar ges rätt till föreningsstöd för de delar av sin verksamhet som är icke-konfessionell och som inte omfattar religionsutövning.   Ja  
Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att snarast upphandla undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen enligt LOU.   Ja  
Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att i samråd med föreningar ta fram en utbildning för ledare inom civilsamhället i arbete mot sexuella övergrepp.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att likvärdiga personalförmåner erbjuds i hela staden under 2019 och att det finns en grundnivå som ska gälla alla medarbetare.  Nej Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen 2019-12-11 då det bordlades. 2020-02-05 åter­remitterades ärendet till stadsledningskontoret.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp nämnders och bolags befattningsbeskrivningar.
Ja
 
Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att starta fler intraprenader inom välfärdsområdet.  Nej Flertalet nämnder har genomfört uppdraget. De nämnder som inte har genomfört uppdraget anger som skäl att de inte har prioriterat det under 2019.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp att stads­delarnas arbete med intraprenad är likställt och i enlighet med stadens reglemente.   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över personal­utskottets mandat, befogenheter och resurser   Ja  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för användandet av eget kapital i nämnder.
Ja
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av stadens investeringsstyrning. Nej Ärendet redovisades i kommunstyrelsen våren 2019 då det återremitterades till stadsledningskontoret. Ärendet delrapporteras i kommun­styrelsen 2020-02-26 och slutlig översyn beräknas redovisas i Förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2021–2023 i maj 2020.
Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen.
Nej Uppdraget har delvis genomförts 2019 och pågår i övrigt.
Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra försäljning av kommunalt mark- och fastighetsinnehav samt tomträtter.  Nej Fastighetsnämnden har inte påbörjat uppdraget.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över regelverket för avställning av kommunala lokaler.  Nej Beräknas rapporteras till kommunstyrelsen med början i delårsrapport mars 2020.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem med mål, indikatorer samt delmål. Delmålen ska utgå från 2017 eller 2018 års aktuella läge.
Ja