Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

I årsredovisningen redovisas utvecklingen för de 16 inriktningartill mål som finns i den av kommunfullmäktige beslutadebudgeten. Inriktningarna har klassificerats som Övergripandemål, Organisationsmål respektive Verksamhetsnära mål.

Målen har följts upp på en övergripande nivå genom indikatorer som till största delen har hämtats från den officiella statistiken. För många av indikatorerna blir värdena för 2019 tillgängliga först senare under 2020.

För de övergripande målen är utvecklingen svårbedömd men för ett av målen, Göteborgs livsmiljö är hållbar, går det att utläsa en lång­siktigt positiv trend.

För organisationsmålen och de verksamhetsnära målen är utvecklingen positiv för ungefär hälften, medan den är svårbedömd för övriga då indikatorerna för dessa inte visar på en entydig utveckling eller att förändringarna är marginella.

Av uppdragen har cirka två tredjedelar, 52 stycken, utförts under 2019. För merparten av de övriga pågår ett arbete som beräknas redovisas i nämnder och styrelser under första halvåret 2020.

Kommunfullmäktiges mål och Agenda 2030

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar planeten, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. 

Agendan består av 17 globala mål för hållbar utveckling uppdelade i 169 delmål. En princip som betonas är att målen är integrerade och odelbara, att inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet ska kunna uppnås. Göteborgs Stads budget har de senaste 15 åren fokuserat på hållbarhet i alla tre dimensioner. Systematisk uppföljning av tillståndet i miljön har skett sedan den första miljöpolicyn antogs på 1990-talet. En kartläggning som utöver budget­målen även omfattat program och planer visar att staden i huvudsak har styrning inom de delmål som bedömts vara relevanta utifrån ett kommunalt perspektiv och att det inte finns några iögonfallande vita fläckar.

Det konstaterades också att Göteborg liksom Sverige globalt sett ligger mycket bra till i förhållande till agendans målsättningar och att staden på en mängd olika sätt påverkar utvecklingen inom de relevanta delmålen, oftast inom ramen för grunduppdragen.

Modellen nedan visar hur Göteborgs Stads budgetmål relaterar till de globala hållbarhetsmålen.


I fillistan nedan finns de globala målen för hållbar utveckling att spara ned som pdf.