Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt redovisas ett antal händelser av väsentlig betydelse under 2019 och omfattar även sådana händelser som skett under 2020 innan årsredovisningen upprättats.

Viktiga händelser utifrån beslut i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige

 • Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–2023 antogs.
 • Detaljplaner och genomförandebeslut antogs för Västlänken och arbetet är igång.
 • Program för attraktiv arbetsgivare togs fram för att bidra till organisationens kompetensförsörjning.
 • Beslut togs om att förbereda införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, för äldreboenden och för ledsagning.
 • Detaljplan antogs för nöjespark och hotell, söder om Liseberg i Krokslätt.
 • Merparten av BoStad2021-detaljplanerna antogs.
 • Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället beslutades i kommunfullmäktige.
 • Ett antal beslut togs i kommunfullmäktige om stadens styrning, uppföljning och kontroll såsom till exempel riktlinjer för god ekonomisk hushållning, struktur för uppföljningssystem, nämndernas möjlighet till användning av eget kapital, riktlinjer för ägarstyrning och Ägar­direktiv för Göteborgs Stadshus AB.
 • Kommunfullmäktige beslutade om förändring av Göteborgs Stads nämndsorganisation.
 • Stadsdelsnämnderna kommer upphöra och verksamheten förs över i en annan form av nämndsorganisation.
 • Kommunfullmäktige beslutade att anta Översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker.
  Alla folkbibliotek överfördes från stadsdelarna till Kulturnämnden.
 • Kommunfullmäktige beslutade att en färdplan ska tas fram så att en nedläggning av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040–2045.
 • Beslut i kommunfullmäktige om utformning av jubileumsåret 2021.

Övriga viktiga händelser

 • Under 2019 färdigställdes nästan 4 400 bostäder, vilket är den högsta volymen sedan miljonprogrammet. Stadens bostadsbolag bidrog med närmare 1 000 av dessa.
 • Boplats har under året utvecklats till en kommunal bostadsförmedling för stadens bostadsbolag och Mölndalsbostäder.
 • EU-valet: Rekordhögt valdeltagande i Göteborg.
 • Göteborgs Stad antog nationell transport­utmaning för sina egna transporter inom initiativet Fossilfritt Sverige.
 • Fler göteborgare tycker att de kan påverka de politiska besluten och tilliten fortsätter att öka. Positiva siffror i senaste SOM-undersökningen från Göteborgs Universitet.
 • Ovanligt stor inflyttning till Göteborg. Årets befolkningstillväxt med närmare 8 000 var fortsatt högt.
 • Satsning på unga i Biskopsgården för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.
 • Göteborgs Stad har fått en äldreombudsman som ska fånga kunskap om behov, intressen och viktiga frågor utifrån att leva och åldras i Göteborg.
 • Nu går det att välja privat eller kommunal utförare i daglig verksamhet enligt Lagen om valfrihet.
 • Gårdsten plockades under början av året bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.
 • Röhsska museet öppnade på nytt efter renovering och tillgänglighetsanpassning.
 • Det första spadtaget har tagits för bostäder, kontor och handel kring Järntorget. Längs med den så kallade Masthuggskajen pågår bygget av cirka 1 200 bostäder och tillkommande handel, kontor och verksamheter.
 • Göteborg har erhållit utmärkelser från EU för näringslivsstrategiska programmet och utnämnts till europeisk huvudstad för smart turism 2020. Dessutom har staden för fjärde året i rad blivit högst rankad av hållbara städer i Global Destination Sustainability Index.
 • Göteborgs hamn har under 2019, i samverkan med Sjöfartsverket och Trafikverket, genomfört en förstudie avseende farledsfördjupning.
 • I efterverkningarna av det påbörjade utbrottet av Coronaviruset sker en uppbromsning i ekonomin som kan komma att påverka kommunens finansiering negativt.