God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning bedöms råda i Göteborgs Stad utifrån riktlinjernas sex inriktningar för det finansiella perspektivet och uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultat­utjämningsreserv anger att kommunfullmäktige i sitt årliga budgetbeslut ska ta hänsyn till sex inriktningar kopplade till stadens finansiella situation. Här redogörs översiktligt för utvecklingen kopplat till dessa och det ligger till grund för utvärderingen av god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen av de sex inriktningarna i det finansiella perspektivet för god ekonomisk hushållning måste värderas i en helhet och över tid. Fyra av inriktningarna är möjliga att mäta mot en önskad nivå, riktmärke, medan två av dem mer kan betraktas vara beroende av ansvarsfrågor och god arbetsordning (inriktning fyra och fem). Bedömning efter 2019 är att alla sex inriktningarna uppnås.

I kapitlet Kommunfullmäktiges mål och uppdrag görs en uppföljning av målen som kommunfullmäktige beslutade om i budgeten för 2019. För de övergripande målen är utvecklingen svårbedömd men för ett av målen, Göteborgs livsmiljö är hållbar, går det att utläsa en långsiktigt positiv trend. För organisationsmålen och de verksamhetsnära målen är utvecklingen positiv för ungefär hälften, medan den är svårbedömd för övriga utifrån att indikatorerna för dessa inte visar på en entydig utveckling eller att förändringarna är marginella.

Bedömningen av riktlinjernas sex inriktningar i det finansiella perspektivet, tillsammans med uppföljningen av målen, ger en sammantagen bedömning att god ekonomisk hushållning bedöms råda i Göteborgs Stad.

Nya riktlinjer är beslutade och ska tillämpas från och med 2020. De innehåller finansiella mål och en koppling till verksamhetsmålen. Under året beslutades också om ett nytt uppföljningssystem där måluppföljning med indikatorer och målvärden tagits fram i ny budget.

Inriktningar
Resultat
1. Staden ska över tid sträva efter 
resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån ska vara förenlig med stadens riskexponering.

Storleken på årets resultat utgjorde 4,6 procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Genomsnittet för måttet ligger över en period på tio år på 3,4 procent. Generellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Inriktningen med resultatöverskott på minst 2 procent bedöms som uppnått både för 2019 och över tid. Resultat exklusive jämförelsestörande poster, reavinster och utdelning uppgår till 179 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Staden ska över tid säkerställa att investeringsvolymerna är förenliga med stadens långsiktiga finansieringsförmåga. Hög egenfinansieringsgrad ska eftersträvas.
Göteborgs kommuns nettoinvesteringar uppgick under 2019 till 4,3 mdkr vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare års nivåer. Under de senaste tio åren har investeringsutgifterna i snitt varit på 2 mdkr. Trots nivåhöjningen på investeringarna ligger egenfinansieringsgraden på en hög nivå, 77 procent. Nivåer under 100 procent kommer medföra behov av ökad upplåning för att delfinansiera investeringarna. Under en 10 års period är egenfinansieringsgraden i snitt 117 procent. Det är då rimligt att egenfinansieringsgraden sjunker något när investeringsvolymerna behöver skruvas upp för att möta ökade behov av verksamhet och stadsutveckling i övrigt. Indikatorn får därmed anses vara uppfylld.

3. Staden ska över tid bedriva stads­utveckling och exploatering inom ramen för god ekonomisk hushållning.
Målsättningen att stadens exploateringsverksamhet ska bedrivas inom ramen för god ekonomisk hushållning ska ses över tid. 2019 års exploateringsverksamhet som omsatte drygt 1,2 mdkr och gav efter avräkning mot inkomster ett negativt kassaflöde på 93 mnkr. Det ackumulerade kassaflödet från och med 2010 är negativ om drygt 390 mnkr. När utgifter för VA-anslutningar exkluderas är det istället positivt med 337 mnkr. Eftersom VA-anslutningar finansieras av avgifter är det rimligt att anse att inriktningen därmed är uppfylld.

4. Staden ska över tid värdera och 
säkerställa de ­finansiella åtaganden som är kopplade till ägandet av 
stadens bolag.

Göteborgs Stadshus AB arbetar aktivt med att utveckla rutiner för när bolagsbeslut av principiell beskaffenhet eller stor vikt ska underställas kommunfullmäktige enligt Kommunallagens bestämmelser 10:3. Detta har resulterat i att anvisningar har tagits fram. Exempel på denna typ av beslut är dnr 0060/19 avseende Göteborgs Energi AB förslag om att avyttra aktierna i Ale Fjärrvärme AB.

5. Staden ska i samband med betydande beslut om att ingå lång­siktiga åtaganden i alla former eller att avyttra egendom värdera de finansiella konsekvenserna för 
­stadens förmåga att upprätthålla god ekonomisk ­hushållning.

Ett antal beslutar har tagits i kommunfullmäktige om Stadens styrning, uppföljning och kontroll såsom till exempel riktlinjer för god ekonomisk hushållning, nämndernas möjlighet till användning av eget kapital, riktlinjer för ägarstyrning och Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB. Styrdokumenten tillsammans med särskilda uppdrag som till exempel utredningen om långsiktig hållbar utdelningsnivå för bolagen samt utredning om möjliga objekt att försälja, skapar förutsättningar för att fatta beslut för att upprätthålla inriktningen.

6. Staden kan enligt särskilt regelverk använda sig av resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framför allt konjunkturella svängningar.
Göteborgs kommun har utifrån tidigare års och årets resultat ett saldo för resultatutjämningsreserven på 3 003 mnkr. Avsättningen ger möjlighet att möta snabbt uppkomna intäktsbortfall till följd av omvärldsförändringar för att uppnå balanskravet. Därmed ökas kommunfullmäktiges handlingsberedskap att möta en snabbt försämrad konjunktur. Inriktningens intention är uppfylld.