Den kommunala koncernen

Göteborgs Stads samlade verksamhet består av nämndorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal­förbund bestående av räddningstjänst-, sam­ordningsförbund och tolkförmedling samt bolags­sektorn under modern Göteborgs Stadshus AB. I sammanställningen framgår koncernens samt klusters/underkoncerners direkt ägda bolag, se även avsnitt Räkenskaper.

Förändringar i ägarförhållanden

Under verksamhetsåret har följande förändringar skett inom kommunalförbund och bolagsstruktur avseende ägarförhållanden:

  • Fastighets AB Antares, 556992-7816, har avyttrats (ägandet var 100 procent).
  • Fastighets AB Vingaren, 556953-3937, har avyttrats (ägandet var 100 procent)
  • Ägarandel i Göteborgs Spårvägar AB, 556353-3412, har minskat från 100 procent till 85 procent.
  • Ägarandel i Gryaab AB, 556137-2177, har minskat från 71,4 procent till 70,6 procent.
  • Ägarandel i Tolkförmedling Väst, 222000-2972, har minskat från 22 procent till 17,18 procent.
  • De fyra samordningsförbunden i Göteborg (Centrum, Hisingen, Nordost respektive Väster) har övergått till det nybildade Sam­ordningsförbundet Göteborg, 222000-3285.

Privata utförare

Göteborgs Stad lämnar genom upphandling över delar av verksamheten till privata utförare. Inom färdtjänst och vuxenutbildning utförs tjänsterna till största del av privata utförare. Gatuunderhåll och sophämtning är andra exempel på verksamheter som till viss del utförs av privata utförare, till exempel av LP Entreprenad AB.Inom socialtjänsten förekommer det att hela boenden drivs av privata utförare. Enskilda platser för vård och boende inom socialtjänsten köps i stor utsträckning. De största leverantörerna är Attendo Sverige AB, Föreningen Betaniahemmet och Gryning vård AB. Sedan 2018 kan brukare välja utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Från 2019 gäller det även daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Många barn och elever går i enskilda förskolor och fristående skolor. Skolorna bedrivs utifrån den fria etableringsrätten och räknas inte som privata utförare.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019