Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnas information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder och bolag tillsammans. Rådet för kommunal redovisning har också en rekommendation om förvaltningsberättelsen där det framgår vilka rubriker som måste finnas med.

Den kommunala koncernen

Översiktlig bild av de nämnder och bolag som ingår i den kommunala koncernen och de förändringar som skett under året.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

En viktig del av styrningen i Göteborgs Stad utgörs av de mål som kommunfullmäktige fastställt i budgeten för mandatperioden. Här redovisas en översiktlig bedömning av måluppfyllelsen. Vidare sker en uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.

Översikt över verksamhetens utveckling

Här redovisas delar av den verksamhet som bedrivits i Göteborgs Stads nämnder och bolag under året. Inom varje verksamhetsområde beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. Varje område avslutas med de viktigaste framtidsfrågorna.

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

Den ekonomiska analysen av kommunen och den kommunala koncernen i denna del lyfter fram den finansiella utvecklingen och trenderna. Här sker också finansiell uppföljning och upplysning om risker samt en översiktlig upplysning över pensionsåtaganden.

Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt redovisas ett antal händelser av väsentlig betydelse under 2019 och omfattar även sådana händelser som skett under 2020 innan årsredovisningen upprättats.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I denna del lämnas upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I detta avsnitt görs en analys av kommunens ekonomiska utveckling med avseende på begreppet god ekonomisk hushållning och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Balanskravsresultat

Här ges en beskrivning av balanskravet och en balanskravsutredning genomförs. Avslutningsvis redovisas kommunens resultatutjämningsreserv, även kallad RUR.

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningsberättelsen ska lämna en beskrivning över väsentliga personalförhållanden.

Förväntad utveckling

Här lämnas en omvärldsanalys om vad som är känt om framtiden och de förväntningar som finns. Analysen är baserad på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. Även risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden kommenteras.

Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger utanför stadens kommunala uppdrag, men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnadsförutsättningar för medborgarna och ett stärkt varumärke för staden.

Stiftelser 

Göteborgs Stad förvaltar Anknutna stiftelser och gåvor för olika ändamål. Förvaltningen avser enbart avkastningsstiftelser och ansvar för stiftelsernas kapital samt att avkastningen delas ut till de ändamål som den som skänkte pengarna bestämt.