Kommunens driftredovisning

Driftredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna. För några nämnder har kommunfullmäktige under året tagit beslut som förändrat ramarna i förhållande till det ursprungliga budgetbeslutet. I dessa fall är det de uppdaterade ramarna som anges i tabellen. Driftredovisningen ska tillgodose fullmäktiges behov av uppföljning och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Samtidigt ska den tillgodose externa intressenters behov av information om hur resurserna fördelas och förbrukas av verksamheterna. Negativa avvikelser mellan årets utfall och budget kommenteras liksom stora positiva avvikelser. För kretslopp och vattennämnden var det budgeterade resultatet minus 12 mnkr. För övriga nämnder var det budgeterade resultatet noll.

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Utgående eget kapitalSTADSDELSNÄMNDER

Angered 426 -2 023 -1 597 1 597 0 90
Östra Göteborg 402 -1 935 -1 533 1 570 37 127
Örgryte-Härlanda 693 -1 946 -1 252 1 254 2 -16
Centrum 325 -1 374 -1 049 1 057 7 49
Majorna-Linné 560 -1 731 -1 171 1 198 27 63
Askim-Frölunda-Högsbo 516 -2 142 -1 626 1 655 29 99
Västra Göteborg 557 -1 764 -1 207 1 213 6 25
Västra Hisingen 453 -1 744 -1 291 1 282 -9 67
Lundby 360 -1 377 -1 017 1 013 -3 12
Norra Hisingen 409 -1 596 -1 188 1 213 25 45
Resursnämndsuppgifter 25 -176 -151 154 4 17NÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

Byggnadsnämnden 193 -329 -136 144 8 21
Fastighetsnämnden 653 -702 -49 42 -8 10
Förskolenämnden 384 -4 694 -4 310 4 305 -6 74
Grundskolenämnden 829 -8 642 -7 814 7 819 6 86
Idrotts- och föreningsnämnden 147 -599 -452 457 6 31
Kommunledning 193 -536 -343 371 27 35
Kulturnämnden 139 -638 -499 502 3 19
Lokalnämnden 3 044  -2 918  126 -158 -31 32
Miljö- och klimatnämnden 62 -137 -76 76 0 9
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 285 -951 -666 692 26 56
Nämnden för inköp och upphandling 68 -68 0 2 2 7
Nämnden för Intraservice 1 010 -1 029 -19 19 0 11
Nämnden för konsument- och medborgarservice 68 -127 -59 60 1 10
Park- och naturnämnden 438 -705 -267 271 3 26
Sociala resursnämnden 600 -1 296 -696 705 10 45
Trafiknämnden 2 425  -3 335  -910 812 -98 -18
Utbildningsnämnden 995 -3 004 -2 009 2 006 -3 77
Valnämnden 12 -23 -11 13 2 2NÄMNDER MED TAXE­FINANSIERAD VERKSAMHET

Kretslopp och vattennämnden 1 635 -1 632 3 0 3 103
Ekonomiska ramar för 

särskilda budgetposter

Arkivnämnden 39 -57 -19 21 2 10
Business Region Göteborg AB 0 -29 -29 29 0 0
Fastighetsnämnden: 

Transfereringar 0 -62 -62 68 6 6
GBG & Co Träffpunkt AB 0 -114 -114 114 0 0
Social resursnämnd: 

Studieförbunden 0 -31 -31 31 0 0
Revisorskollegiet 5 -38 -33 34 1 3
Räddningstjänstförbundet 

Storgöteborg 0 -344 -344 344 0 0
Överförmyndarnämnden: Arvoden 2 -26 -24 22 -2 -2Summa nämnder 17 952 -49 876 -31 924 32 008 84 1 231
Kommuncentrala poster 33 813 -1 711 32 103 -32 008 95 24 348
Resultat före engångsposter 51 765  -51 587  179 0 179 25 596
Utdelning 540 0 540 0 540 0
Reavinster fastighetsförsäljningar 785 0 785 0 785 0
Övriga jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0
Summa totalt kommunen 53 091  -51 587  1 504 0 1 504 25 596


Av stadsdelsnämnderna är det två nämnder, SDN Lundby och SDN Västra Hisingen som redovisar ett negativt resultat och en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet. SDN Lundbys avvikelse beror på en hög netto­kostnadsutveckling inom hemtjänsten och en högre nettokostnadsutveckling inom individ- och familjeomsorgen än budgeterat. För SDN Västra Hisingen förklaras avvikelsen till största delen av en ingående obalans från 2018 i form av ett för högt kostnadsläge. Trots minskade nettokostnader 2019 lyckades nämnden inte fullt ut anpassa verksamhetens kostnader till den tilldelade ramen.

Fyra stadsdelsnämnder, SDN Östra Göteborg, SDN Majorna-Linné, SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Norra Hisingen, redovisar relativt stora positiva avvikelser mot det budgeterade resultatet på mellan 25 mnkr och 37 mnkr. Gemensamt för nämnderna är att de har genomfört långsiktiga åtgärder för att anpassa nämndens kostnader till kommunbidragsramen och har en ekonomi som i grunden är i balans. När nämnderna under hösten har erhållit positiva engångsposter i form av lägre kommuninterna kostnader och statsbidrag har dessa fått en direkt resultatpåverkan i form av ett överskott.

Fastighetsnämndens årsresultat avviker negativt från vad som har budgeterats för helåret 2019 med 8 mnkr. Nämnden ansvarar för temporära bostäder för nyanlända flyktingar med hänvisning till Bosättningslagen. Dessa kostnader ingår inte i nämndens kommunbidrag utan värderas av kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet.

Förskolenämndens negativa avvikelse mot det budgeterade resultatet förklaras av nämnden med en för hög personalbemanning i verksamheten i förhållande till antalet barn.

Avvikelsen för lokalnämnden på minus 31 mnkr utgörs till största delen av nedskrivningskostnader för Gårdstensskolan som inte längre nyttjas. Nämnden för arbetsmarknad och vuxen­utbildning redovisar en relativt stor positiv avvikelse mot det budgeterade resultatet. Cirka hälften, 13 mnkr, har uppkommit i den direkta verksamheten medan resten förklaras av högre intäkter och lägre kostnader i övrigt.

Trafiknämndens resultat för 2019 avviker negativt med 98 mnkr jämfört med budget för 2019, vilket är en direkt följd av kostnader för förgävesprojekt samt att nämnden har reserverat kostnader i en pågående tvist. I slutet av 2019 fattades beslutet att avveckla projektet stadslinbana i Göteborg. Göteborgs Stads del av kostnader för stadslinbanan uppgår till 64 mnkr, vilka har kostnadsförts i sin helhet. Kostnader för en pågående tvist med den tidigare entreprenören för Vasabron har också reserverats i samband med bokslutet.

Utbildningsnämndens negativa avvikelse mot det budgeterade resultatet beror i första hand på negativa resultat för flera av gymnasieområdena då ett antal skolor har haft svårt att anpassa verksamheten till ett vikande elevunderlag. Avvikelsen har dock kunnat begränsas av ett antal engångsposter som bidragit positivt till nämndens resultat.

Den taxefinansierade kretslopp och vattennämnden redovisar totalt ett resultat uppgående till 3 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse om 15 mnkr. Avfallsverksamheten, som hade ett budgeterat utfall på 1 mnkr, redovisar ett resultat på 18 mnkr, till största delen beroende på lägre kostnader för avfallsbehandling och avfallskärl. För VA-verksamheten, som hade ett budgeterat underskott om 13 mnkr, blev utfallet minus 15 mnkr. Kostnadsökningar till följd av prisökningar på el och kemikalier, högre personalkostnader samt försenad flytt av verksamheten till Alelyckan är de största orsakerna.

Överförmyndarnämndens årsresultat för 2019 avviker med minus 2 mnkr jämfört med budget. Intäkterna i form av statsbidrag för ensamkommande barn blev lägre än förväntat. De kommuncentrala posterna består i huvudsak av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning samt kostnader för det kommunbidrag som fördelas till stadens nämnder. Utöver skatteintäkter och kommunbidrag redovisas även bland annat pensionskostnader samt kostnader och intäkter som är kopplade till stadens hantering av finansiella poster, såsom exempelvis upplåning och hantering av likvida medel, kommuncentralt. Sammantaget redovisas ett överskott för de kommuncentrala posterna på 95 mnkr. Resultatet avviker positivt mot budget med cirka 500 mnkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att kommuncentrala beredskapsposter och poster för särskilda ändamål inte nyttjats. Därutöver uppstår en avvikelse kopplat till de finansiella posterna på grund av lägre räntekostnader än budgeterat. Även intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning avviker positivt mot budget.