Kommunal­förbundens driftredovisning

För kommunalförbunden sker enbart en övergripande ekonomisk uppföljning.

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto­kostnader Kommunbidrag Årets resultat Utgående eget kapital 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 686 -689 -3 - -3 91
Förvärvsbolag Göteborgs kommunalförbund 290 -292 -2 - -2 46
Elimineringar -443 445 2 - 2 -64
Totalt kommunalförbund 533 -536 -3 - -3 73

Respektive rad presenterar totalt utfall och på rad Elimineringar avgår andel som inte ägs av staden.

Göteborgs Stad är störst ägare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). RSG:s resultat för 2019 var minus 3,4 mnkr varav minus 1,2 mnkr berodde på ett uttag ur Stenafonden. Under året tecknades avtal med övriga förbund inom regionen om gränslös räddningstjänst för ökad robusthet vid omfattande insatser. Inför 2020 och framåt står RSG inför betydande kostnader för marksanering och uppbyggnad av ny övnings- och utbildningsanläggning. Avskrivningarna kommer att belasta resultatet som förväntas bli negativt. Hyresgästen SOS Alarmering har under året sagt upp sitt avtal för larmcentralen, vilket löper till och med 2025.