Bolag – ekonomiskt utfall

På samma sätt som för nämnderna görs här en ekonomisk uppföljning av utfallet för bolagsklustren och de bolag som inte ingår i kluster. Till skillnad mot för nämnderna beslutas inte bolagens budgetar av kommunfullmäktige varför uppföljningen här sker med bolagens egna beslutade budgetar. Utöver detta lämnas också information om balansomslutning, soliditet och eget kapital för att ge en bild om bolagens ekonomiska ställning.

Belopp i mnkr Rörelseintäkter
Resultat efter fin. poster Budget
Balansomslutning
Eget kapital Soliditet
Energi 6 083 697 679 12 673 6 429 51
Bostäder 5 831 717 542 33 407 10 925 33
Lokaler 1 958 86 151 12 266 2 338 19
Näringsliv 89 -50 -47 92 62 68
Kollektivtrafik 1 373 32 16 1 322 736 56
Hamn 771 189 226 3 308 1 827 55
Turism, Kultur & Evenemang 1 826 -61 -198 2 705 1 360 50
Försäkrings AB Göta Lejon 135 -25 6 367 158 43
Göteborgs Stads Leasing AB 755 28 13 3 008 975 32
Göteborgs Stads Upphandling AB 7 -1 0 16 16 100
Gryaab AB 369 -3 -3 1 442 87 6
Renova AB 1 440 106 68 1 965 626 32
Grefab AB 63 0 0 105 17 16
Moderbolaget (Stadshus AB) 30 -332 -366 20 057 13 482 67
Boplats 25 0 0 36 9 24
Elimineringar -1 221 249 331 -21 231 -18 529
Summa 19 533 1 632 1 418 71 538 20 518 29

Bolagens årsresultat efter finansiella poster uppgår till totalt 1 632 mnkr, vilket är 214 mnkr högre än budget och kan jämföras med 1 578 mnkr som var 2018 års resultat. Årets jämförelsestörande poster uppgår till minus 146 mnkr, vilket är 130 mnkr lägre än förra året. De jämförelsestörande posterna avser ersättning från Trafikverket till Liseberg (114 mnkr), realisationsvinster (90 mnkr), nedskrivningar (minus 137 mnkr) samt realisations­förluster (minus 213 mnkr).

Orsaken till att årets utfall översteg budget är främst bättre resultat inom verksamheterna Bostäder och Turism, Kultur & Evenemang. Inom Bostäder översteg resultatet budget med 175 mnkr främst på grund av lägre nedskrivningar. Inom Turism, Kultur & Evenemang blev resultatet 137 mnkr högre än vad som budgeterats för året. Förklaringen är främst att Liseberg uppvisar högre resultat på grund av ersättningen från Trafikverket avseende byggnader som har tagits över i samband med Västlänksarbetet, samt att Got Event uppvisar högre resultat än beräknat.

Verksamheten Lokaler däremot visar ett lägre resultat jämfört med budget om minus 65 mnkr. Lokalers negativa avvikelse är en följd av realisationsförluster för fastighetsförsäljningar om 110 mnkr. Försäljningarna avser främst Älvstrandens avyttringar av byggrätter inom Masthuggskajen som genererar bokförda förluster. Försäljningarna kommer pågå under fem år och den beräkningsmodell som används genererar förluster i början och vinster mot slutet av femårsperioden. Resultatet för Försäkrings AB Göta Lejon är lägre än budgeterat, främst beroende på högre försäkringsersättningar för skador, där branden i Slottsskogshallen är den största posten.

Renovakoncernen redovisar ett positivt överskott, vilket är 38 mnkr högre än budget. Anledningen är främst realisationsvinster från försäljning av mark och fastighet på Ringön.

Balansomslutningen har, jämfört med 2018, ökat från 67,8 mdkr till 71,5 mdkr. Soliditeten har minskat med drygt en procentenhet till 29 procent. Orsaken är ökad investeringsvolym, där både högre belåning och utdelning för 2018 och 2019 påverkar kapitalstrukturen och soliditeten. Vid utgången av år 2019 uppgår koncernens totala lånevolym till 40,1 mdkr att jämföra med förra årets 37,3 mdkr. Avkastningen på eget kapital uppgår till 8 procent, jämfört med föregående års 6,9 procent.