Driftredovisning

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Kommunens driftredovisning

Driftredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna.

Kommunalförbundens driftredovisning

För kommunalförbunden görs en övergripande ekonomisk uppföljning.

Bolag – ekonomiskt utfall

Ekonomisk uppföljning av utfallet för bolagsklustren och de bolag som inte ingår
i kluster.