Foto: Frida Winter

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året som gått

2019 har varit ett positivt år i Göteborgs Stad. Kommunen visade överskott och pengar kan nu investeras i den gemensamma välfärden. Tack alla som varit med och bidragit till detta!

Både Göteborgs styrka och utmaning ligger i att staden växer. Bara under 2019 var befolkningstillväxten drygt 7 000 personer. Inflyttningen är tacksam då många andra kommuner kämpar med vikande befolkningsunderlag. Samtidigt innebär det naturligtvis utmaningar. Fler invånare betyder behov av fler bostäder och också av det som kan kallas välfärdens infrastruktur: förskolor, skolor och äldreboenden. En allt tuffare utmaning är också att rekrytera och behålla personal. Konkurrensen om till exempel förskolelärare är idag mycket hög. Göteborg måste arbeta aktivt för att kunna tillhandahålla välfärd i samma takt som efterfrågan ökar.

Ekonomiskt präglades 2019 av en kvardröjande högkonjunktur. Trots att befolkningen ökade minskade arbetslösheten. För detta kan vi främst tacka det starka näringslivet i Göteborgsregionen. De många industri- och teknikföretagen som konkurrerar på den internationella marknaden skapar jobb som blir grunden för allas vår välfärd.

Ingen högkonjunktur varar för evigt. Som kommun måste vi använda goda tider för att stå bättre rustade när konjunkturen går nedåt. Målen under 2019 har varit att skapa god ordning och reda i ekonomin och samtidigt investera i välfärdens kärna. Detta har i hög utsträckning lyckats och det finns flera exempel värda att lyfta fram.

Vi har varit aktsamma om skattebetalarnas pengar. Trots starkt ökande efterfrågan på kom­munal service och många pågående organisationsförändringar lyckas vi hushålla med de gemensamma resurserna och nå ett plusresultat. Detta är mycket viktigt då det ger oss bättre handlingsutrymme framåt.

Vi har fortsatt att lyfta upp klimathotet på dagordningen

Klimathotet är vår tids största utmaning. Om detta råder politisk enighet i Göteborg. Under 2019 inrättade kommunen en särskild arbetsgrupp med blocköverskridande representation som ska arbeta för att snabba på omställningen till fossilfritt. Partipolitik ska inte stå i vägen för klimatarbetet. Staden har under året bland annat fortsatt att ställa om sin fordonsflotta till fossilfria bränslen och utplaceringen av solpaneler på kommunala byggnader har fortgått. För fjärde året i rad rankas vi som världens mest hållbara mötes- och evenemangsstad.

Vi har byggt fler bostäder

Takten på bostadsbyggandet i Göteborg har ökat markant under 2019. 4 400 bostäder har byggts. Så många bostäder har inte byggts i staden sedan början av 1970-talet. För första gången på 15 år är byggandet nu i takt med befolkningsutvecklingen. Fler bostäder och bättre blandning av boende­former är ett sätt att motarbeta både hemlöshet och segregation. Staden har dragits med en skuld i bostadsbyggandet som vi nu håller på att rätta till.

Vi har investerat i skolan

Resurserna i skolans verksamhet har förstärkts. Under 2019 syntes flera positiva trender. Viktigast är kanske att andelen elever som lämnar nian med fullgoda betyg ökar. Positivt är också att andelen elever som tar examen från treåriga nationella program på gymnasiet ökar och att närvaron i gymnasieskolorna stiger. I förskolan inleddes ett viktigt arbete för att förbättra uppföljning och systematisk planering. Förskoleförvaltningen har arbetat aktivt för att öka andelen pedagogiskt utbildad personal för att göra förskolan mer likvärdig över hela staden. Överskottet i resultatet för 2019 kommer bland annat användas till att investeras i nya skolor och förskolor.

Vi har satsat på de äldre

Välfärden är ett kontrakt mellan generationer. Vi har tillfört resurser till äldreomsorgen. Under 2019 har Göteborg också fått en äldreombudsman som ska fånga och lyfta fram äldres intressen när vi bygger framtidens stad. Staden har fattat beslut om att förbereda införandet av valfrihet inom äldreboende och ledsagning. Genom möjligheten att välja sin utförare ökar äldres inflytande över den egna vardagen. Andelen brukare som väljer privatutförare av hemtjänst har ökat liksom andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst.

Vi har tagit människors trygghet på allvar

Göteborg har precis som resten av landet sett en ökad otrygghet i det offentliga rummet. Vi tar otryggheten på allvar och satsar på säkerheten. Staden samarbetar med polisen bland annat med övervakningskameror på brottsutsatta platser. Under 2019 har en dialog förts för att kommunala ordningsvakter ska kunna komma på plats under 2020. Stadsdelarna har arbetat med att identifiera otrygga platser och göra dessa mer tillgängliga och attraktiva. En uppmärksammad framgång var att Gårdsten under 2019, som första område i Sverige, avfördes från Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Vi arbetar för att bli en konkurrenskraftig arbetsgivare

Stadens viktigaste välfärdsresurs är medarbetarna. Det är de mer än 50 000 anställda – i mer än 100 olika yrkeskategorier – som får kommunen att gå runt och som ger invånarna service. Under 2019 minskade sjukfrånvaron och frisknärvaron ökade bland kommunens medarbetare. Att fortsätta göra staden till en attraktiv arbetsplats där människor mår bra och känner att de utvecklas är en prioriterad fråga. Stadens goda resultat år 2019 hade inte varit möjligt utan alla goda insatser från kommunens anställda.


Axel Josefson (M) Ordförande kommunstyrelsen