Foto: Lo Birgersson

Hållbar stad – öppen för världen

Göteborg är Sveriges näst största stad med närmare 600 000 invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn.

Näringsliv och utbildning

Göteborg har alltid varit öppen för människor och influenser från hela världen. Detta präglar bland annat stadens varierade näringsliv, som kännetecknas av hållbar utveckling, innovation, kreativitet och högt kunskaps- och teknikinnehåll. Inom Göteborgsregionen finns en stor bredd i branscher med såväl multinationella företag, småföretagare som kluster inom 50-talet olika branscher. Göteborg är också en studentstad med hundratals yrkes­utbildningar, två läro­säten och 40 000 studenter.

Våra stora utmaningar

Göteborg står mitt i ett stort utvecklingssprång av historiska mått. Staden växer kraftigt för att kunna ge plats för nästan 700 000 göteborgare år 2035, vilket är 120 000 fler än idag. De närmaste 15 åren ska vi bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Just nu pågår byggprojekt i stora delar av staden; bostadsbyggandet är högt, kontorshusen reser sig över staden och vägar och järnväg förläggs i tunnlar för ökad framkomlighet. Förändringen är märkbar och är samtidigt en förutsättning för att utveckla Göteborg mot våra gemensamma mål. En väl fungerande stad i skiftet från stor stad till storstad är en av många utmaningar. Utvecklingen behöver vara hållbar, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt.

Vårt uppdrag

Sveriges kommuner ansvarar för ett antal lagstadgade områden inom samhällsviktig verksamhet. Här ingår vård, skola och omsorg, och bland de obligatoriska uppgifterna finns även bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning, vattenförsörjning och räddningstjänst. Utöver dessa utförs frivilliga verksamheter som också är viktiga för samhället, till exempel fritids- och kulturverksamhet, lägenheter i allmännyttan, parkskötsel och annan teknisk försörjning.

Karta över Göteborgs Stad

Vår organisation

Göteborgs Stad har från 2019 en styrande minoritet bestående av de politiska partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och dess politiker väljs av medborgarna. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommun­styrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

kommunfullmäktige

Så används skattepengarna

Så här används 100 kronor av kommunalskatten:  89 procent går till vård, skola och omsorg.

100-lappen

Våra anställda

Göteborgs Stad är den största arbetsgivaren i Göteborg med 56 100 anställda som arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. Medelåldern för tillsvidareanställda i förvaltningarna är 45 år och andelen utrikes födda är 28 procent, vilket  speglar befolkningens sammansättning i staden väl.


Andel anställda i Göteborgs Stad 2019


Våra medborgare

Stadens olika verksam­heter genomför kontinuerligt brukarundersökningar för att förbättra servicen utifrån brukarnas behov. Årligen görs också en attitydundersökning via Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultatet visar att göteborgarna är nöjda med möjligheterna till utbildning och arbete, samt det kommersiella utbudet. Mindre nöjda är de med tillgången till bostäder och hur trygga de kan känna sig. Kulturverksamheter samt idrotts- och motionsanläggningar får högt betyg. Samtliga verksamheter får ett, enligt SCB, godkänt resultat. En majoritet av göteborgarna uppger enligt SOM-institutet att de är mycket eller ganska nöjda med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad. Allt fler upplever att de har möjlighet att påverka. Yngre personer är mer nöjda än äldre med demokratin och sina möjligheter att påverka.