Årsredovisningens struktur

.

1. Förvaltningsberättelse

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upprättas i årsredovisningen. De olika rubrikerna utgår från de krav som finns i rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Förvaltningsberättelsen är framåtsyftande och ger information om förhållanden som är väsentliga för stadens styrning och ledning. Förvaltningsberättelsen fokuserar på väsentliga delar av stadens verksamhet och utveckling inom ekonomi- och personalområdet. Den tar sikte på att beskriva stadens verksamheter som bedrivs i såväl bolag som förvaltning. Göteborgs Stad har en relativt omfattande del av sin verksamhet organiserad i bolagsform.

Utöver detta lämnas också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och en uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktiges budget. I slutet lämnas också en kort rapport om sponsring och om stiftelser.

2. Räkenskaper

I detta block redovisas kommunens och de sammanställda räkenskapernas resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Med de sammanställda räkenskaperna avses den kommunala koncernen där också kommunens bolag och kommunalförbund ingår. I blocket beskrivs också Göteborgs Stads tillämpade redovisningsprinciper och definitioner av ett antal begrepp.

3. Driftredovisning

Driftredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna. Den tillgodoser därmed kommunfullmäktiges behov av uppföljning och ansvarsprövning av nämnderna.

Uppföljning av bolagens utfall görs också i detta avsnitt. Avstämning sker mot den budget som bolagens styrelser har beslutat om. Här lämnas också ytterligare information om bolagens ekonomiska ställning med några nyckeltal.

4. Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen är utformad så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget. Uppföljning av bolagens utfall sker på samma sätt med utgångspunkt från de budgetar bolagens styrelser har beslutat om.

Under detta avsnitt redovisas också utvalda investeringsprojekt som lyfts på kommunfullmäktigenivå.