Om Generationsmöten

Generationsmöten ger människor i alla åldrar förutsättningar att mötas genom att delta i olika aktiviteter. Möten som bidrar till ökad trygghet, inkludering och delaktighet, skapar gemenskap och förbättrar förståelsen för varandra vilket i sin tur bidrar till minskade fördomar mellan åldersgrupper.


Jämlika möten

Generationsmöten utgår från ett all-åldersperspektiv, vilket innebär att vi har en bred syn på vad som räknas som generationsmöten. Vi utgår från respektfulla och jämlika möten där alla möten sker på lika villkor. Det är viktigt att utbytet är ömsesidigt och att alla parter ses som värdefulla. Möten behöver inte forceras fram utan vi utgår från deltagarnas nyfikenhet, intressen och engagemang.

Vi skapar förutsättningar

Verksamhetsutvecklarnas främsta roll är som möjliggörare. De skapar förutsättningarna för att människor oavsett ålder ska mötas och få ett jämlikt utbyte av varandra. De möjliggör strukturerna för kunskaps- och erfarenhetsutbyten, för att människor ska kunna skapa och uppleva saker tillsammans samt vara delaktiga i och ha inflytande över sin stad.

Generationsmöten sedan 2012

Centrum har arbetat med generationsmöten sedan 2012. En rad olika verksamheter finns idag, några exempel är:

  • Volontär i förskolan. Volontärer deltar i verksamheten med att läsa sagor för, pyssla med och stötta förskolebarn.
  • Volontär i skolan. Volontärer deltar på lektioner, raster, på fritids eller som läxhjälp.

Generationsmötens värdegrund

I vårt arbete utgår vi ifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk hemvist.

Värdegrunden kan beskrivas i tre rubriker:

  • Tillgänglighet, inkludering, trygghet och social hållbarhet
  • Delaktighet och inflytande
  • Generationsmöten utifrån intresse

Här kan du läsa mer detaljerat om Generationsmötens värdegrund