Om Generationsmöten

Åldersintegration är ledorden för Generationsmöten i Centrum. Vi utgår från ett allåldersperspektiv och arbetar för att möjliggöra jämlika möten. Generationsmöten ger olika åldersgrupper förutsättningar att mötas genom att delta i olika aktiviteter. Möten skapar gemenskap och förbättrar möjligheterna att förstå varandra som människor. Det bidrar till minskade fördomar mellan åldersgrupper.

Jämlika möten

Generationsmöten utgår från ett allåldersperspektiv, vilket innebär att vi har en bred syn på vad som räknas som generationsmöten. Allt sker i respektfulla och jämlika möten där ingen part ges högre status än den andra. Det är viktigt att utbytet är ömsesidigt och att alla parter ses som värdefulla. Möten ska inte forceras fram utan utgå från deltagarnas nyfikenhet, intressen och engagemang.

Vi skapar förutsättningar

Verksamhetsutvecklarna Lotta och Drudes främsta roll är möjliggörare. De skapar förutsättningarna för att människor oavsett ålder ska mötas och få ett jämlikt utbyte av varandra. De skapar strukturerna för kunskaps- och erfarenhetsutbyten, för att människor ska kunna skapa och uppleva saker tillsammans samt vara delaktiga i och ha inflytande över sin stad.

Generationsmöten sedan 2012

Stadsdelsförvaltningen Centrum har arbetat med generationsmöten sedan 2012. En rad olika verksamheter har kommit igång. Här är några exempel:

  • Volontär i förskolan. Volontärer deltar i verksamheten, med att läsa sagor för, pyssla med och stötta förskolebarn.
  • Volontär i skolan. Volontärer delta på lektioner, raster, fritids eller är läxhjälpare.

Generationsmötens värdegrund

I vårt arbete utgår vi ifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk hemvist.

Värdegrunden kan beskrivas i tre rubriker

  • Tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet
  • Delaktighet och inflytande
  • Generationsmöten utifrån intresse

Här kan du läsa mer detaljerat om varje värdegrundsrubrik