Vår skola

Gärdsåsskolan ligger i södra Kortedala precis vid Kortedala Torg. Skolan har en tydlig IT-profil med inriktning mot media och arbetar utifrån Monroepedagogiken. På Gärdsåsskolan vill vi att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen för att klara av fortsatta studier. Vi arbetar också för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande, visa hänsyn till andra och känna att de kan och att de duger.

Om skolan

Monroemodellen

På Gärdsåsskolan arbetar vi efter Monroemodellen. Grunden i modellen är ett tydligt lektionslett ledarskap, att det ska vara ordning och reda och att vi har höga förväntningar på eleverna. Modellen innebär också att vi har en gemensam lektionsstruktur.

Kunskapsportalen

Kunskapsportalen (KP) är namnet på vår moderna studiemodell där eleverna möter både erfarna lärare, specialpedagoger, studiehandledare och den senaste digitala tekniken när det gäller studiestöd. Elever som av någon anledning behöver stöd i något eller några ämnen kan här i lugn och ro få hjälp under hela skoldagen. Efter skoltid finns här också läxläsning, allt för att ge eleverna verktyg så att de ska prestera bättre i skolan.

Digitala läromedel

Alla elever har tillgång till Chrome Books och digitala lärplattformar som Hjärntorget och Google utbildning. På skolan finns en IT-service och support där det finns personal som kan handleda och hjälpa eleverna med de olika digitala lärplattformarna.

Trygghet och trivsel

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad kan du prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi gör om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning Hjärntorget kan du kontakta skolan.

Skolan har även ett samarbete med lokala idrottsföreningar. Eleverna i åk 6–9 har tillgång till uppehållsrum med flera olika spel. Skolan utbildar varje år elever till trivselledare som arrangerar aktiviteter på rasterna.

Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig som elev med gymnasievalet och sådant som har med ditt framtida yrkesval att göra. Det kan handla om att söka och värdera information om utbildning och framtida arbetsliv, utifrån intressen och förutsättningar.

Kontakta studie-och yrkesvägledaren.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för oss för att skapa och behålla en bra relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. Vi kommunicerar med dig via föräldramöte, utvecklingssamtal och Hjärntorget. Med hjälp av Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, prov och veckobrev med information om vad som händer i klassen. Du kan också anmäla ditt barns frånvaro via Hjärntorget.

Du kan lära dig mer om Hjärntorget genom att logga in på Hjärntorgets webbplats.

På skolan arbetar vi aktivt med elevinflytande. Detta gör vi genom att ha klassråd och elevråd.

Fritidshem

Vi har ingen fritidshemsverksamhet på Gärdsåsskolan. Istället är det Ramsdalsskolan som erbjuder detta till elever som behöver fritidshemsverksamhet och som går på Gärdsåsskolan. Vänd dig till Ramsdalsskolan om du vill ansöka om fritidshemsverksamhet.