Foto: Marie Wikström

Vår skola

Här kan du läsa om Gamlestadsskolan och hur vi arbetar.

Om skolan

På Gamlestadsskolan går cirka 650 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi har också fem fritidshem där våra yngsta elever kan vara före och efter skoltid. Skolan består av två byggnader, en gul träbyggnad från 1920-talet där de lägre årskurserna finns. Den andra byggnaden är i rött tegel från 1950-talet och där går de äldre eleverna. En överbyggnad binder skolbyggnaderna samman.

Grundsärskola

Läs mer om Grundsärskola

Fritidshemsverksamheten ”Klubben”

Elever över 13 år kan söka till ”Klubben”, särskolans eftermiddagshem som är en kostnadsfri LSS-insats.  Klubben finns på Brahegatan 11 nära Gamlestadsskolan i en fin och rymlig lokal. Där kan ungdomarna träffa kompisar, göra läxor eller bara ta det lugnt. Klubben har öppet klockan 8–16 på vardagarna och på alla lov. Ibland är det kvällsaktiviteter, då går vi på hockey, teater med mera.

Klubbens aktiviteter utgår från ungdomarnas vilja, intresse och behov. De får hjälp att knyta kontakter utåt och inte minst får de möjlighet att själva ta ansvar utifrån sin förmåga. Vi förbereder ditt barn för ett bra vuxenliv genom att öva på vardagskunskap. Det kan till exempel vara pengars värde, åka spårvagn och hitta runt om i staden. 

Mål och arbetssätt

Gamlestadsskolan har små undervisningsgrupper som gynnar inlärning, ökar närheten mellan elever och lärare samt bidrar till att alla elever blir sedda. Lärarna är indelade i arbetslag som ansvarar för en bestämd grupp elever.

Vi arbetar tillsammans med Västra Götalandsregionen med skolmodellen PALS. Det är ett verktyg för personalen att på ett evidensbaserat sätt arbeta med eleverna.  

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är det en gång per termin och består av ett trepartssamtal mellan lärare, förälder och elev. Innan mötet fyller förälder och elev i sina tankar om hur skolarbetet och trivseln fungerar. Lärarna har också skrivit ned sina tankar och bedömningar. Samtalet avslutas med att mål sätts upp och som följs upp i nästa utvecklingssamtal.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Elevstöd

Elevstödjare innebär att några elever i årskurs 9 fungerar som förebilder för övriga elever på skolan. Elevstödjarna är också faddrar till sexorna. Gamlestadsskolans elevstödjare har ett utbyte med motsvarande verksamheter på andra skolor.

Du som har barn i årskurs 1–6 kan ha daglig kontakt med skolan via Hjärntorget. Där kan du läsa om hur närvaron är för ditt barn och vilka planeringar, läxor och prov som klassen har. Du kan också anmäla om barnet är sjukt, ledigt eller lämna annan information. Via den här webbplatsen under kontakt kan du också nå skolan. Är de något alldeles speciellt som händer hör vi naturligtvis av oss till er.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Brukarråd med vårdnadshavare

Gamlestadsskolan har ett brukarråd som träffas en gång per termin. I brukarrådet sitter föräldrarepresentanter från de olika klasserna, rektor och lärare.

Skolråd

Det finns också ett skolråd där föräldrarepresentanter från brukarrådet har möjlighet att diskutera tillsammans med politiker från stadsdelsnämnden.

Föräldramöten

Några gånger per läsår bjuds du in på föräldramöte för ditt barns klass. Klassföreståndaren håller i mötet och föräldrarna får information och möjlighet att diskutera aktuella ämnen.

Elevråden

Det finns två elevråd på skolan ett för elever F–5 och ett för 6–9. Elevråden för deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.