Vår skola

Frölundaskolan ligger i nära anslutning till Positivparken, som är en bemannad lek- och aktivitetsplats. Den ligger även i anslutning till Ruddalens naturområde med både fotbolls- och bandyplaner, skridskobana och motionsspår. Skolan är en mångkulturell grundskola med cirka 560 elever. Vi har 22 klasser från förskoleklass till och med årskurs 9, där även en grundsärskola ingår.

Skolans profil

Vårt fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.

Läs artikeln om hur vi hjälper eleverna att lära sig att läsa.

Den närliggande spårvagnshållplatsen vid Positivgatan ger möjlighet till mycket goda resemöjligheter till resten av staden och dess breda kulturutbud.

Fritidshem

Frölundaskolans fritidshem har tre avdelningar, Hamnen, Viken och Udden. Avdelningen Hamnen är för elever i förskoleklass och årskurs 1, Viken är för elever i årskurs 2-3 och Udden är för elever i grundsärskolan. Vid behov kan även elever i årskurs 4-6 gå på Viken. Personalen på skolans fritidshem arbetar för att skapa en meningsfull fritid för alla elever.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. Vi arbetar aktivt med delaktighet från både föräldrar och elever. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

På skolan har vi också utbildade trivselledare bland eleverna som arbetar med meningsfulla och organiserade rastaktiviteter för eleverna.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Att eleverna har inflytande sitt eget lärande är något vi arbetar mycket med på Frölundaskolan. Elevernas delaktighet är också viktigt för trivseln i stort och därför har skolans arbete med trivselregler startat hos eleverna själva. För våra äldre elever finns ett skolkafé som är bemannat under hela skoldagen. Vi har även en aktiv föräldraförening där samarbetet med skolan fungerar bra. Föräldraföreningens syfte är bland annat att stärka samverkan mellan föräldrar, elever och skolan.

Ytterligare ett sätt att påverka skolan är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin. Som vårdnadshavare kan du även engagera dig i det centrala brukarrådet för skolorna i stadsdelen.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Frölundaskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.