Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola som erbjuder utbildning med särskild kompetens inom områdena kommunikation och rörelsehinder. Utbildning och undervisning erbjuds från förskoleklass till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Om skolan

Frölundaskolan ligger centralt i ett grönområde, nära allmänna kommunikationer och i närheten av Ruddalens naturområde. Skolan, som uppfördes i mitten av 90-talet, är välplanerad och mycket välvårdad.

Kommunikation som profil

Kommunikation är grunden för allt lärande. På skolan arbetar vi aktivt med att utveckla varje elevs möjligheter att förstå och använda sig av språket för kommunikation och lärande. Vi använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, som är ett verktyg för de elever som behöver stöd i att använda och förstå talat språk. 

AKK är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal utan i stället baseras på bilder som widgit och PCS, bliss, datorstöd och tecken som stöd med mera. Widgit och PCS är enkla ritade bilder medan bliss är ett grafiskt system där symboler representerar ord och begrepp och kan byggas till ett fullvärdigt språk.

På Specialpedagogiska Skolmyndighetens webbplats finns en beskrivning av de olika sätten att kommunicera.

Individuellt anpassad utbildning

Utbildningen på Frölundaskolan Bräcke organiseras i mindre elevgrupper med hög vuxennärvaro. Varje elev arbetar utifrån en individuell plan. Det pedagogiska arbetet leds av läraren med stöd av assistenter som också ansvarar för elevens behov av omvårdnad och vid behov stöd vid kommunikation. 

Hela skolan och skolgården är anpassade så att elever ska kunna röra sig och vara utan hinder.

Detta får du som är elev hos oss

  • Förskoleklass till och med årskurs 9, grundskola, grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola
  • Hjälpmedel i utbildningen och för personlig omvårdnad
  • Helhetsperspektiv utbildning skola/fritids
  • Tekniska hjälpmedel i undervisningen som till exempel iPad

Vid behov får du också andra typer av stöd:

  • Alternativ kompletterande kommunikation, så kallat AKK
  • Personligt stöd
  • Nätverk med andra aktörer och samarbetspartners till exempel habilitering DART, SPSM med mera

Fritidshem

Skola och fritidshem är en helhet. På Frölundaskolan Bräcke erbjuds fritids till de yngre barnen och till ungdomar i årskurserna 7-9. För barn över 12 år kallas det "korttillsyn" enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Fritidshemmet har under veckorna fasta aktiviteter för varje dag såsom skapande och rörelse. Det är stor frihet att göra något annat som en tycker om, som till exempel vara ute på den fina skolgården. Under loven hittar vi på roliga saker och gör många utflykter som skattjakt, spela in egna filmer eller cd-skivor med mera.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

På vår skola vill vi att alla ska

  • trivas och känna sig trygga, bli sedda och vara delaktiga
  • ha goda studiemöjligheter och en lugn arbetsmiljö
  • ha en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar