Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola


Frölundaskolan Bräcke är en anpassad grundskola som erbjuder utbildning med särskild kompetens inom områdena kommunikation och rörelsehinder. Utbildning och undervisning erbjuds från förskoleklass till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Frölundaskolan Bräcke är en anpassad grundskola. Vi erbjuder utbildning enligt båda kursplanerna i både ämnesområden och ämnen. Utbildning och undervisning erbjuds från år 1 till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

 

Om skolan

Frölundaskolan Bräcke ligger centralt i ett grönområde, nära allmänna kommunikationer och i närheten av Ruddalens naturområde. Vi delar skolgård och skolbyggnader med Frölundaskolan.  

Kommunikation

Kommunikation är grunden för allt lärande. På skolan arbetar vi aktivt med att utveckla varje elevs möjligheter att kommunicera. För de elever som behöver stöd i att använda och förstå språk använder vi verktyget och metoden Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Individuellt anpassad utbildning 

Vi har små elevgrupper med hög vuxennärvaro. Lärare ansvarar för att utforma och anpassa undervisningen för att möta elevernas specifika behov och följer upp denna genom individuell utvecklingsplan. Elevassistenter arbetar för att stödja elever i undervisnings-, omvårdnads-, och egenvårdssituationer. Övergripande specialpedagog finns som medarbetarnas stöd för att möta varje elev.  

Skolans fysiska lärmiljöer inklusive skolgården är anpassade så att elever ska kunna röra sig och vara utan hinder.  

Detta får du som är elev hos oss 

  • Utbildning inom skolformen anpassad grundskola årskurs 1–9, inriktning ämnen och/eller ämnesområden.  
  • Digitala och analoga hjälpmedel för kommunikation och aktivt stöd för att utveckla din kommunikativa förmåga.  
  • Anpassade lärmiljöer och lokaler för fysiska hjälpmedel så att du kan få utrymme för dina motoriska behov.  

 

Fritidshem 

Skola och fritidshem är en helhet. På Frölundaskolan Bräcke erbjuds fritidshem för våra elever till och med det år de fyller 12 år. För elever över 12 år som har rätt till korttidstillsyn erbjuder vi fritidsverksamhet utifrån beslut och behov. (För att ansöka om korttidstillsyn kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.) 

Trygghet, trivsel och lika behandling 

I skolan ska alla barn känna sig trygga. Skolan arbetar systematiskt med en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi även vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med en vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. 

På vår skola vill vi att alla  

  • ska känna sig trygga och bli hörda  
  • ska uppleva stimulerande undervisning med fokus på kunskapsutveckling 
  • ska ha tillgång en lugn arbetsmiljö  
  • ska ha en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar 
  • utvecklar sin förmåga att kommunicera 
  • utvecklar sin delaktighet  
  • utvecklar sin självständighet