Residensprogram

Urban Konst vid Göteborg Konsthall och Folkstaden är värdar för två konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus i sydvästra Göteborg. Under 2022 ska Kulturhuset inviga sin takterrass – ett nytt vidgat offentligt landskap. Residenskonstnärerna Franco Fasoli och Wes Mapes ska producera två tillfälliga verk utifrån platsens specifika villkor.


ECRN Residensprogram: Konst på det urbana taklandskapet

(Augusti/september)

Städernas bortglömda taklandskap som utgör en stor del av Europas stadsområden står idag underutnyttjat. Mot bakgrund av ökad gentrifiering och ekonomisk rationalisering av staden undersöker residensprogrammet hur takytor kan undgå ödet att antingen utvecklas som kommersiella platser eller avgränsas till privata bostäder. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensprogrammet till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen.

Projektet genomförs som en del av European Creative Rooftop Network (ECRN), ett nätverk av organisationer som arbetar för kreativt användande av hustak. Utöver Göteborg genomförs residensprogrammet i åtta andra städer inklusive Amsterdam och Barcelona där de Göteborgsverksamma konstnärerna Sara Lännerström och mersiha messiha för sina residens. Till Göteborg kommer Wes Mapes från Amsterdam och Franco Fasoli från Barcelona.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt Kulturrådet. 

Övriga städer i ECRN förutom Göteborg, Barcelona och Amsterdam är Faro, Belfast, Antwerpen, Rotterdam, Chemnitz, och Nicosia.

Läs mer om ECRN

ECRN | Homepage

Läs mer om Folkstaden och residensen

Folkstaden | Samarbeten, möten och debatt inom kultur och arkitektur


 

WES MAPES

Baserad i AMSTERDAM > Residens i Göteborg under september

Wes Mapes (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Mapes har ställt ut i solo- och grupputställningar i USA och Europa. Han har en BA i kommunikationsstudier från California State University, Long Beach och en MA i konst och design från Sandberg Institute, Amsterdam.

instagram: @wesmapesstudio

website: https://sandberg.nl/graduation2019/wes-mapes FRANCO FASOLI

Baserad i BARCELONA > Residens i Göteborg 17 augusti–9 september

Franco Fasoli, aka JAZ, (f. 1981, Buenos Aires, Argentina) är en av de mest uppmärksammade konstnärerna från den latinamerikanska gatukonstscenen under 90-talet och som gjorde entré på den globala scenen och i gallerivärlden utan att lämna gatan som underlag. Senaste decenniet har Fasolis konst präglats av de levande motsättningarna i de latinamerikanska samhällena, deras ritualer och eviga ostadighet. Flera former av individuell och kollektiv identitet i ständig friktion har blivit en del av den sociologiska ryggraden i hans arbete. Fasoli är van att tillgripa en bred bestiario som han använder som en metaforisk förevändning för att ställa politiska och sociala frågor. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika sammanhang: från storskaliga målningar i stadslandskapet till mindre verk i brons och papper.

Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York. Numera bor han mellan Barcelona och Buenos Aires.

instagram:  @francofasolijaz

website:  https://francofasoli.com/

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ECRN Residence program: Art on the urban roof landscape

(August/September)

Urban Konst at Göteborg Konsthall and Folkstaden are hosting two artists' residences at Frölunda Kulturhus (Frölunda Cultural Center) in southeast Gothenburg. In 2022, Frölunda Kulturhuset will inaugurate its roof terrace - a new expanded public landscape. Resident artists Franco Fasoli and Wes Mapes will produce two temporary works based on the site's specific conditions.

The cities' forgotten roof landscapes, which make up a large part of Europe's urban areas, are today underused. Against the background of increased gentrification and economic rationalization of the city, the residency program examines how rooftops can avoid the fate of either being developed as commercial places or delimited to private homes. By inviting artists to produce site-specific and process-based projects on selected roofs, the residency program aims to explore new ways of activating and imagining these spaces.

The project is implemented as part of the European Creative Rooftop Network (ECRN), a network of organizations working for the creative use of rooftops. In addition to Gothenburg, the residency program is implemented in eight other cities, including Amsterdam and Barcelona, ​​where the Gothenburg-based artists Sara Lännerström and mersiha messiha will do their residences. Wes Mapes from Amsterdam and Franco Fasoli from Barcelona come to Gothenburg.

Read more about ECRN

ECRN | Homepage

Read more about Folkstaden

Folkstaden | Samarbeten, möten och debatt inom kultur och arkitektur

 

WES MAPES

Based in AMSTERDAM> Residence in Gothenburg in September.

Wes Mapes (b. 1982, Oakland, USA) is a multimedia artist with a multifaceted practice that includes painting, sculpture, installation, musical composition and performance. Mapes creates spatial works that invite to reflection and contemplation. His work draws inspiration from a wide range of influences from postcolonial theories, alternative history models, mathematics, vernacular building techniques, modern architecture and pan-African identity.

Mapes has exhibited in solo and group exhibitions in the USA and Europe. He holds a BA in Communication Studies from California State University, Long Beach and an MA in Art and Design from the Sandberg Institute, Amsterdam.

instagram: @wesmapesstudio

website: https://sandberg.nl/graduation2019/wes-mapes

 

 

FRANCO FASOLI

Based in BARCELONA> Residence in Gothenburg during 17 August / 09 September

Franco Fasoli, aka JAZ, (b. 1981, Buenos Aires, Argentina) is one of the most acclaimed artists from the Latin American street art scene in the 90's and who made his entrance into the global circuit and the gallery world without leaving the street as a base. In the last decade, Fasoli's art has been marked by the living contradictions of Latin American societies, their rituals and eternal instability. Several forms of individual and collective identity in constant friction have become part of the sociological backbone of his work. Fasoli is used to resorting to a broad bestiary that he uses as a metaphorical pretext to address sociopolitical questions. One of the most striking aspects of his work is the exploration of materials and scale in a constant movement through different contexts: from large-scale paintings in the urban landscape to smaller works in bronze and paper.

Fasoli is one of this year's winners of the prestigious KONEX award in Buenos Aires in the public art category. He has created a number of public works and exhibited in a large number of cities from Cape Town to New York. He now lives between Barcelona and Buenos Aires.

instagram: @francofasolijaz

website: https://francofasoli.com/