Föreningsstöd

Här finns information gällande föreningsstödet i stadsdelen Västra Göteborg. Vi arbetar för att stötta och främja utvecklingen av det lokala civilsamhället och föreningslivet. Det finns också ett selektivt föreningsbidrag att ansöka om inom stadsdelen. Nedan följer vidare information kring föreningsstödets olika delar. Hör gärna av dig till oss om du har frågor- eller behov av stöd. Vi är måna om att stötta er!

Föreningsstöd Västra Göteborg

Västra Göteborg har ett rikt föreningsliv med många föreningar. Det lokala föreningslivet är en viktig samarbetspartner i det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i stadsdelen.

Det finns olika typer av föreningsbidrag att söka. Från Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning kan du ansöka om selektivt föreningsbidrag, ett bidrag för aktiviteter eller verksamhet som arrangeras utöver den ordinarie verksamheten. Övriga föreningsbidrag i Göteborgs Stad hittar du på sidan Ansök om bidrag till föreningar inom idrott och fritid.

Vad är selektivt föreningsbidrag

Det selektiva föreningsbidraget är ett lokalt bidrag som kan sökas av föreningar i Västra Göteborg med en lokal anknytning. Verksamheten ska vända sig till barn och unga, vara gratis och öppen för alla.

Selektivt föreningsbidrag får inte användas till lön, arvode eller lokalhyra.

Ansök om selektivt föreningsbidrag

Ansökan kan göras löpande under året, dock senast den 15 november av firmatecknare inom föreningen.

I första ansökan för året ska föreningssammanställning fyllas i och bifogas.

Sammanställningen ska innehålla:

 • Senaste protokollet från årsmöte
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Föreningens stadgar

Blankett föreningssammanställning 2020, SDF Västra Göteborg

För att ansökan ska beviljas krävs att föreningen uppfyller Göteborg stads övergripande riktlinjer för föreningsbidrag.

Lokala anvisningar för föreningsbidrag i Västra Göteborg förtydligar de kriterier och riktlinjer som gäller i stadsdelen (dessa publiceras inom kort).

Redovisning och utbetalning

När en komplett ansökan kommit in tar handläggningstiden upp till en månad.

Redovisning ska ske inom två månader från det att verksamheten har genomförts. Utbetalning sker efter godkänd redovisning.

Om bidraget inte använts eller inte använts så som det angetts i ansökan kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Behöver du stöd att ansöka eller har frågor?

Du kan få stöd i frågor som gäller:

 • Bildande av förening och vidare organisering kring gemensamma intressen.
 • Förenings- och verksamhetsutveckling.
 • Föreningstekniska frågor som till exempel hur ett årsmöte går till, hur ett mötesprotokoll skrivs eller hur stadgar tas fram.
 • Ansöknings- och redovisningsprocessen.
 • Föreningsekonomi.
 • Utbildningar och vidare stöd.

  Ta kontakt med stadsdelens föreningskonsulent.

  Material till ansökan

  Närvarolista Västra Göteborg

  Ansök om föreningsstöd

  Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

  Redovisa föreningsstöd

  Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

  Kontaktuppgifter

  Här finns kontaktuppgifter.