Nöjdhet hyresgäster

Socialstyrelsen gör varje år en undersökning bland landets hyresgäster på vård- och omsorgsboende. Syftet är att kartlägga äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används som underlag för utveckling och förbättring.

Allmänt om resultaten

Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2019 bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara Socialstyrelsens enkät.

I PowerPoint-presentationen nedan finns en sammanställning av resultaten för Fridkulla från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2020.

Resultaten redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. Se mer om undersökningen samt enkäten på www.socialstyrelsen.se

Fridkullas resultat

95% av hyresgästerna svarade på enkäten. De fem frågor där andelen positiva svar är högst är:

  1. Upplever måltiderna som en trevlig stund 98% positiva svar
  2. Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 98%
  3. Får bra bemötande från personalen 98%
  4. Känner förtroende för personalen 98%
  5. Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 98%

På frågan Hur nöjd är du sammantaget med Fridkulla? Svarar 95% positivt.

De fem frågor med minst andel positiva svar är:

  1. Har lätt att få träffa läkare vid behov. 31%
  2. Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet. 63%
  3. Besväras inte av ensamhet. 64%
  4. Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov. 82%
  5. Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. 85%