AgeLab i Centrum

I projektet AgeLab testade före detta stadsdelsförvaltningen Centrum välfärdstekniska lösningar inom vård- och omsorg. Projektet bestod av två delar. Dels ett rum utformat som en boendes lägenhet dit brukare, personal och anhöriga kunde komma och testa olika tekniska lösningar som ska underlätta i vardagen. Dels tester av olika tekniska hjälpmedel och produkter ute i verksamheten, hemma hos äldre som har hemtjänst eller hos hyresgäster på ett vård- och omsorgsboende. Projektet AgeLab är avslutat och här kan du ta del av mer information om resultaten av projekten och se filmer med projektledare, personal och brukare.

Öka kunskapen om digital välfärdsteknik

Välfärdstekniken utvecklas hela tiden och det skapas fler tekniska lösningar än någonsin för vård och omsorg. Äldre, kvinnor inom vård- och omsorgsyrken eller personer med lägre utbildningsnivå är grupper som ofta hamnar utanför den digitala utvecklingen. Målet med projektet AgeLab var att de ska få lära sig mer om digital välfärdsteknik. Tidigare Centrums stadsdelsförvaltning ville fånga upp vad de som ska använda den nya tekniken tyckte och behövde. Boende, anhöriga och personal fick därför bestämma vilka tekniska hjälpmedel som skulle testas. Dessa grupper har sedan bjudits in till test och lärandemiljön AgeLab för att på ett enkelt sätt kunna testa och inspireras av de möjligheter ny teknik kan ge. Projektet AgeLab avslutades i januari 2021.

Testa välfärdstekniska lösningar

Fas 1 av projektet AgeLab var test- och lärandemiljön AgeLab som öppnade hösten 2019 i ett rum på Fredriksdals vård och omsorgsboende (tidigare Krokslätts äldreboende). Rummet ser ut som en boendes rum men är fyllt med olika slags tekniska lösningar som ska underlätta för äldre i deras vardag. I rummet finns ett 20-tal produkter. Med hjälp av din röst kan du exempelvis släcka och tända ljuset eller sätta på TV:n. Har du svårt att sova finns en robot utformad som en tung kudde som kan hjälpa dig, den kan andas med dig och spela lugnande ljud eller musik. Anhöriga, boende och personal har haft möjlighet att besöka rummet för att testa produkterna och inspireras av de tekniska möjligheterna. I fas två av projektet AgeLab testades olika tekniska lösningar eller produkter på äldreboenden och hemtjänst-enheter i stadsdelen Centrum. Här nedan hittar du en lista över produkter och lösningar som visades på AgeLab och kan ta del av hur det gick med de olika testerna av teknik och produkter ute i verksamheterna.

Produkter och lösningar som visas på AgeLab

Test av sovkudden Somnox

Test av fjärrstyrning med rösten

Test av ipad och appar

Test av medicinpåminnare Medido

Filmer av och med AgeLab

Här kan du ta del av flera filmer som har producerats av AgeLab för att sprida kunskap och information om välfärdsteknik. Först ut är en föreläsning från Innovationsveckan 2020 och därefter får ni möta brukare och personal som tycker till om olika väldfärdstekniska hjälpmedel som de har fått testa.

Föreläsning: Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

Under Innovationsveckan 2020 medverkade AgeLab med en föreläsning med titeln "Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?". Föreläsningen hölls av områdeschef för äldreomsorgen Annika Strandberg och projektledare för AgeLab Ulf Olofsson, Centrums stadsdelsförvaltning. Du kan se föreläsningen i sin helhet i filmen nedan.

Kausar berättar om sina upplevelser av sovroboten "Somnox"

Sovroboten är en tung kudde som hjälper dig att sova genom att andas med dig och spela lugnande ljud eller musik. I filmen berättar Kausar vad sovroboten har betytt för henne.

Medicinpåminnare ett hjälpmedel för såväl brukare som personal

I filmen intervjuar projektledare Ulf Olofsson IT-ambassadör Camilla Wikström, som arbetat som undersköterska inom hemtjänsten i över 30 år, kring hur en medicinpåminnare kan vara ett hjälpmedel för såväl brukare som personal.

Medicinpåminnare hur upplevs den av brukare?

I filmen intervjuar projektledare Ulf Olofsson IT-ambassadör Camilla Wikström, som arbetat som undersköterska inom hemtjänsten i över 30 år, om brukarnas upplevelser av medicinpåminnaren.


Slutrapport och examensarbeten om AgeLab

Projektet har skett i samarbete med Vinnova, Göteborgs Stad Intraservice, Anhörigföreningen i Göteborg, volontärverksamheten inom stadsdelen Centrum, AllAgeHub, utbildningsinstitutioner såsom YRGO samt Göteborgs Universitet. Flera studentgrupper har valt att skriva sina uppsatser om AgeLab och projektet har även lämnat in en slutrapport till Vinnova. Dessa finns att läsa som pdf-filer här med en kort beskrivning av innehållet.

Slutrapport AgeLab - TestONEwelfareTech, projektledare Ulf Olofsson

Detta är en sammanfattande slutrapport för projektet AgeLabs fas 2 TestONEwelfareTech och till denna rapport så finns det ett antal bilagor som beskriver utfallet för enskilda testobjekt. Dessa finns i en lista ovan under rubriken "Testa välfärdstekniska lösningar". Målsättningen var att varje enhet inom särskilt boende, och även en enhet inom ordinärt boende, skulle testa samt utvärdera minst en ny välfärdsprodukt under verksamhetsåret. Projektet påbörjades i början av 2020 och fick efter några månader namnet, TestONEwelfareTech samt drevs enligt Göteborgs Stad projektmodell, PPS. Göteborgs Stad och andra intressenter har möjlighet att använda materialet inför sina beslut vid införande av välfärdsteknik, för att utforma ett projektupplägg av välfärdsteknik eller att utforma verksamhetsplaner för ett bredare införande av vissa testobjekt.

Utvärdering av välfärdstekniska produkter i Göteborgs stad Centrum från ett medarbetarperspektiv, av Doris Lydahl.

Utvärdering av forskaren Doris Lydahl för Göteborgs Stad, Göteborgsregionen samt Göteborgs universitet: I denna utvärdering har jag genom start- och slutintervjuer skapat en översikt av introduktionen av fyra välfärdstekniska produkter. En begräsning med utvärderingen är att den inte följt hela introduktionsprocessen och att den bygger på ett begränsat empiriskt underlag.

AgeLabs slutrapport till Vinnova

Rapporten redovisar bland annat måluppfyllelse, där projektet AgeLab ser tecken på att målsättningen att öka kunskapen om digital välfärdsteknik har uppfyllts. Flera av stadsdelen Centrums enhetschefer rapporterade önskemål om ökad användning av välfärdsteknik ifrån medarbetare och boende som vill börja nyttja specifika produkter.

VÄL-FÄRD, EN TEKNIKRESA FÖR ÄLDRE - En kvalitativ studie om välfärdsteknik i äldreomsorgen ur ett personalperspektiv

Uppsats av Julia Lund och Olivia Lantz på Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, höstterminen 2019. Syftet med undersökningen var att undersöka och belysa vad de som arbetar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen förutser att användningen kommer medföra för de äldre. Uppsatsen delar upp resultatet i fyra kategorier. 1. Självständighet - värderas högt och deltagarna i undersökningen tror att välfärdsteknik kan underlätta vardagen för den enskilde. 2. Trygghet - välfärdsteknik som smartphones, trygghetslarm och tillsynskameror har stor betydelse för de äldres trygghetskänsla. 3. Underlätta vardagen – deltagarna anser att välfärdsteknik underlättar vardagen för såväl äldre som personal. 4. Implementering - Deltagarna menar att det krävs kunskap hos personalen för att möjliggöra implementeringen hos de äldre, men däremot ska inte ansvaret för den kunskapen ligga på personalen själva.

”TEKNISKA ALTERNATIV – FÖR VEM?” - En kvalitativ studie om äldres åsikter och intressen för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Uppsats av Tyra Johansson och My Nässlander Örninge på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, höstterminen 2019. Studien undersökte äldres intresse för välfärdsteknik genom att kartlägga deras engagemang och uppfattning om tekniken. Resultatet visar att det finns en positiv inställning gällande den välfärdsteknik de äldre är bekanta med, men även en positiv syn på framtida utökning av välfärdsteknik inom vården. Naturligtvis visade det sig även vara svårt för den äldre att visa intresse till teknik de inte vet någonting om. Mer information om välfärdsteknik var viktigt för äldres känsla av delaktighet.

En utvärdering av AgeLabs visningsrum för välfärdsteknik

Uppsats av Helena Lager och Amanda Weber på Arbetsterapeutprogrammet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, vårterminen 2020. Studiens resultat visar att AgeLabs visningsrum är ett bra sätt att ta till sig kunskap om, samt ger inspiration till att använda välfärdsteknik. Välfärdsteknik i hemmet kommer att vara en stor del av framtiden och den kommande ålderdomen. Då majoriteten av deltagarna var yngre, under 65 år, saknas deras åsikter om välfärdsteknik fortfarande.