Vår förskola

Lokalerna på Fredagstomten ska rivas och det pågår en utredning om att bygga en ny förskola på samma plats. Barngrupperna har flyttat till lokaler på Karneolgatan. Det går fortfarande att söka plats på förskolan Fredagstomten, men de barn som får plats kommer att börja i förskolan på Karneolgatan.

Avdelningar och personal

På Fredagstomten har vi fyra åldersintegrerade avdelningar. Här erbjuds en stimulerande och lustfylld miljö som uppmuntrar och utmanar barnen till lärande i vardagen på förskolan.

Hos oss arbetar både barnskötare och förskollärare. Vi har förmånen att kunna använda en av våra tidigare avdelningar som en mötesyta för tvärgrupper. Här kan barnen lära känna varandra mellan avdelningarna och fördjupa projekt efter barnens intressen.

Förutom fantastiska pedagoger så har vi en egen kock som lagar otroligt god och näringsriktig mat av, i huvudsak, ekologiska råvaror, och en duktig lokalvårdare, som håller förskolan ren och fin.

Flera i personalen har gått fördjupningskurser inom Reggio Emilia-filosofin. Vi beskriver vår pedagogik som inspirerad av just denna filosofi. Detta syns genom att vi erbjuder barnen ett stort inflytande över undervisningen och att denna präglas av ett utforskande och nyfiket bemötande hos barnen. Tillsammans bygger vi barnets lust att lära.

På alla avdelningar finns minst en pedagog med kompetens att använda tecken som stöd och alternativ kommunikation (TAKK). Vår verksamhet är miljödiplomerad och vi har formulerat hållbar utveckling som vårt övergripande fokusområde, vilket genomsyrar vår dagliga verksamhet.

Pedagogik som främjar ett lustfyllt lärande

Här ser vi vår verksamhet som det första steget i ett livslångt lärande och vi arbetar aktivt med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Här ska alla kunna känna sig hemma och genom pedagogiskt stöd stimulerar vi barnen till individuell utveckling och gemenskap i grupp. Vi strävar efter att ge varje barn förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen och även få stöd och stimulans i sin sociala utveckling.

En dag på förskolan

Vi inleder dagen med frukost klockan 8. Under förmiddagen har vi aktiviteter av olika slag och vi går ut minst en gång om dagen. Vi samlas till mötesstunder då barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Vi väver in matematik, NO och svenska i olika sammanhang. I mötesstunderna utvecklar barnen genom t ex lek och drama eller reflektioner i grupp, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler. Det är även ett tillfälle för barnen att stimulera språkutvecklingen genom att kommunicera med andra. Lunch äter de olika grupperna vid olika tider mellan 11 och 11.30, så att barnen får en balans mellan mat, lek och vila som passar för ålder och individ.
Gemensamt ansvarar vi för att måltiden blir en trevlig miljö där alla barn får möjlighet att synas och höras i samtal om sina tankar och idéer. Efter lunch är det vila. Våra yngsta barn sover och våra äldre barn ägnar sig åt lugnare aktiviteter, till exempel att lyssna på en saga eller en berättelse i annan form. Efter lunchvilan är det lek ute eller inne, med mellanmål ca klockan 14.30.

Gården

Vi har förmånen att ha en stor naturtomt till förskolan och med skogsdungen inpå knuten kan vi umgås med naturen varje dag. Vi arbetar med våra sinnen och använder både grov- och finmotorik, då vi rör oss i varierande terräng. Samarbete, fantasi och problemlösning tränas naturligt i den miljön. Likväl som vi kan ta med oss olika skogsfynd in till förskolan, så kan vi ta med material från förskolan ut i naturen och på så sätt knyter vi an vistelsen i skogen till vardagen på förskolan.

I naturen övar sig barnen på och diskuterar miljövårdsfrågor som en självklarhet. Vi lyfter naturens betydelse för våra liv och skapar på så vis en djupare förståelse för sådana frågor.

Vi arbetar för att skapa en bättre gemensam framtid för alla och vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Till exempel sopsorterar vi och strävar efter att barnen ska utveckla en miljömedvetenhet.

IKT i förskolan

IKT står för Information och kommunikationsteknik. I förskolan innebär det att vi arbetar med olika tekniska hjälpmedel för att utvidga barnens lärande och för att kunna tillgodose barns individuella intressen och inlärningsmetoder. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara läsplattor, datorer och digitalkameror.

I förskolan arbetar vi med IKT-hjälpmedel på en mängd olika sätt:

Dokumentation
Både barn och vuxna dokumenterar ständigt i verksamheten. Dels för att det enskilda barnet ska kunna följa sin egen utveckling om detta efterfrågas, men framförallt för att pedagogerna i verksamheten tillsammans med barnen ska kunna utveckla verksamheten genom att se tillbaka på vad barnen i gruppen visat intresse för i sina dokumentationer.

Kunskapssökande
Barn är ständigt kunskapssökande efter små och stora förklaringar och fakta. Istället för att pedagogerna levererar färdiga svar uppmuntrar vi barnen att själva arbeta för att hitta den information de söker. Redan i tidig ålder i förskolan diskuterar vi saker som sökalternativ och källkritik. Barnen lär sig därmed också fler strategier för lärande och blir ägare av sitt eget lärande där de inte är beroende av en allvetande vuxen.
En surfplatta kan användas till exempel för att möjliggöra att barnen själva spelar in små berättelser eller förklaringar till sina teckningar eller bilder som skrivs ut, dessa ljudinspelningar kan sedan delas med vårdnadshavarna på förskolan genom QR koder eller liknande.

Utveckla verksamheten
Våra IKT-hjälpmedel ger oss möjlighet att utveckla verksamheten, genom att vi kan gå tillbaka och bearbeta insamlad data tillsammans med barngruppen, öka insynen i verksamheten för hemmet och styrka barnet i dess individuella utveckling.

Vårdnadshavarsamverkan

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra och att det finns en god relation mellan hem och förskola.

Det finns olika former av samverkan mellan vårdnadshavare och personal som informations- och vårdnadshavarmöten, enskilda utvecklingssamtal, vernissager och gårdsfest. Vid dessa möten ges också vårdnadshavarna själva tillfälle att träffas och lära känna varandra. Den dagliga kontakten i tamburen vid lämning och hämtning är också väl så viktig.

Våra IKT hjälpmedel är också viktiga aktörer i vår samverkan med vårdnadshavare. På Hjärntorget, som är vår kommunikationskanal, kan föräldrarna själva ta del av värdefull information som uppdateras löpande. Varje avdelning har sin egen sida med en blogg så att man som förälder kan hålla sig informerad om den dagliga verksamheten på förskolan.

Inflytande och delaktighet

Som förälder har du en viktig roll i vårt Systematiska Kvalitetsarbete. Varje år bjuds du in att dela med dig av dina synpunkter på vår verksamhet, så att vi kan använda det resultatet för att utveckla och tydliggöra vår verksamhet. Naturligtvis välkomnas även en direkt dialog om du som förälder har funderingar, synpunkter eller förslag som du önskar lyfta i kvalitetshöjande syfte.

Inskolning

När du har fått placeringsbeslut till vår förskola är vi på förskolan intresserade av att få en första kontakt med dig. Vi försöker nå dig via telefon och du får gärna ringa upp oss.

Alla inskolningar är individuella och utgår efter ditt barns behov. Vi informerar om tider, rutiner, kläder och annat som är bra att ha med till förskolan. Om ditt barn är i behov av till exempel specialkost är det bra om du berättar detta redan innan inskolningen börjar, för att vi ska kunna tillgodose barnets behov redan första dagen på inskolningen.

Syftet med inskolningsperioden är att barnet ska få möjlighet att knyta an till nya vuxna och bli trygga med dem i sin egen takt och utifrån sina behov. Under inskolningsperioden, som kan vara i upp till två veckor får föräldrar, barn och personal tid att lära känna varandra och verksamheten. All personal är delaktig i inskolningen och till en början är en förälder alltid närvarande. För tider och hur själva inskolningen går till finns ett särskilt dokument som ni får av den lärare som ansvarar för inskolningen.

Samarbete med grundskolan

Det är viktigt att övergången från förskola till skola blir bra. Vi arbetar tillsammans med närliggande skolor utifrån 1-16-års perspektivet ”Det livslånga lärandet”.

För att alla barn ska få en så bra övergång som möjligt mellan förskola och förskoleklass arbetar vi för att hålla en god kontakt med de många skolor som finns i vårt område.

Under vårterminen, innan barnet ska börja förskoleklass, har vi vid behov och efter önskemål ett överlämningssamtal. I samråd med barnets vårdnadshavare lämnar vi på förskolan över information till förskoleklassen. Syftet med informationsöverföringen är att göra skolstarten tryggare för barnet.