Vår förskola


På Förstamajgatans förskola går cirka 114 barn på sex olika avdelningar. Avdelningarna är uppdelade i två spår där spår har barn mellan ca 1-3 år och spår 2 har barn mellan 3-6 år. Förskolan består av två våningar, har en egen gymnastiksal och miljöerna är inspirerade av Reggio Emilia filosofin.

Varje avdelning består av några mindre rum och som gemensamma utrymmen finns ett torg som vi kallar Havet där barnen har möjlighet att mötas över avdelningsgränserna i olika zoner för utforskande lekar. Vi har också en ateljé där barnen har möjlighet att skapa genom olika konstnärliga former.

Vår pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé är att skapa en förskola som är barnens arena präglad av trygghet, glädje och lust att lära. Vi arbetar aktivt för skapa inbjudande, inspirerande och föränderliga lärmiljöer för att möta olikheter och utmana alla barn där de befinner sig.

Vi tror på ett förhållningssätt där barnen ges möjlighet till att fördjupa sina kunskaper i utforskande lekar och där undervisningen planeras utifrån barnens och pedagogernas reflektioner.

Nyfikenhet och lyhördhet för barnens intressen och behov står i fokus för projekt, planering och fokusmål i undervisningen. Vi värnar om att barnen får möjlighet att vistas och lära i såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Samarbete mellan förskolans avdelningar bidrar till trygghet och sammanhållning för såväl stora som små.

Fyra hörnstenar

  • Det trygga barnet – Alla barn hos oss har rätt till att känna trygghet och uppskattning för dem de är.

  • Det respekterade barnet – Alla barn på förskolan bemöts utifrån deras lika värde och uppmuntras till att uttrycka sina känslor och åsikter. Vi arbetar aktivt med att erbjuda olika kommunikativa uttryckssätt för att alla barn, oavsett förutsättningar, ska inkluderas i vår verksamhet och ha möjlighet göra sin röst hörd.

  • Det kompetenta barnet – Vi ser på barn som kompetenta med styrkor och kompetenser som vi vill uppmuntra och förstärka. Vi vill rusta barnen för framtiden med en tro på sin egen förmåga och öppenhet för olikheter.

  • Det forskande barnet – Alla barn bär på en nyfikenhet och lust och den vill vi ta tillvara och bejaka hos varje barn. Genom lyhördhet för barnens intressen vill vi bidra till att barnen utvecklas utefter egen förmåga i lustfyllda sammanhang. 

Språkutveckling

Vi har ett särskilt fokus på att arbeta aktivt med språkutveckling genom att stärka barnen i deras kommunikativa förmåga och genom att erbjuda olika språkliga uttrycksformer. Såväl det talade språket som kommunikation genom till exempel måleri, dans eller dramatisering är del av barnens vardag hos oss.

Böcker, berättande och högläsning är andra viktiga inslag i verksamheten för att vidga barnens språkutveckling på ett lustfyllt sätt. Vi erbjuder även lån av böcker på olika språk i våra familjebibliotek för att stärka varje barns språk genom en samverkan med hemmet. Böckerna finner man på varje våningsplan.

Pedagogerna

Pedagogerna som jobbar med barnen har förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning och bildar arbetslag som gemensamt jobbar för barnens bästa. Inom personalgruppen finns flerspråkig kompetens och en bredd av erfarenheter. Förskolan har också tillgång till en specialpedagog och en utvecklingspedagog med uppgift att handleda och stödja pedagogerna i det pedagogiska arbetet.