Frågor och svar hemtjänst

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar. Frågor och svar kommer att fyllas på löpande.

Utbildning

Får privata utförare ta del av Göteborgs Stads utbildningssatsningar, till exempel utbildning till undersköterska?

För närvarande pågår inga utbildningar i Göteborgs Stad med stöd av statliga medel (till exempel tidigare omvårdnadslyftet). Om så blir fallet i framtiden kan privata utförare omfattas. Det finns utbildningar som bedrivs på deltid, med validering med mera, i det reguljära utbildningssystemet, det vill säga medarbetare hos er kan ta kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Är utbildning till behandlingspedagog jämställd med utbildning till mentalskötare i bilaga 4 godkända omvårdnadsutbildningar?

Mentalskötare och behandlingspedagog har psykiatrikurser gemensamt, däremot saknar behandlingspedagog medicinska kurser/medicinsk kompetens och därmed är det inte jämförbara utbildningar. Behandlingspedagoger är mer inriktade mot socialt arbete.

Timanställda

Är det upp till oss som företag att avgöra om det är ok att ha timanställda som arbetar i flera kommuner (till exempel Partille och Mölndal)? Hur ställer ni er till att vi har timanställda som också arbetar i Göteborgs Stads hemtjänst?

Göteborgs Stad har inga krav på att utförarens medarbetare inte får arbeta i flera kommuner oavsett om ni finns som utförare i dessa kommuner eller inte. Göteborgs Stad har som grundregel att medarbetare inte får ha bisyssla i konkurrerande verksamhet, det vill säga inte får arbeta inom Göteborgs Stads hemtjänst och hos privat utförare (gäller även timanställda). Det är upp till medarbetare att anmäla bisyssla till sin arbetsgivare inom Göteborgs Stad som tar ställning till anmälan.

Hemförsäkring

Har brukare som får hemtjänst från privata utförare samma rättigheter som de som får hjälp från kommunens hemtjänst att teckna en särskild hemförsäkring om de så önskar?

Kommunens försäkringsbolag, Göta Lejon, upphandlade tidigare en hemförsäkring som kunde tecknas av hushåll där någon har insatser inom äldreomsorg, funktionshinder eller den kommunala hemsjukvården. Försäkringen ingår nu i det ordinära utbudet av hemförsäkringar hos vissa försäkringsbolag.

Social dokumentation

Om våra brukare godkänner det, får vi ta del av hens tidigare genomförandeplan?

Ja, ni får ta del av brukarens tidigare genomförandeplan om hen godkänner det. Be brukaren om papperskopia på planen, ni har inte behörighet att ta del av den förra utförarens elektroniska dokumentation.

Tilläggstjänster

Vilka tilläggstjänster får vi erbjuda? Vilka tilläggstjänster får vi inte erbjuda? Exempel en brukare har fått beslut om rätt till hjälp med att städa och har fått avslag på ansökan om hjälp med att duscha, får vi då erbjuda dusch som tilläggstjänst?

Det finns inga regler för vad ni kan erbjuda som tilläggstjänst, det är en överenskommelse mellan er och brukaren där brukaren betalar er för tjänsten. Tilläggstjänster brukar ofta vara tjänster som brukarna kan få RUT-avdrag för, se exempel på Skatteverkets hemsida. Tilläggstjänster kan vara tjänster som också kan ingå i beslut om hemtjänst. Det vill säga om brukaren får beslut om hjälp med att städa och avslag på ansökan om hjälp med att duscha kan ni erbjuda hjälp med att duscha som tilläggstjänst. Brukaren kan också vilja ha mer omfattande hjälp än vad som ingår i hens beslut, till exempel kan hen vilja ha mer omfattande städning än vad handläggaren bedömt ligger inom ramen för skälig levnadsnivå. Det som är viktigt är att ni tydliggör vad som är genomförande av uppdrag enligt socialtjänstlagen efter ansökan och beslut där brukaren betalar avgift till Göteborgs Stad och vad som är överenskommelse med er av genomförande av tilläggstjänster där ni fakturerar brukaren.

Jämför service

Om jag vill ändra uppgifter som är publicerade i e-tjänsten Jämför hemtjänst/service vart ska jag skicka min ändring?

Du meddelar vad du vill ändra till lov@aldrevardomsorg.goteborg.se. Det är viktigt att dina uppgifter alltid är aktuella.

Tjänstelegitimation

Vilka krav ställs på en tjänstelegitimation?

Syftet med att visa tjänstelegitimation för brukare med hemtjänst är att hen ska veta vem som kommer på besök, men också att bekräfta att den som kommer är en medarbetare från ditt företag/din organisation. För att betraktas som tjänstelegitimation ska legitimationen därför visa namn, arbetsgivare, samt foto på medarbetaren. Legitimationen ska vara i plast och inte kunna manipuleras. En tjänstelegitimation ska alltid kunna kontrolleras mot annan giltig ID-handling.

Ersättning

Har hänsyn tagits till att oplanerad frånvaro inte ersätts när Göteborgs Stad beslutade om ersättning för utförd tid?

Vid övergång till utförd tid höjdes ersättningen. Höjning av ersättningen är baserad på vetskapen om att det inte är möjligt att utföra all den beviljade tiden med hänsyn tagen till den enskildes frånvaro m.m.

När den enskilde avböjer besök vid dörren, kan tiden utföras en annan dag istället i samråd med brukaren?

Ja, utförare kan komma överens om att ändra dag/tid för utförande av sådana insatser som går att flytta till annan dag exempelvis inköp, dusch, promenad, tvätt och städ. Detta innebär att brukaren får betala två gånger, det vill säga både för insatsen som avböjts vid dörren och för den tid som utförs annan dag/tid.

Vilken ersättning är det för utförd tid från och med 1 april 2021?

Från och med 1 april 2021 är ersättningen 530 kr per timma inklusive momskompensation med 7 kronor per timma.


Patientförsäkring

Omfattas privat utförare av Göteborgs Stads/kommunens patientförsäkring?

Vårdgivare ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (1996:799). Privat utförare av ordinerade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas av Göteborgs Stads/kommunens patientförsäkring.

Mobiltelefon och appar

Varför ska vi använda Iphone?

Göteborgs Stad har bedömt att iOS (Iphone och Ipad) är den bästa lösningen. Iphone är en säker produkt som uppfyller stadens krav på inloggning med SITHS-kort. Beslutet att använda Iphone/Ipad togs i samband med att den mobila tjänsten började byggas upp 2015.

Vilken Iphone-version gäller?

I publicerat förfrågningsunderlag (bilaga 5, IT-stöd och appar) framgår att utförare ska ha Iphone 8 64GB. Denna modell har utgått och istället gäller Iphone SE 64GB. Observera att det i bilagan framgår att mobiltelefonmodellen kan komma att ändras under pågående kontraktstid och att en sådan förändring kan medföra ökade kostnader för utföraren.

Vad krävs rent tekniskt för att kunna arbeta med Phoniros och Treservas appar?

För att kunna använda apparna behöver medarbetarna ha tillgång till en mobil (Iphone eller Ipad) med Tactivoskal och ett personligt SITHS-kort.

Måste alla medarbetare ha varsin mobil?

Om man ser till informationssäkerheten bör varje medarbetare ha en personlig mobil, eftersom all användning av mobilen lämnar digitala spår. En mobil som ska byta användare ska först återställas till fabriksinställningar, för att radera de digitala spåren.

Var beställer vi mobiler?

Ni beställer mobiler hos valfri leverantör av Iphone.

Behöver mobilen ha tillgång till internet för att vi ska kunna använda apparna?

Ja, mobilen behöver ha tillgång till internet för att kunna arbeta i apparna.

SITHS-kort med mera

Måste vi använda SITHS-kort?

SITHS-kort är en nationell e-identitet och används för att legitimera sig i flera av Göteborgs Stads verksamhetssystem. I Göteborgs Stad måste ni använda SITHS-kort för att kunna logga in i de mobila verksamhetssystemen (till exempel Phoniro och Treserva).

Var beställer vi SITHS-kort?

För att kunna beställa SITHS-kort behöver du som vårdgivare först teckna ett avtal med en utfärdare av SITHS-kort. Göteborgs Stad utfärdar inte SITHS-kort till privata utförare.

Som privat vårdgivare kan du teckna avtal genom Västra Götalandsregionen eller någon av de privata aktörerna som levererar SITHS/TjänsteID-kort. När du har tecknat ett avtal kan du beställa SITHS-kort till alla medarbetare. Medarbetarna blir då också upplagda i HSA-katalogen.

För mer information om hur du beställer genom Västra Götalandsregionen, ring deras TjänsteID Service på telefon 010-4739499.

De privata aktörer som utfärdar SITHS-kort är Svensk E-identitet och IT-omsorg. Du kan teckna avtal via deras respektive hemsidor eller via personlig kontakt med företaget.

Vad är HSA-katalogen?

HSA-katalogen är hälso- och sjukvårdens adressregister. Det är ett nationellt register över alla som har en legitimerad yrkesroll och/eller SITHS-kort. Registret synkas regelbundet med Socialstyrelsens register över vilka som har svensk hälso- och sjukvårdslegitimation.

Alla medarbetare som har ett SITHS-kort ska finnas med i HSA-katalogen.

Vad är ett HSA-id?

Ett HSA-id är en identifieringskod som är unik för varje individ. Alla som har ett inloggningskonto för IT-systemen i Göteborgs Stad har också ett HSA-id. Göteborgs Stad använder HSA-id istället för personnummer, för att identifiera medarbetares behörighet i både Treserva och Phoniro. Kontakta supporten på Intraservice om du behöver hjälp att ta fram HSA-id för dig själv eller dina medarbetare.

Måste vi använda Tactivoskal?

Tactivoskalet är en kortläsare för SITHS-kort. Ni behöver ha ett Tactivo-skal till mobilen, för att kunna logga in med SITHS-kort. Det finns flera leverantörer som säljer Tactivo-skal, till exempel Secmaker och Atea.

Var beställer vi tactivoskal?

Det finns flera leverantörer som säljer Tactivo-skal, till exempel Secmaker och Atea.

Delegering i Treserva

Är delegeringsmodulen i Treserva även tillgänglig för privata utförare?

Ja, delegeringsmodulen är tillgänglig även för privata utförare. Digital delegering kräver att alla medarbetare med delegerade uppgifter måste ha ett Treservakonto och vara registrerad med personnummer. När legitimerad personal har lagt in en delegering kommer medarbetare att få ett meddelande i Treserva. Delegeringen kommer att synas under rubriken Delegering på skrivbordet i Treserva. Delegeringen ska signeras i Treserva.

Anställa anhörig

Får anhöriga anställas som omsorgspersonal?

Anställning då en medarbetare anställs för att enbart arbeta hos en specifik brukare får inte förekomma. Detta gäller oavsett om medarbetaren är anhörig eller av brukaren på annat sätt anses vara en person hen har en nära relation till (vän, granne till exempel). Som omsorgspersonal ska du kunna utföra hemtjänst för olika brukare, vara en del av arbetslaget, vara en kollega som alla andra, få ta del av utbildning, APT och liknande. Omsorgspersonal kan till exempel vara anhörig och gå till sin närstående men måste i så fall gå till flera brukare.