Frågor och svar daglig verksamhet


Här kommer vi att samla vanliga frågor och svar för godkända utförare inom daglig verksamhet.

Vad innebär lagen om valfrihetssystem, LOV?

Lagen om valfrihetssystem är en lag som kan användas för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. 

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlaget annonseras löpande, det innebär att det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan. Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.

Vilket är ickevalsalternativet för daglig verksamhet?

Det är frivilligt att välja. Gör den enskilde inget val erbjuds den verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och som har en lämplig inriktning utifrån den enskildes behov. Socialsekreteraren har rätt att lämna uppdrag till den verksamhet som bedöms vara passande för den enskilde.

Hur långa är kontrakten?

Kontrakten gäller tillsvidare. Om du som utförare inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Göteborgs Stad under 12 månader upphör kontraktet automatiskt att gälla.

Vilka krav ställs på Göteborgs Stads dagliga verksamheter?

Kraven är detsamma för Göteborgs Stads dagliga verksamheter som för de privata utförarna.

Vilka krav ställs på privata utförare av daglig verksamhet?

En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. Kraven på dig som privat utförare formuleras i  förfrågningsunderlaget.

Vilken är habiliteringsersättningen?

Utföraren ansvarar för att betala ut habiliteringsersättning till den enskilde. 

Aktuell ersättning 

Vilken avgift kan tas ut för lunch?

Om den enskilde väljer att äta lunch som serveras av dig som utförare kan en avgift tas ut.

Aktuell avgift

Vilken ersättningsmodell gäller?

Ersättningen utgår utifrån sju behovsnivåer och tre deltagarnivåer. 

Här finns mer information om vilken ersättningsmodell som gäller

Vad kostar utbildningen för IT-kontaktperson och licenser?

Avgiften för utbildning för IT-kontaktperson är 1875 kr / deltagare. Licenskostnader är 181,25 kr per månad för användare av staden konto.

Hur ska anmälan om utbetalning av bonus hanteras?

Verksamheten ska på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Bonus utbetalas om den enskild har fått en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden som varat mer än sex månader.

Här framgår hur anmälan om utbetalning av bonus ska hanteras