Ersättning och fakturering hemtjänst

Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Ersättning och betalningsvillkor

Till och med 2021-03-31 är grundersättningen för utförd tid 486 kronor per timma.

Från och med 2021-04-01 är grundersättningen förutförd tid 530 kronor per timma.

Information om villkor för ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Om den brukare som väljer dig som utförare av hemtjänst också behöver matleverans av färdiglagad middagsmat, enligt beslut av handläggare, ska du kunna utföra detta uppdrag. Göteborgs Stads måltidsprogram ska följas. Du som utförare ersätts i efterhand. Ersättningen motsvarar den summa som den enskilde betalar för matportionen samt den enskildes avgift för leveransen. Den enskildes avgifter fastställs årligen i Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. För privata utförare som anlitar underleverantör eller själva ombesörjer tillverkning och leverans av matportioner utgår momskompensationen med 6 procent av beloppet för matportion och månadsavgift i enlighet med Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Om du har svårigheter att utföra uppdrag om matleverans eller anlita underleverantör för uppdraget kan du istället bli beställare av matleverans via Sodexo som Göteborgs Stad har ramavtal med. För mer information kontakta enheten för kontrakt och uppföljning.

Fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Fakturera Göteborgs Stad

Du som utförare fakturerar respektive stadsdelsförvaltning utifrån ersättningsunderlaget i Treserva. Anvisning för fakturering hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

I anvisningen finns faktura-adress. Det är viktigt att du i fakturatexten anger ert ”leverantörsnummer (9oxxxx)” som du fått av enheten för kontrakt och uppföljning. Du ska också ange referens/mottagarkod till SDF se tabell nedan.

Om du levererar mat själv eller har underleverantör ska detta faktureras på separat faktura till beställande förvaltning med uppgifter enligt ovan.

Tidigare SDF Ref/Mottagarkod
Angered 60LEDA
Östra Göteborg H20
Örgryte-Härlanda 320AH
Centrum H001
Majorna-Linné 135270
Askim-Frölunda-Högsbo Myndighet
Västra Göteborg 650
Västra Hisingen HLAHL
Lundby 555
Norra Hisingen 140249

Ny organisation från 1 januari 2021

Göteborgs Stad har ny organisation från 1 januari 2021. Stadsdelsnämnderna upphör och verksamheten överförs till fackförvaltningar.

Nedan anges den nya fakturaadressen.

Prefix och förvaltningens namn

GLN/Peppol-ID

N160 Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

7381035099201

N161 Förvaltningen för funktionsstöd

7381035099218

Övriga koder som används vid fakturering, mottagarkod och speckod, kommer att vara oförändrade om du är:

  • utförare av hemtjänst och alla brukare är 65 år eller äldre.
  • utförare av daglig verksamhet

Privat utförare av hemtjänst med brukare under 65 år

Om du är privat utförare av hemtjänst som har brukare under 65 år ska en separat faktura för utförda insatser för denna grupp ställas till Förvaltningen för funktionsstöd. Fakturadress, se tabell ovan och uppgift om mottagarkoder se tabellen nedan.

Tidigare SDF

Ref/Mottagarkod

Angered

009

Östra Göteborg

E61

Örgryte-Härlanda

F00

Centrum

I027

Majorna-Linné

M432

Askim-Frölunda-Högsbo

FUN 1

Västra Göteborg

7300

Västra Hisingen

A03

Lundby

216

Norra Hisingen

140328